Arviointi

Arviointi ja todistukset

Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.

ARVIOINTI ALAKOULUSSA
 • Vanhempainvartit


Esikoululaisille, 1., 3.- ja 5.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen pidetään vanhempainvartti. Vanhempainvartit pidetään viikkojen 40 ja 41 aikana.

Vanhempainvartissa keskustellaan kaikkien opiskeltavien aineiden opintomenestyksestä sekä käyttäytymisestä ja työskentelystä. Vanhempainvartin tukena voi olla myös oppilaan itsearviointi.

 • Itsearviointi

Itsearviointi tehdään vähintään kerran lukuvuodessa. Itsearviointilomake lähetetään huoltajan allekirjoitettavaksi. Itsearviointi voi kohdistua oppilaan käyttäytymiseen, oppimis- ja työskentelytaitojen kehittymiseen ja oppiainetavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi opettajat voivat teettää itsearviointia oppiaineiden tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

 • Arvioinnin periaatteet

Vuosiluokilla 1 - 2

• oppiaineita arvioidaan neliportaisella asteikolla.

 • ”Erittäin hyvä”, ”Hyvä”, Melko hyvä” ja ”Tarvitsee paljon harjoitusta”

Vuosiluokilla 3 - 4
• oppiaineita arvioidaan neliportaisella asteikolla.

 • ”Erittäin hyvä”, ”Hyvä”, Melko hyvä” ja ”Tarvitsee paljon harjoitusta”
 • Lukuvuositodistuksessa annetaan 4.-luokalla numeroarvosana äidinkielestä, matematiikasta ja englanninkielestä

Vuosiluokilla 5-6
• oppiaineita arvioidaan numeroarvostelulla (4-10), jota tarvittaessa täydennetään sanallisesti.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Arvosana kriteeri
Erinomainen
(10)
Oppilas
 • käyttäytyy esimerkillisesti ja ystävällisesti muita kohtaan
 • on rehellinen
 • auttaa mielellään ja oma-aloitteisesti
 • luo ja ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja
Kiitettävä
(9)
Oppilas
 • tulee toimeen muiden kanssa
 • on rehellinen
 • asennoituu myönteisesti koulutyöhön
 • ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä
 • huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja
Hyvä
(8)
Oppilas
 • tulee yleensä toimeen muiden kanssa
 • on yleensä rehellinen
 • huolehtii omalta osaltaan työrauhasta
 • huolehtii pääsääntöisesti ympäristöstä ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä
 • noudattaa pääsääntöisesti sääntöjä ja hyviä tapoja
Tyydyttävä
(7)
Oppilas
 • on usein vaikeuksissa muiden kanssa
 • saattaa käyttäytyä vilpillisesti
 • häiritsee työrauhaa
 • suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin
 • noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti
Kohtalainen
(6)
Oppilas
 • on toistuvasti vaikeuksissa toisten kanssa
 • käyttäytyy vilpillisesti
 • laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä
 • häiritsee työrauhaa usein
 • suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin ja hyviin tapoihin
Välttävä
(5)
Oppilas
 • ei tule toimeen muiden kanssa
 • syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin
 • halveksii ja laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä
 • estää muiden työskentelyn
 • ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista

Numeroarvioinnin kriteerit

Arvosana Kriteeri
erinomainen
(10)
Oppilas
 • hallitsee erinomaisesti oppiaineen kriteerien edellyttämän tason
 • osaa soveltaa oppimaansa
 • osoittaa erityisen myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä kohtaan
 • osallistuu tuntityöskentelyyn erittäin aktiivisesti
 • suorittaa vastuullisesti ja tunnollisesti tehtävänsä
kiitettävä
(9)
Oppilas
 • hallitsee vahvasti oppiaineen kriteerien edellyttämän tason
 • osoittaa myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä kohtaan
 • osallistuu tuntityöskentelyyn aktiivisesti
 • suorittaa vastuullisesti ja tunnollisesti tehtävänsä
hyvä
(8)
Oppilas
 • osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista; joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittämisellä
 • osoittaa yleensä myönteistä asennetta oppiaineen aihepiiriä kohtaan
 • osallistuu tuntityöskentelyyn yleensä aktiivisesti
 • suorittaa yleensä tunnollisesti tehtävänsä
tyydyttävä
(7)
Oppilas
 • osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen kriteerit edellyttävät
 • työskentelee yritteliäästi, mutta saattaa tarvita tukea
 • osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti
 • suorittaa pääsääntöisesti tehtävänsä
kohtalainen
(6)
Oppilas
 • osoittaa joidenkin oppiaineen kriteerien edellyttämää osaamista
 • asennoituu yleensä passiivisesti
 • osallistuu tuntityöskentelyyn vaihtelevasti ja tarvitsee tukea
 • saattaa jättää tehtävänsä tekemättä
välttävä
(5)
Oppilas
 • pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy osoittamaan vain jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista
 • asennoituu passiivisesti
 • osallistuu tuntityöskentelyyn heikosti
 • jättää usein tehtävänsä tekemättä