OPO1

OPO1-kurssin sisältö Mäntsälän lukiossa

Opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen
 • opiskelumotivaatio
 • tavoitteiden asettaminen
 • luku- ja muististrategiat
 • tekstin (esim. essee) rakentaminen
 • tiedonhankinta ja lähdekritiikki
 • lähteiden käyttö
 • oman oppimisen arviointi
 • lukitestaus (kartoittava testi)
Lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu; henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ylioppilastutkintosuunnitelma
 • lukio-opintojen rakenne ja ylioppilaskirjoitukset
 • YO-kirjoituksiin tutustuminen
 • oman HOPSin teko koko lukioajalle
Jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen; jatko-opinto- ja urasuunnitelma
 • jatko-opintovaihtoehtoihin tutustuminen, Opintopolun käyttö
 • ammatinvalintaan liittyvät testit
 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, sähköiset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät
Itsetuntemus ja sen kehittäminen
 • vuorovaikutus- ja esiintymistaidot
 • kiinnostukset, arvot, persoonallisuus, kyvyt
Elämänhallintataidot
 • ajanhallinta
 • stressinhallinta
 • oman toiminnan ohjaus
Työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen
 • työelämätaidot
 • palkat, työllisyys
 • ammatteihin tutustuminen (netti, mahdollisesti vierailu työpaikalle)