Lukuvuosiopas

Ohkolan koulun lukuvuositiedote 2019-2020

YHTEYSTIEDOT LUKUVUONNA 2019-2020

 

Rehtori Hanna Oresmaa 040-3145 348

Vararehtori Pia Ström 040-3145 008

Opettajien huone 040-3145 335

IP-toiminta Veera Kopakkala 040 3145 550

 

1.-2. luokka Pia Ström

3.luokka Maija Tikka

4.luokka Jari Kulju

5.luokka Sirpa Matero

6. luokka Anna-Maija Kajander

 

Laaja-alainen

erityisopettaja: Anne-Maarit Hannila-Saarinen 040-3145 994

 

Koulunkäynninohjaaja: Taija Eerola

 

Koulusihteeri: Eija Karlsson (Wilma-tunnukset) 040-3146 735

Terveydenhoitaja: Johanna Saastamoinen 040-3145 604

(sijainen Ellamari Hylkilä 31.12.2019 asti)

Koulukuraattori: Jonna Kruunari 040-3146 732

Koulupsykologi: Kari Kosonen 040-3145 918

Keittiö: Kirsi Nyrhinen 040-3145 339

Siivous: Sisko Salmi

Kiinteistönhoito: Vesa Pirjola 040-3145 429

 

 

 

 

Mäntsälän kunnan sivistyspalvelut:

Sivistystoimenjohtaja: Pekka Lintonen 040-3145 192

Opetuspäällikkö: Janne Mäkinen 040-3145 285

Talous- ja hallintopäällikkö: Jarkko Virolainen 040-3145 284

Kouluasiansihteeri: Kirsi Toimela 040-3145 281

Hallintosihteeri: Henna Tulkki 040-3145 282

Toimistosihteeri: (kuljetukset) Kristina Lindsten 040-3145 280

Toimistosihteeri:

(oppilastapaturmat) Tiina Airio 040-3145 283

 

Kuljetus: Korsisaari Oy 044-424 2445 (Suvi Lindberg)

Sähköpostiosoitteet opettajille ja henkilökunnan jäsenille: etunimi.sukunimi@mantsala.fi 

Lukuvuosi 2019-2020 työ- ja loma-ajat

 

Lukuvuosi alkoi 8.8.2019

Syysloma (vko 42) 14.10.-18.10.2019

Joululoma 21.12.2019 - 6.1.2020

Kevätlukukausi ma 7.1.2020 – 30.5.2020

 

Talviloma (vko 8) 17.2.-23.2.2020

Lukuvuoden päätöspäivä la 30.5.2019

 

Oppitunnit ja välitunnit:

1.tunti 8.15-9.00

2.tunti 9.00-9.45

3.tunti 10.15-11.15 (sis.ruokailun)

4.tunti 11.30-12.15

5.tunti 12.30-13.15

6.tunti 13.15-14.00

 

Välitunnit:

klo 9:45-10:15   (pitkä välitunti)
klo 11:15-11:30
klo 12:15-12:30


 

Ohkolan koulun arvoperusta

 

 • Ohkolan koulussa rakennamme turvallista, yhteisöllistä ja kannustavaa oppimisympäristöä yhteistyössä ympäröivän kyläyhteisön kanssa.

 

 • Ohkolan koulussa arvostetaan ahkeruutta sekä vastuunkantoa omasta  tekemisestä.

 

Kodin ja koulun yhteistyö

Ohkolan koulun henkilökunnan tavoitteena on mahdollisimman toimiva yhteistyö huoltajien ja koulun välillä. Tiedottaminen kodin ja koulun välillä tapahtuu pääsääntöisesti Wilma -järjestelmän kautta. Ohkolan koululla on käytössä myös koulun omat Peda.net –sivut, joista löytyy tietoa koulun tapahtumista ja arjesta.

Vanhemmat ovat tervetulleita koululle myös tavallisina koulupäivinä tutustumaan lapsensa koulunkäyntiin. Meillä on aina avoimien ovien päivä!

 

Ohkolan koulun vanhempainyhdistys

Ohkolan koululla toimii vanhempainyhdistys, jolla on edustaja jokaiselta luokka-asteelta. Vanhempaintoimikunnan puheenjohtajana toimii Nina Allonen.

Ohkolan koulun oppilaskunta

Ohkolan koulun oppilaskunnan muodostavat kaikki Ohkolan koulun oppilaat. Oppilaista valitaan oppilaskunnan hallitus, johon valitaan jokaiselta vuosiluokalta jäsen sekä varajäsen. Oppilaskunta suunnittelee ja ideoi ohjaajansa kanssa oppilaiden hyvinvointiin ja kouluviihtyvyyteen liittyviä asioita. Oppilaskuntaa ohjaavat lukuvuonna 2019-2020 opettajat Anna-Maija Kajander ja Maija Tikka.

Ohkolan koulun tuntijako lukuvuodelle 2018-2019

 1lk. 2lk. 3lk. 4lk. 5lk. 6lk.

Äidinkieli ja kirjallisuus

7

7

6

5

4

4

A1-kieli

 

 

2

3

2

2

B1-kieli

 

 

 

 

 

2

Matematiikka

4

4

4

4

4

4

Ympäristöoppi

2

2

2

2

3

 3

Biologia ja maantieto

 

 

 

 

 

 

Fysiikka ja kemia

 

 

 

 

 

 

Terveystieto

 

 

 

 

 

 

Uskonto/elämänkatsomustieto

1

1

2

1

1

1

Historia

 

 

 

 

1

2

Yhteiskuntaoppi

 

 

 

1

1

 

Musiikki

1

1

2

1

1

1

Kuvataide

1

1

1

2

2

1

Käsityö

2

2

2

2

2

2

Liikunta

2

2

2

3

3

2

Kotitalous

 

 

 

 

 

 

Taide- ja taitoaine valinnaiset

 

 

2

2

2

 

Oppilaanohjaus

 

 

 

 

 

 

MUUT VALINNAISET

 

 

 

 

1

1

YHTEENSÄ

20

20

23

24

25

25

 

Koulukohtaiset painotukset taito- ja taideaineissa

 

3.luokkalaisilla painotetaan musiikkia ja käsityötä.

4.luokkalaisilla painotetaan liikuntaa ja käsityötä.

5.luokkalaisilla painotetaan kuvataidetta ja käsityötä.

Muut valinnaiset

 

 

Ohkolan koulussa on lukuvuonna 2019-2020 neljä valinnaiskurssia vuosiluokille 5.-6. Valinnaiskurssit syyslukukaudella ovat Robbo-ohjelmointi ja kotitalouden perusteet. Kevätlukukaudella valinnaiskursseja ovat kuvataidekurssi ja e-Twinning-kansainvälinen projekti. Valinnaiskurssit ovat kestoltaan 2x45 min. ja opetus tapahtuu joka toinen viikko, torstaisin.

 

Kouluruokailu:

Ruokailu tapahtuu 3. oppitunnin aikana. Ruokailu on osa käytös- ja tapakasvatusta, joten oppilaita ohjataan hyvien ruokailutapojen noudattamiseen. Tavoitteena on, että jokaista ruokalajia maistetaan, allergiat huomioon ottaen. Mikäli oppilaalla on ruoka-aineallergioita, tulee siitä ilmoittaa koulun keittiöön toimittamalla asianmukainen lääkärintodistus. Myös allergioiden poistumisesta on ilmoitettava keittiöön.

Koulukuraattori

Koulukuraattori toimii osana koulun henkilökuntaa ja oppilashuoltoa vastuualueenaan koulun sosiaalityöhön, oppilaiden sosiaaliseen osaamiseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen liittyvät asiat. Koululla kuraattori työskentelee oppilaiden, oppilasryhmien, luokkien ja opettajien kanssa. Kuraattori on matalan kynnyksen peruspalvelu kaikille oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Ohkolan koulun koulukuraattorina toimii Jonna Kruunari p.040-3146 732 . Jonnan tavoittaa myös Wilman kautta.

 

Laaja-alainen erityisopettaja

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Kiertävänä laaja-alaisena erityisopettajana toimii Anne-Maarit Hannila-Saarinen. Anne-Maarit työskentelee myös Arolan koululla. Anne-Maaritin tavoittaa numerosta 040-3145 994.

Kouluterveydenhoitaja

Ohkolan koulun terveydenhoitajana toimii Johanna Saastamoinen, syyskaudella sijaisena Ellamari Hylkilä. Terveydenhoitaja on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 040-3145 604 tai Wilman kautta. Kouluterveydenhoitaja on Ohkolan koululla paikalla pääsääntöisesti tiistaisin. Terveystarkastukset ovat vuosittain 2.,3., 4. ja 6. luokilla. 1. ja 5. luokilla terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi myös koululääkäri tapaa oppilaat.

 

Koulupsykologi

Ohkolan koulun koulupsykologina toimii Kari Kosonen. Koulupsykologi on paikalla Ohkolan koululla n. kaksi kertaa kuukaudessa tiistaisin. Kari Kososen tavoittaa numerosta 040-3145 918 tai Wilman kautta.

 

Tukiopetus

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetusta voidaan antaa oppiaineissa, joissa oppilas tarvitsee lisäkertausta tai ennakoivasti uusien asioiden opettelua varten. Tukiopetusta voidaan antaa joko yksilöllisesti tai pienryhmässä pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolisena aikana. Tukiopetusta voi antaa tarvittaessa myös toisen luokan opettaja.

Oppilas ja opiskeluhuolto

Oppilashuoltohuoltoryhmän kokoukset pidetään noin kerran kuukaudessa kouluaikana. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat pääsääntöisesti koulun rehtori, oppilaan opettaja, terveydenhoitaja, kuraattori sekä koulupsykologi. Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua myös muita jäseniä.

Oppilashuolto jakaantuu yhteisölliseen sekä yksilölliseen oppilashuoltoon. Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan koko koulun viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja koulurauhaan liittyviä asioita, joita oppilashuoltoryhmä suunnittelee ja organisoi. Oppilashuoltoryhmä kartoittaa syksyllä jokaisen luokan ilmapiiriin liittyviä asioita. Mikäli luokan työrauhassa tai ilmapiirissa nousee esille jotakin huolta, oppilashuoltoryhmä suunnittelee tarvittavia tukitoimia asiaan liittyen.

Yksilöllinen oppilashuolto tarkoittaa oppilaan ympärille koottavaa asiantuntijaryhmää, johon oppilas huoltajineen päättää ketä asian käsittelyyn osallistuu.

 

 

Kirjasto

Kirjastoauto Vega käy koululla parillisten viikkojen keskiviikkona klo 11.30-12.40. Lainaaminen tapahtuu omalla lainaajakortilla ja oppilaat käyvät kirjastoautolla luokittain.

Koululla on myös jonkun verran lasten- ja nuortenkirjoja luokkien käyttöön ja lisäksi kirjasto tarjoaa kouluille kirjasarjoja luokkien lukuprojekteja varten.

Yhteistyö Mäntsälän seurakunnan kanssa

Mäntsälän seurakunta käy pitämässä päivänavauksia Ohkolan koululla n. kerran kuukaudessa torstaisin klo 11.30. Oppilaille, jotka eivät osallistu päivänavauksiin, järjestetään muuta ohjattua toimintaa kyseiselle ajalle.

Loman anominen ja poissaolot

Jos oppilas on poissa koulusta esim. sairauden takia, tulee huoltajan ilmoittaa siitä kouluun jo heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Ilmoituksen oppilaan poissaolosta voi tehdä Wilma -järjestelmän kautta tai puhelimitse opettajanhuoneen numeroon 040-3145 335. Poissaolosta voi ilmoittaa kyseiseen numeroon myös tekstiviestillä.

Luokanopettaja voi myöntää luvan kolmen päivän poissaoloon ja sitä pidemmät lomat myöntää koulun rehtori. Kaikki ennakolta tiedossa olevat poissaolot anotaan Wilmassa sähköisesti. Päätökset lomista näkyvät hakemukset ja päätökset –välilehdellä.

Koulunkäynnin sujuvuuden takia pidempien lomamatkojen ajoittamista suositellaan sijoitettavaksi kouluvuoden lomapäiville.

Kotitehtävät ja oppikirjat

Oppilaan tulee ikätasonsa mukaisesti koulussa itse merkitä läksyt ja hänen tulee myös huolehtia siitä, että läksyt tulevat kotona tehtyä. Jos oppilas on poissa koulusta, hänen tulee kysyä läksyt luokkatovereilta tai opettajalta.

Perusopetuslain 36§:n mukaan ”Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.” Koulun jälkeen tehtävien tekemisestä ilmoitetaan huoltajille.

Oppilaiden tulee huolehtia siitä, että heillä on asianmukaiset koulutarvikkeet oppitunnilla sekä kotona. Oppikirjoja täytyy käsitellä huolella, sillä oppikirjojen käyttöikä on enemmän kuin yksi lukuvuosi. Oppikirjat toivotaan päällystettävän kontaktimuovilla.

Tieto- ja viestintätekniikan opetus koulussa

Ohkolan koulussa opetukseen kuuluu oppiaineiden yhteydessä myös tieto-ja viestintätekniikan opetusta. Jokaiselle oppilaalle tulee lukuvuoden alkaessa oma henkilökohtainen tunnus, jolla opetuksen koneille kirjaudutaan. Jokainen oppilas vastaa oman tunnuksensa asianmukaisesta säilyttämisestä huolehtien siitä, että tunnus ei päädy muiden käyttöön. Oppilas vastaa myös tunnuksensa kautta koneen asiallisesta käytöstä sekä asiallisesta Internetin käytöstä.

 

Kännykkä koulussa

Jos oppilaalla on mukana kännykkä koulupäivän aikana, se on pidettävä mielellään äänettömänä repussa koulupäivän ajan. Matkapuhelimen käyttö ei ole sallittua välitunneilla, sillä haluamme ohjata oppilaita uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti irrottautumaan pois istuvasta elämäntavasta ja käyttämään välituntiajan virkistäytymiseen sekä liikkumiseen. Opettajan erillisellä luvalla kännykkää tai älypuhelinta voidaan käyttää opetuksen apuna. Opettajan luvalla voi erityisen syyn ilmaantuessa soittaa jos siihen on tarvetta. Kännykällä kuvaaminen ja äänittäminen on kiellettyä koulupäivän aikana, ellei kyseessä ole opettajajohtoinen opetustapahtuma. Muita elektronisia laitteita ei saa tuoda kouluun ilman opettajan kanssa tehtyä erillistä sopimusta.

Oppilaiden omaisuus koulussa

Ohkolan koulu pyrkii eri tavoin huolehtimaan siitä, että oppilaiden päällysvaatteet, varusteet ja tavarat olisivat hyvässä tallessa koulupäivän aikana. On tärkeää, että oppilas itse pitää hyvää huolta omista tavaroistaan ja vaatteistaan. Pienimpien oppilaiden vaatteita toivotaan nimikoitavan, jotta ne eivät sekoitu samankaltaisiin vaatteisiin. Oppilaan ei ole hyvä pitää isohkoja rahasummia tai arvokasta omaisuutta mukanaan koulupäivän aikana

Jos oppilaan omaisuutta katoaa tai rikkoontuu koulupäivän aikana, jää menetys oppilaan vahingoksi, ellei tekijää tavoiteta. Koulu ei esimerkiksi korvaa koulupäivän aikana rikkoontunutta tai kadonnutta matkapuhelinta tai muuta mobiililaitetta.

Vahingonkorvaus

Jos oppilas rikkoo, sotkee tai muuten omalla tahallisella toiminnallaan tuhoaa koulun omaisuutta, on hän velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet kustannukset. Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. (PoL 35§)

Kurinpito

Mikäli oppilas häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun joko määrättynä aikana tai myöhemmin. ( PoL 35 a §)

Perusopetuslain 36 § mukaan oppilas, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai hän jatkaa edellä mainittua epäasiallista käyttäytymistä, oppilas voidaan erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Oppilaan rangaistuksista ilmoitetaan kirjallisesti huoltajalle. Mikäli oppilaalle määrätään kurinpitorangaistus, hänellä on oikeus tulla kuulluksi. (PoL 36a §)

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty aine tai esine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. (PoL 36d §)

Uskonnonopetus ja elämänkatsomustieto

Ohkolan koulussa saavat uskonnonopetusta evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat. Elämänkatsomustiedon opetus tapahtuu Hyökännummen koululla torstaisin klo 8.15-9.45 välisenä aikana oppilaan vuosiluokan mukaisen tuntimäärän mukaisesti. Elämänkatsomustiedon opettajana toimii lukuvuonna 2019-2020 Liisa Petäjä-Suvanto.  Elämänkatsomustiedon tunnit ovat yhteiset Arolan, Ohkolan ja Hyökännummen koulun oppilaille. Myös ortodiksiuskonnon opetusta järjestetään samaan aikaan Hyökännummen koululla.

Liikunnanopetus

Verryttelypuku on käyttökelpoisin ulkoiluasu, kengiksi sopivat lenkkarit tai muut ulkoliikuntaan tarkoitetut kengät. Sisätunneilla oppilaalla tulee olla urheiluhousut ja lyhythihainen pusero. Oppilaat eivät saa liikuntatunneilla liikkua sukkasillaan. Sisäliikuntatunneilla varusteisiin kuuluu myös pyyhe.

Oppilailla tulee olla myös hiihtoon ja luisteluun tarvittavat välineet. Keskellä koulupäivää olevien liikuntatuntien jälkeen käydään suihkussa. Jos koulupäivä päättyy liikuntatunteihin, kokosuihku ei ole pakollinen, suositeltavaa kylläkin.

Mikäli oppilas ei voi sairauden tai vamman vuoksi osallistua liikuntatunneille, vaikka osallistuukin muuhun opetukseen, hänellä tulee olla terveydenhoitajan tai huoltajan lyhyt selvitys esteestä. Selvityksestä tulee selvästi käydä ilmi, minkä ajan rajoitus on voimassa. Huoltajan tulee ilmoittaa liikunnanopettajalle oppilaan turvallisuuden vuoksi myös muista liikuntarajoitteista (esim. allergiat, astma, epilepsia tms).

Koulumatkat

Ohkolan koulussa toivotaan etteivät oppilaat käyttäisi koulumatkoilla rullaluistimia, potku/ skeittilautoja ym.

1.luokan oppilaiden ei toivota tulevan kouluun pyörillä ja kaikkien polkupyörällä koulumatkaansa kulkevien tulee käyttää pyöräilykypärää. Mikäli huoltaja katsoo, että 1.-2. luokkalainen oppilas osaa kulkea polkupyörällä turvallisesti liikennesääntöjä noudattaen koulumatkansa, ilmoitetaan siitä kirjallisesti koululle lomakkeella, jonka saa opettajalta tai sen voi tulostaa Wilmasta. Koulu ei vastaa polkupyörille koulussa tapahtuneista vahingoista.

Koulukuljetus

Mäntsälän kunta järjestää perusopetuksen oppilaalle ja koulun esiopetuksen oppilaalle kuljetuksen, jos oppilaan koulumatka on lyhintä käyttökelpoista reittiä yli 5 kilometriä.

Koulumatka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille.

Kuljetus voidaan järjestää myös silloin, kun koulumatka saattaa olla liian vaikea tai raskas esimerkiksi oppilaan henkilökohtaiseen kehitystasoon nähden. Tällöin vaaditaan aina asiantuntija lausunto, jossa edellytetään kuljetuksen järjestämistä.

Mäntsälän kunnan koulukuljetuksista vastaa Kristina Lindsten (040-3145 280). Ohkolan koulujen kuljetuksista vastaa Korsisaari Oy. Kuljettaja Suvi Lindbergin yhteystiedot löytyvät yhteystiedot –osiosta.

Jotta koulukuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä:

  • koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana
  • liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Linja-autossa tai taksissa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana ja taksissa on pidettävä turvavyöt kiinni.
  • linja-auton tai taksin kuljettaja saa puuttua kuljetuksen aikana tapahtuvaan häiriköintiin tilanteen vaatimalla tavalla.
  • huoltajan tulee ilmoittaa taksiautoilijalle, jos oppilas sairastuu, eikä tarvitse koulukyytiä. Kunta perii tarvittaessa turhien ajojen kustannukset vanhemmilta.
 • mikäli oppilas ei tarvitse koulukuljetusta koulupäivän jälkeen, tulee huoltajan ilmoittaa asiasta etukäteen kuljettajalle (oppilas menee esim. kyläilemään ystävän luokse)
 • koulutaksin kyytiin saa ottaa vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita ylimääräisiä tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti esimerkiksi liikuntatunneilla.
 • koulutaksin ei tarvitse odottaa oppilasta, jos hän myöhästyy taksipysäkiltä. Oppilaan tulee olla ajoissa (väh. 5 min. ennen merkittyä lähtöaikaa) taksipysäkillä.
 • oppilaan on itse kustannettava ne linja-automatkat, jotka hän joutuu kulkemaan ilman älykorttia kortin katoamisen tai itse aiheutetun kortin vioittumisen takia.

 

Lisätietoja koulukuljetuksesta löytyy Mäntsälän kunnan Internet-sivuilta.

Koululaisten tapaturmavakuutus

Mäntsälän kunta on vakuuttanut koululaiset. Kunta vastaa oppilaille koulussa tai koulumatkalla tapahtuvista tapaturmista. Vastuu koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä. Kunta korvaa tapaturman aiheuttamat vamman hoitokulut (poliklinikkamaksut, tapaturmasta aiheutuneet matkakulut, lääkärin määräämät lääkkeet ja hoitotarvikkeet).

Liikennevahingoissa, joissa toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, hoitokulut tulee ohjata ensisijaisesti lakisääteisen liikennevakuutuksen korvattaviksi. Esinevahinkoja ei pääsääntöisesti korvata.

Vahinkovakuutus korvaa pääsääntöisesti julkisen sektorin terveyskeskus- ja sairaalamaksut. Koulu ilmoittaa tapaturmat koulutoimistoon Tiina Airiolle (puh. 040-3145 283), joka tekee tapaturmasta vahinkoilmoituksen Pohjolaan. Tapaturmasta aiheutuneet laskut tulee pyytää potilaan nimellä ja laskut pitää maksaa ensin itse. Lääkärikäynti tulee tapahtua kahden viikon sisällä tapaturman syntyhetkestä. Rikkoutuneet silmälasit korvataan, jos silmälasit ovat rikkoutuneet tapaturman yhteydessä ja tapaturma on aiheuttanut lääkärissäkäynnin. Silmälasien rikkoutuminen korvataan myös, jos lasit ovat rikkoutuneet opettajajohtoisessa toiminnassa esim. liikuntatunnilla. Tällöin silmälasit korvaa kunta. Molemmissa tapauksissa tarvitaan optikon lausunto siitä, että laseja ei voinut korjata ja rikkoutuneet lasit pitää toimittaa koulutoimistoon. Uudet lasit tulee olla samanvahvuiset kuin rikkoutuneet lasit olivat. Kouluaikana sattuneesta tapaturmasta koulu on aina yhteydessä huoltajiin.

 

Mikäli kyseessä on hammastapaturma, on oppilaan syytä ohjautua aina hammaslääkärin vastaanotolle.

Ohkolan koulun järjestyssäännöt

 

Järjestyssäännöt löytyvät kokonaisuudessaan koulun Peda.net –sivuilta.

https://peda.net/mantsala/ohkola

OPS 2016 Arviointi

 

Mäntsälän perusopetuksen arviointia kuvaava taulukko

Vuosiluokka

Arvioinnin tapa

Arvioinnin muoto

Arvioinnin ajankohta

Käyttäytyminen

Huoltajat mukana

1.

syksy: arviointikeskustelu, painotus tavoitteiden asettelulla

 

suullinen, sanallinen

 

 

elo-lokakuu

 

 

 

 

 

X

 

 

kevät: arviointikeskustelu

 

 

suullinen, sanallinen

 

 

tammi-helmikuu

 

 

 

 

X

 

 

kevät: lukuvuositodistus

sanallinen

viikon 22 viimeinen arkipäivä

sanallinen

 

 

 

2.

 

 

 

 

syksy: arviointikeskustelu, painotus tavoitteiden asettelulla

 

suullinen, sanallinen

 

 

elo-lokakuu

 

 

 

X

 

 

kevät: arviointikeskustelu

 

 

suullinen, sanallinen

 

 

tammi-helmikuu

 

 

 

X

kevät: lukuvuositodistus

sanallinen

viikon 22 viimeinen arkipäivä

sanallinen

 

3.

syksy: arviointikeskustelu

(oppilas ja opettaja, painotus tavoitteiden asettelulla)

 

 

 

suullinen, sanallinen

 

elo-lokakuu

 

 

 

 

kevät: arviointikeskustelu

 

suullinen, sanallinen

 

 

tammi-helmikuu

 

 

X

kevät: lukuvuositodistus

sanallinen (ai ja ma numeerinen)

viikon 22 viimeinen arkipäivä

 

sanallinen

 

 

 

 

 

4.

syksy: arviointikeskustelu

(oppilas ja opettaja, painotus tavoitteiden asettelulla )

 

suullinen, sanallinen

 

elo-lokakuu

 

 

 

 

kevät: arviointikeskustelu

 

 

suullinen, sanallinen

 

 

tammi-helmikuu

 

 

X

kevät: lukuvuositodistus

sanallinen (ai, ma ja en numeerinen)

viikon 22 viimeinen arkipäivä

sanallinen

 

5.

syksy: arviointikeskustelu

(oppilas ja opettaja, painotus tavoitteiden asettelulla)

 

suullinen, sanallinen

 

elo-lokakuu

 

 

 

 

 

kevät: arviointikeskustelu

 

 

suullinen, sanallinen

 

 

tammi-helmikuu

 

 

 

 

X

kevät: lukuvuositodistus

 

 

 

 

 

numeerinen, lukuunottamatta taito- ja taideaineita

viikon 22 viimeinen arkipäivä

sanallinen

 

6.

syksy: arviointikeskustelu

(oppilas ja opettaja, painotus tavoitteiden asettelulla)

 

 

suullinen, sanallinen

 

elo-lokakuu

 

 

 

 

 

kevät: arviointikeskustelu

 

 

suullinen, sanallinen

 

 

tammi-helmikuu

 

 

 

 

X

 

kevät: lukuvuositodistus

numeerinen

viikon 22 viimeinen arkipäivä

numeerinen

 

 

Hyvää ja antoisaa lukuvuotta

kaikille oppilaille ja huoltajille!

toivottaa Ohkolan koulun väki