Corona anvisningar

Corona anvisningar

Inom småbarnspedagogiken vidtas fortfarande åtgärder som förebygger coronavirussmitta (uppdaterad 19.8.2021) 

I daghemmen följer man fortfarande Institutet för hälsa och välfärds och Utbildningsstyrelsens nationella anvisningar samt den regionala pandemigruppens anvisningar för att förebygga smittspridning.  

Följande rekommendationer gäller fortfarande:  

Att skydda sig med munskydd 

Man ska skydda sig med munskydd till och med under snabba besök i småbarnspedagogikens lokaler. 

 • I praktiken betyder det att man önskar att också vårdnadshavarna använder munskydd när de lämnar och hämtar barnet och när de uträttar ärenden med personalen inomhus. Daghemmet erbjuder inte munskydd för daglig kommunikation, utan vårdnadshavarna skaffar dem själv.  
 • Också personalen inom småbarnspedagogiken använder skyddsutrustning. 

När barnen lämnas och hämtas på daghemmet 

 • Eftersom daghemmens tamburer är trånga och det är svårt att hålla avstånd, önskar vi att vårdnadshavarna inte vistas för länge i tamburen och bara en vårdnadshavare i sänder kommer in. Hen ska vara symtomfri, och vi rekommenderar användning av munskydd. 

 

Barnet får inte komma till småbarnspedagogiken om hen uppvisar symtom 

 • Om ett barn insjuknar under dagen ska barnet som uppvisar symtom omedelbart flyttas till ett annat rum för att under en vuxens tillsyn vänta på sin vårdnadshavare.  
 • Den vuxna ska undvika närkontakt med det insjuknade barnet och hålla ett tillräckligt avstånd.  
 • När vårdnadshavaren konstaterar att barnet har infektionssymtom, ska barnet inte komma till småbarnspedagogiken. Om barnet är borta på grund av sjukdom, kan hens symtomfria syskon delta i småbarnspedagogiken. Det rekommenderas dock att familjens alla barn skulle stanna hemma. 

 

God hand- och hosthygien förebygger smittspridning  

 • Både barnen och de vuxna tvättar händerna alltid när de kommer till skolan eller småbarnspedagogiken samt innan de går hem. Dessutom ska händerna tvättas med vatten och tvål innan man äter, då man kommer in efter att ha varit ute och efter att man nyst eller hostat. Händerna ska tvättas också när man har synlig smuts på dem. Händerna torkas noggrant med en ren, torr handduk.  
 •  Om det inte är möjligt att tvätta händerna, används handdesinfektionsmedel. Handdesinfektionsmedel ska finnas lättillgängligt. En vuxen ska alltid övervaka barnen när de använder handdesinfektionsmedel.  

Om coronavirussmitta konstateras inom småbarnspedagogiken  

 • Smittkedjorna utreds av den läkare vid kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar. Hen ger närmare anvisningar om saken. 

 

Sammankomster (t.ex. föräldrakvällar)  

 

När det gäller sammankomster inom småbarnspedagogiken har stadens pandemigrupp beslutat att man tillämpar de gällande begränsningarna för sammankomster (gäller till 28.8).  

 

Om över tio personer deltar i en sammankomst inomhus, ska man under sammankomsten följa den anvisning och de hygienkrav som Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd publicerade 31.5:  

 

 • Deltagarna ska ha en möjlighet att hålla tillräckligt avstånd, det vill säga undvika närkontakt med varandra, och en möjlighet att tvätta händerna. Med närkontakt avses vistelse i samma utrymmen inomhus på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller att man har fysisk kontakt med varandra. 

Till vårdnadshavare

Vid ett bekräftat coronafall på daghem kontaktas endast de berörda familjerna. De berörda kontaktas per telefon av enheten för smittsamma sjukdomar. Om familjen inte kontaktats kan den utgå ifrån att verksamheten för det egna barnets del fortsätter som vanligt.

Inom småbarnspedagogiken råder stark sekretess och vi hanterar känslig information på ett mycket varsamt sätt. Vi informerar därför vårdnadshavare endast i fall att situationen leder till specialarrangemang i daghemmets verksamhet.

Info

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista 

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista koronaviruspandemiasta johtuen. Päiväkodissa voi tulla tilanteita, joissa varhaiskasvatuslain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavilla. Tilanne vaikeuttaa myös koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapojen toteuttamista, kuten sitä, että ryhmien sekoittamista tai yhdistämistä keskenään tulisi välttää. 

Tilanteeseen viitaten, on ensisijaisen tärkeää, että huoltajat ilmoittavat ajoissa lapsen tarkat päivittäiset hoitoajat. Hoitoaikojen muutokset tulee ilmoittaa heti päiväkotiin. 

Tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelulla ei pystytä vastaamaan kello 6.30–17 auki olevan päiväkodin lasten hoidon tarpeisiin, päiväkodin aukioloaika voidaan keskittää esimerkiksi kello 7.30–16.30 välille. Tällöin huoltajia pyydetään järjestämään lapsen hoidontarve päiväkodin lyhennetyn aukioloajan puitteissa. 

Päiväkodin johtajat tiedottavat mahdollisista toimenpiteistä. Pahoittelemme tilannetta ja teemme kaikkemme, jotta toiminta voi jatkua mahdollisimman normaalina. 

Sivunvaihto 

Brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik 

Det råder brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik på grund av coronaviruspandemin. I daghemmen kan det uppstå situationer där sådan personal som lagen om småbarnspedagogik förutsätter inte finns att tillgå. Situationen försvårar också verksamhetssätten för att förhindra spridningen av coronaviruset, bl.a. anvisningen om att undvika sammanslagningar av barngrupper. 

Med hänvisning till den rådande situationen, är det är ytterst viktigt att vårdnadshavarna anmäler noggranna dagliga vårdtider för sitt barn i tid. Ändringar i vårdtiderna ska omedelbart meddelas daghemmet. 

I situationer där man inte genom planeringen av personalens arbetsturer kan tillgodose vårdbehoven för barnen på ett daghem som är öppet klockan 6.30–17 kan daghemmets öppettid reduceras till exempel till klockan 7.30–16.30. Då ombeds vårdnadshavarna att ordna barnets vårdbehov inom ramen för daghemmets reducerade öppettider. 

Daghemsföreståndarna informerar om eventuella åtgärder. Vi beklagar situationen och gör vårt yttersta för att verksamheten ska kunna fortsätta så normal som möjligt. 

Muistutus! Påminnelse!

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan edelleen koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja (päivitetty 19.8.2021) 

Päiväkodeissa noudatetaan edelleen kansallisia THL:n, Opetushallituksen sekä alueellisen pandemiaryhmän ohjeita tartuntojen välttämiseksi.  

Voimassa ovat edelleen seuraavat suositukset:  

Maskilla suojautuminen 

Pikaisetkin käynnit tai vierailut varhaiskasvatuksen tiloissa tehdään maskilla suojautuen. 

 • Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös huoltajien toivotaan käyttävän maskia lapsia tuodessaan ja hakiessaan sekä asioidessaan henkilöstön kanssa sisätiloissa. Päivittäiseen kanssakäymiseen päiväkoti ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat hankkivat ne itse.  
 • Myös varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstö käyttää suojaimia

Lasten haku- ja tuontitilanteet 

 • Koska päiväkotien eteiset ovat ahtaita ja turvavälejä on vaikea noudattaa, toivomme aina mahdollisimman lyhyttä oleskelua ja että vain yksi huoltaja tulee sisälle. Hänen tulee olla oireeton, ja suosittelemme maskin käyttöä.

Varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena 

 • Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa.  
 • Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.  
 • Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsen ei tulisi mennä varhaiskasvatukseen. Mikäli lapsi on sairauden vuoksi poissa, voi hänen oireeton sisaruksensa osallistua varhaiskasvatukseen. Suositus olisi pitää kaikki lapset kotona.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja  

 • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan huolellisesti puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen.  
 •  Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. 

Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta  

 • Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille, joka ohjeistaa asiassa eteenpäin

Kokoontumiset (esim. vanhempain illat)  

Varhaiskasvatuksen kokoontumisten suhteen kaupungin pandemiaryhmä on päättänyt, että niihin sovelletaan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia (voimassa 28.8. asti).  

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5. julkaisemaa ohjetta ja hygieniavaatimuksia:  

 • osallistujille on tarjottava mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontaktia toisiinsa ja mahdollisuus käsien pesemiseen. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa henkilöiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä