Magiskt digiskoj

Magiskt digiskoj sammanfattning

Digileikin taikaa

Meidän varhaiskasvatusyksikkömme on osallistunut tämän toimintavuoden aikana kehittämishankkeeseen nimeltään Digileikin taikaa. Meidän tavoite on ollut sekä lasten että henkilöstön digitaalisen kyvykkyyden sekä motivaatio lisääminen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen. Meidän varhaiskasvatusyksikön lisäksi hankkeeseen on osallistunut kolme muuta varhaiskasvatusyksikköä. Hanke alkoi 1.8.2020 ja jatkuu 31.7.2022 saakka. Seuraavan toimintavuoden aikana hankkeeseen sisällytetään myös Loviisan kaikki muut varhaiskasvatusyksiköt.

Tieto- ja viestintäteknologia on osa monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. Tieto- ja viestintäteknologisia välineitä käytetään luon­tevana osana pedagogista toimintaa esimerkiksi tutki­misen ja taltioimisen välineenä. Tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden avulla oppimisympäris­töjä laajennetaan seinien ulkopuolelle, metsiin, maihin ja avaruuksiin. Tätä työtä olemme aloittaneet hankkeen avulla.

Tämän toimintavuoden aikana koko henkilökuntaa on koulutettu joidenkin valittujen sovellusten käytössä. Olemme syventäneet osaamistamme ja yhdessä miettineet, miten niitä voisi käyttää lapsiryhmässämme, ja miten niiden käyttö sopisi meidän toimintaan ja meidän teemoihin. Valitut sovellukset ovat Chatterkid, SockPuppets ja Keynote.

Loviisan kaupunki on tehnyt yhteistyötä kahden opiskelijan Riina Moision ja Nea Halmeen kanssa, LAB University of Applied Sciences, tavoitteena kehittää oma pedagoginen peli Loviisan varhaiskasvatukselle. Pelin tarkoituksena on tarjota lapsille, yhdessä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa, harjoitella erilaisia asioita (esim. kieltä, mediakasvatusta, tunnekasvatusta) ja samalla oppia käyttämään teknologiaa turvallisessa oppimisympäristössä. Alustava suunnitelma on nyt valmis. Tämän pelin rakentamista jatketaan ensi toimintavuoden aikana yhdessä Careerian koodaaja-opiskelijoiden kanssa.

Meidän ryhmän kehittämiskohde/kehittämiskohteet ovat olleet

Magiskt digiskoj

Vår småbarnspedagogiska enhet har deltagit i utvecklingsprojektet Magiskt digiskoj under detta verksamhetsår. Vårt mål har varit att öka de digitala färdigheterna hos barnen och personalen samt motivationen att använda informations- och kommunikationsteknologi. I projektet har deltagit förutom vi tre andra enheter. Projektet startade 1.8.2020 och pågår till 31.7.2022. Under nästa verksamhetsår kommer även de andra småbarnspedagogiska enheterna i Lovisa med i projektet.

Informations- och kommunikationstekniken är en del av en mångsidig och inkluderande lärmiljö för barnet. Informations- och kommunikationsteknologi används som en naturlig del av pedagogisk verksamhet till exempel som verktyg vid undersökning och dokumentering. Med hjälp av digitala verktyg kan vi utvidga lärmiljöerna utanför väggarna, till skogarna, andra länder och ut i rymden. Detta arbete har vi påbörjat.

Under det gångna verksamhetsåret har hela personalen fått skolning i att använda vissa utvalda applikationer. Vi har fördjupat vår kunskap och funderat tillsammans hur vi i vår grupp ska använda dem med barnen. Det är viktigt att de passar in i vår verksamhet och våra teman. De utvalda applikationerna är Chatterkid, SockPuppets och Keynote.

Loovisa stad har samarbetat med två studeranden från LAB University of Applied Sciences, Riina Moisio och Nea Halme. Som mål för samarbetet var att utveckla ett pedagogiskt spel för Lovisas småbarnspedagogik. Spelets mål är att erbjuda barnen, tillsammans med personalen inom småbarnspedagogiken, trygga inlärningsmiljöer för att träna olika saker (t.ex. språk, mediafostran och känslor) och samtidigt lära sig använda teknologi. Den preliminära planen är klar. Spelet kommer att vidareutvecklas tillsammans med Careerias kodnings studeranden under nästa verksamhetsår. 

Vår grupps utvecklingsmål har varit

Att vi rör på oss på olika sätt samtidigt som vi utvecklar vår digitala kompetens.

Vi har tagit in digiskoj på olika sätt i vår verksamhet och försökt sammanlänka det med rörelse. Vi har bl.a. haft

 • Programmeringsjumppa” där vi hade bilder med pilar som pekade upp och ner. Barnen turades om att ”programmera” kompisarna dvs. välja i vilken ordning pilarna skulle läggas. barnen hoppade upp och klappade i händerna då pilen pekade uppåt och gick ner på huk klappade med händerna i golvet då pilen pekade neråt.
 • Musik-/rörelsestund med Qr-koder, vi hade olika qr-koder utspridda i två rum och gick i smågrupper runt och letade efter dem. Barnen fick i tur och ordning läsa av dem med ipaden. Bakom qr-koderna fanns bl.a. sånger, rörelsevideo, avslappningsövning så vi sjöng, hade jumppa, spelade instrument osv.
 • Rörelsevideon från youtube har varit en stor favorit i vår grupp. Vi har haft rörelsevideon i samlingarna ibland eller spontant under ”fria leken” eller som inslag i rörelsestunder. Vi har också använt olika sångvideon med rörelsesånger som vi sjungit och gjort rörelserna till.

 

Vi har också dokumenterat flitigt genom fotografier, både vuxna och barn. Barnen har fått fotografera sina egna alster och sig själva. Under mars-månad hade vi ”jag och mina känslor” som tema och då fick barnen titta sig i ipadens framkamera och så tog vi foton av hur de ser ut när de känner glädje/ledsamhet/rädsla/förvåning/avsmak. Av bilderna gör vi personliga känsloböcker som barnen får titta i och ha som minne.

 

Magiskt digiskoj

Digileikin taikaa

Loviisan varhaiskasvatuksessa käynnistyy hanke nimeltään Digileikin taikaa. Hankkeelle olemme hakeneet Opetushallitukselta avustusta. Hankkeen tavoitteena lisätä sekä lasten että opetus- ja kasvatushenkilöstön digitaalista kyvykkyyttä sekä motivaatiota tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen. Hankkeeseen osallistuu neljä varhaiskasvatusyksikköä, Hembackan päiväkoti, Lyckebo, Ruukin päiväkoti ja Villekulla daghem. Hanke on alkanut 1.8.2020 ja on kaksivuotinen.

Miksi Loviisan varhaiskasvatukseen tällainen hanke? 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuodelta 2018 ovat meidän toimintaamme ohjaava asiakirja. Siinä sanotaan muun muassa näin

”Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan. Lapsia ohjataan havainnoimaan ympäristön teknologiaa ja keksimään omia luovia ratkaisuja. Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä, etsimään niihin yhdessä vastauksia ja tekemään päätelmiä.

Lasten kanssa havainnoidaan arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja ja tutustutaan tietoteknologisiin laitteisiin sekä niiden toimintaan. Erityistä huomiota kiinnitetään koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön. Lapsille tarjotaan mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan esimerkiksi rakennellen eri materiaaleista sekä kokeilla eri laitteiden toimintaa. Lapsia kannustetaan kuvailemaan tekemiään ratkaisuja. Pulmia ratkotaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä. Tavoite on, että lasten omakohtaisten kokemusten myötä herää ymmärrys siitä, että teknologia on ihmisen toiminnan aikaansaamaa. Toiminnassa voidaan hyödyntää lähiympäristön teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi leluja, ja tutkia niiden toimintaperiaatteita.”

Tieto- ja viestintäteknologia on osa monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. Tieto- ja viestintäteknologisia välineitä käytetään luontevana osana pedagogista toimintaa esimerkiksi tutkimisen ja taltioimisen välineenä. Tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden avulla oppimisympäristöjä laajennetaan seinien ulkopuolelle, metsiin, maihin ja avaruuksiin. Tätä lähdemme syventämään hankkeen avulla.

Sinulla lapsen huoltajana on mahdollisuus kertoa mitä ajattelet asiasta. Osallistu kyselyyn ja kerro sen kautta nimettömänä mitä mieltä olet tämän hankkeen alkamisesta. Kysymyksemme:

 • Käyttääkö lapsesi kotona digitaalisia välineitä?
 • Käytättekö yhdessä vai saako lapsesi käyttää itsenäisesti välineitä?
 • Mitä odotuksia sinulla on tämän hankkeen osalta?
 • Mitkä ovat sinun pelkosi hanketta ajatellen?
 • Tiedätkö, onko lapsesi saanut käyttää tietoteknisiä laitteita varhaiskasvatuksessa?
 • Onko sinulla vielä jokin tervehdys meille?

Tästä linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/841E408EDD85AB0A pääset vastaamaan kyselyyn 31.8 - 13.9.2020 välisenä aikana.

Tulemme kertomaan kyselyn tuloksista ja hankkeen etenemisestä syksyn aikana.

---

Magiskt digiskoj

Inom småbarnspedagogiken i Lovisa startar ett projekt som heter Magiskt digiskoj. För detta projekt har vi sökt från Utbildningsstyrelsen understöd för att öka de digitala färdigheterna hos barnen och personalen med undervisnings- och fostringsuppgifter samt deras motivation att använda informations- och kommunikationsteknologi. I projektet deltar fyra enheter, Hembacka daghem, Lyckebo, Ruukin päiväkoti och Villekulla daghem. Projektet har startat 1.8.2020 och är tvåårigt.

Varför ett sådant projekt till småbarnspedagogiken i Lovisa?

Grunderna för planen för småbarnspedagogik från 2018 är vårt styrdokument. I det står det bland annat så här

”Syftet med teknologifostran är att uppmuntra barnen att bekanta sig med undersökande och experimenterande arbetssätt. Barnen ska handledas att upptäcka teknik i omgivningen och att hitta på egna kreativa lösningar. Barnen ska även uppmuntras att ställa frågor, att gemensamt söka svar på dem och att dra slutsatser.

Personalen ska tillsammans med barnen iaktta tekniska lösningar i vardagen och bekanta sig med digitala verktyg och hur de fungerar. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid en trygg användning av maskiner och apparater. Barnen ska ges möjligheter att förverkliga sina egna idéer till exempel genom att bygga med olika material och testa hur olika apparater fungerar. De ska också uppmuntras att beskriva sina lösningar. Tillsammans ska man lösa problem och glädjas över att lyckas. Målet är att barnen genom egna erfarenheter ska komma till insikt om att tekniken är ett resultat av mänsklig aktivitet. I verksamheten kan man använda tekniska lösningar som finns i närmiljön, till exempel i leksaker, och undersöka hur de fungerar.”

Informations- och kommunikationstekniken är en del av en mångsidig och inkluderande lärmiljö för barnet. Informations- och kommunikationsteknologi används som en naturlig del av pedagogisk verksamhet till exempel som verktyg vid undersökning och dokumentering. Med hjälp av digitala verktyg kan vi utvidga lärmiljöerna utanför väggarna, till skogarna, andra länder och ut i rymden. Detta kommer vi att fördjupa oss i via detta projekt.

Du har som vårdnadshavare möjlighet att säga vad du tänker om projektet. Svara på enkäten och berätta namnlöst via den vad du tänker kring projektet. Våra frågor:

 • Använder ditt barn digitala apparater hemma?
 • Använder ni dem tillsammans eller får barnet använda apparaterna självständigt?
 • Vilka förväntningar har du på projektet?
 • Vilka är dina rädslor gällande projektet?
 • Vet du om ditt barn fått använda digitala apparater inom småbarnspedagogiken?
 • Har du ännu någon hälsning till oss?

Från denna länk https://link.webropolsurveys.com/S/841E408EDD85AB0A kommer du åt att svara på enkäten under tiden 31.8 - 13.9.2020.

Vi kommer att berätta för er svaren från enkäten och om hur projektet framskrider under hösten.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä