Osaamisen tunnustaminen

Opetussuunnitelmaan uusia kursseja syksyllä 2018!

Nuorisovaltuustotoiminta (1 – 2 kurssia)
Opiskelija voi saada kurssin säännöllisestä toiminnasta nuorisovaltuustossa. Opiskelijan pitää toimittaa lukiolle todistus toiminnasta. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta.

Työelämä- ja opiskeluvalmiudet (1 – 3 kurssia)
Kurssin voi saada lukion ulkopuolisella toiminnalla. Tavoitteena on kannustaa opiskelijaa hankkimaan uravalintaa ja työllistymistä tukevia tietoja ja taitoja. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta.

 • erilaiset leiri- ja kerhonohjaajakurssit sekä näihin liittyvä ohjaustoiminta (esim. isoistoiminta, partio, vapaapalokunta, lastenhoitokurssit)
 • toiminta järjestötyössä tai osallistuminen yhteiskunnallisiin projekteihin
 • toiminta urheiluseurassa ohjaajana, valmentajana tai erotuomarina
 • vapaaehtoistyö järjestöissä tai julkishallinnon organisaatioissa
 • opiskelijan itse kustantamat työelämävalmiuksia lisäävät koulutukset, esim. ensiapukurssi, hygienia- ja anniskelupassi, järjestyksenvalvoja- tai työturvallisuuskoulutus
 • avoimen korkeakoulun tai muiden oppilaitosten opinnot, jotka tukevat työelämä- ja opiskeluvalmiuksien kehittymistä
 • palkaton, opinto-ohjaajan kanssa suunniteltu työelämääntutustumisjakso osana lukio-opintoja
Työelämään tutustuminen (1 – 4 kurssia)
Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi opintoja kesä- tai osa-aikatyöstä tai työharjoittelusta. Tavoitteena on kannustaa opiskelijaa hankkimaan uravalintaa tukevaa työelämätietoutta. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta. Opiskelijan pitää toimittaa lukion opinto-ohjaajalle työnantajan kirjoittama työtodistus ja luotettava selvitys osa-aikatyön tuntimäärästä sekä alla olevan ohjeen mukainen raportti työkokemuksesta.

HUOM. Osa-aikaisen työsuhteen päättyessä pyydä aina työnantajaa merkitsemään työsuhteen aikana kertynyt tuntimäärä työtodistukseen, se helpottaa hyväksiluvun tekemistä. Joissain tapauksissa voit saada työkokemuksesta kursseja myös jatko-opinnoissa, silloin tuntimäärästä on myös hyötyä.

Kirjoita työkokemuksesta min. 250 sanan raportti, jossa kerrot kokemuksia ja havaintoja työstä. Tee raportti esseemäisen kertomuksen muotoon. Palauta raporttisi kahteen paikkaan: 1) Wilma-viestinä opolle 2) omaan portfolioosi, jonne olet tehnyt uuden sivun nimeltä työkokemus.

Kerro raportissa seuraavista asioista:

 • missä olit töissä ja milloin
 • yleinen kuvaus työpaikasta (työpaikan koko, toiminnan tarkoitus, toimiala jne.)
 • yleinen kuvaus omasta työstä (työyksikkö, työtehtävät)
 • millaisia taitoja oma työ edellytti
 • millaisia vuorovaikutussuhteita työ sisälsi ja miten koet onnistuneesi ja kehittyneesi vuorovaikutustaidoissa
 • missä asioissa koet muutoin kehittyneesi työkokemuksen aikana
 • missä asioissa koet onnistuneesi erityisen hyvin
 • mitä tällä työkokemuksella hankittua osaamista uskot voivasi siirtää muuhun työelämään
 • oliko työpaikalla havaittavissa suomalaiselle työelämälle tyypillistä segregaatiota (alla avattu käsitettä) – perustele sekä kyllä- että ei-vastauksesi

Segregaatio

Segregaatio tarkoittaa eriytymistä, eriyttämistä tai eristämistä. Sukupuolen mukainen segregaatio työelämässä tarkoittaa sukupuolen mukaista työnjakoa eli töiden ja tehtävien jakautumista ”naisten töiksi” ja ”miesten töiksi”. Työmarkkinat ovat Suomessa voimakkaasti segregoituneet naisten ja miesten aloihin, toimiin ja ammatteihin.

Segregaatio voi olla vaakasuoraa (horisontaalista) tai pystysuoraa (vertikaalista). Vaakasuoralla segregaatiolla tarkoitetaan naisten ja miesten jakautumista eri sektoreille ja ammattialoille. Pystysuoralla segregaatiolla puolestaan tarkoitetaan naisten ja miesten erilaista jakautumista vaativuudeltaan eritasoisiin tehtäviin, esimerkiksi esimies- ja johtotehtäviin ja työntekijöihin.

Segregaation purku on yksi tasa-arvon edistämisen alue. Työmarkkinoiden segregaation purkamisella tarkoitetaan, että naiset ja miehet jakautuisivat eri tehtävätasoille ja eri ammatteihin nykyistä tasaisemmin. Segregaation purku on yksilön näkökulmasta tärkeää, jotta miehet ja naiset voivat vapaammin hakeutua haluamilleen aloille ja tehtäviin. Yhteiskunnallisella tasolla segregaation purku on tärkeää myös siksi, että perinteiset sukupuolen mukaiset ammatinvalinnat eivät usein vastaa alueiden työvoiman tarvetta, ja esimerkiksi palvelujen laatu ja monimuotoisuus paranee, kun palveluammateissa työskentelee sekä naisia että miehiä. Sekaryhmien muodostaminen työpaikalla koetaan usein myös viihtyvyyttä lisääväksi tekijäksi.

Työpaikalla segregaation purkuun voidaan vaikuttaa henkilöstöpolitiikalla, organisaatiokulttuurin kehittämisellä ja viestinnällä. Esimerkiksi työpaikkailmoituksiin voidaan lisätä teksti ”tehtävään toivotaan sekä nais- että mieshakijoita”.

Lähde: WoM – World of Management http://wom.fi/tasa-arvotietoa/tasa-arvosanasto/#sanasto16


Urasuunnittelu (5 – 7 kurssia)
Urasuunnitteluun valmentavan kurssikokonaisuuden tavoitteena on tutustua koulutukseen ja työelämään oman jatko-opintosuunnitelman näkökulmasta. Kokonaisuus sisältää palkattoman, opinto-ohjaajan kanssa suunnitellun työelämääntutustumisjakson, joka on laajuudeltaan vähintään 5 kurssia. Työelämäjakson voi suorittaa kokonaisuudessaan yhdessä työpaikassa (syvällisyys) tai halutessaan tutustua jakson aikana 2 – 3 eri työpaikkaan (laaja-alaisuus). Suoritukseen kuuluu myös alan oppilaitokseen tutustuminen. Kokonaisuutta voi täydentää suorittamalla aiheeseen liittyviä avoimen korkeakoulun opintoja. Suoritukseen vaaditaan ohjeistettu raportointi. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta. Kurssikokonaisuutta koordinoi opo.

Liiketoiminta (1 – 4 kurssia)
Kurssin voi saada lukion ulkopuolisilla opinnoilla, jotka perehdyttävät opiskelijaa liiketoiminnan perusteisiin: myynti, markkinointi, kaupallistaminen, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ja globaalien markkinoiden toiminta. Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan kaupallista osaamista ja kykyä hahmottaa globaalia taloutta. Tämä kurssi on mahdollista suorittaa esimerkiksi Taloudellisen tiedotustoimiston verkkokursseilla. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta. Kursseja koordinoi rehtori.Lukio-opintoja nettilukiossa

Lukion kursseja voi suorittaa itsenäisesti nettilukiossa. Nettilukio on etälukio, jossa kurssit suoritetaan verkko-opintoina. Koetta ei yleensä ole, kurssit suoritetaan tehtävillä, jotka palautetaan ohjeiden mukaan verkossa. Kurssit maksavat 140 e / kurssi, ja opiskelija MAKSAA KURSSIN ITSE ellei lukion kanssa ole toisin sovittu.

Lukio maksaa kurssin vain siinä tapauksessa, että opiskelija muutoinkin joutuisi suorittamaan kurssin itsenäisesti. Lukion maksamista suorituksista neuvotellaan aina opinto-ohjaajan kanssa ennen kurssin aloitusta. Opintojen laiminlyönnin seurauksena syntyneet lukujärjestystekniset ongelmat eivät oikeuta lukion maksamiin kursseihin.

Kuka tahansa voi käydä tutustumassa nettilukion kursseihin ilmaiseksi. Niitä voi käyttää mm. oman oppimisen tukena. Kursseista joutuu maksamaan vasta siinä vaiheessa, kun lähettää tehtäviä ja pyytää kurssista arviointia.

Nettilukio noudattaa aikuislukion opetussuunitelmaa. Aikuislukion ja päivälukion kurssinumerot vastaavat suureksi osaksi toisiaan, mutta eivät kaikkien kurssien osalta. Tarkista aina kurssin nimestä (älä numerosta), oletko oikealla kurssilla. Mikäli aiot suorittaa jotain lukiokursseja nettilukiossa ja haluat siirtää ne lukiotodistukseesi, ota yhteyttä OPOon ennen kurssin aloittamista, tarkistetaan kurssien vastaavuus.

Mikäli haluat tutustua nettilukion kursseihin, toimi seuraavasti:
 1. rekisteröidy käyttäjäksi (ei maksa mitään, tarvitset toimivan sähköpostin)
 2. kirjaudu Muikkuun
 3. etsi haluamasi kurssi
 4. mikäli haluat suorittaa kurssin itse maksaen, tee tehtävät ja toimi saamisesi ohjeiden mukaisesti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä