1. luokka

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteet ja sisällöt 1. vuosiluokalla

Oppilaassa herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Hän tutustuu oman perheen uskonnolliseen ja katsomukselliseen taustaan. Oppilas tutustuu oman luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen tapoihin ja juhlaperinteisiin. Oppilas harjoittelee omien ajatusten ja tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista. Oppilasta ohjataan toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia. Ohjataan oppilaita eettiseen pohdintaan sekä ohjataan oppilasta hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta. Oppilas harjoittelee omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä.

Suhde omaan uskontoon

Tutustutaan oman perheen ja suvun historiaan, uskonnolliseen ja katsomukselliseen taustaan. Ymmärretään oma rooli sukupolvien ketjussa ja se, että on erilaisia perheitä. Tutustutaan kirkkovuoden keskeisiin juhliin jouluun ja pääsiäiseen sekä niihin liittyviin Raamatun kertomuksiin ja perinteisiin. Korostetaan kokemuksellista oppimista ja esimerkiksi yhdessä keskustellen käydään läpi kristilliseen elämänkaareen liittyvien juhlien sisältöä ja merkitystä. Perehdytään omaan uskonnolliseen taustaan monipuolisesti kuvia, tekstejä, kertomuksia ja audiovisuaalisia tai digitaalisia välineitä hyväksi käyttäen.

Uskontojen maailma

Sisällöissä huomioidaan oppilaan kouluyhteisön ja lähiympäristön uskonnot. Otetaan huomioon kristinuskon monimuotoisuus ja myös uskonnottomuus. Ymmärretään omat uskonnolliset juuret ja hyväksytään myös muut uskonnot tapoineen.

Kulttuurisen osaamisen taitoja kehitetään tutustumalla oman uskonnon tapoihin ja katsomuksiin vuorovaikutuksessa toisten kanssa pelien, leikkien ja laulujen avulla. Oppilaat harjoittelevat omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja esimerkiksi leikkien ja draaman avulla kehittävät tunnetaitojaan.

Hyvä elämä

Opetuksessa tarkastellaan ihmisen syntymään ja kuolemaan liittyviä elämänkysymyksiä sekä elämän kunnioittamista. Avataan kristillistä näkökulmaa niihin. Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja niiden merkitykseen. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon YK:n Lapsen oikeuksien sopimus ja Kultainen sääntö sekä ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Sisällöt tukevat oppilaan tunnetaitojen kehittymistä.

Harjoitellaan keskustelutaitoja: oppilas kertoo, kuuntelee, nimeää ja kuvailee kokemuksiaan ja havaintojaan. Hän arvioi kuultua ja opettelee ymmärtämään erilaisia mielipiteitä. Oppilasta rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Hän harjoittelee ryhmässä toimimista ja ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa. Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät. Harjoitellaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologisia välineitä peleissä ja tiedonhankintatehtävissä yhteistyössä luokkatovereiden kanssa. Oppilas on mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa ja ryhmän opiskelua ja siihen liittyviä tavoitteita ja työtapoja.