Kouluhankkeet - Skolprojekten

Päätökset hankkeista - Besluten om projekten

Kaupunginvaltuusto 25.5.2016 §57:
"1. Lovisanejdens högstadiumin uudistushanke toteutetaan vuosina 2017–2020 vaihtoehdon ”Nollavaihtoehto” mukaisesti, kuitenkin niin, että Lovisanejdens högstadiumin uusi rakennus sijoitetaan samalle paikalle, kuin Lovisanejdens högstadiumin nykyinen rakennus. Hanke tulee toteuttaa niin, että uutta rakennusta on tarpeen vaatiessa mahdollista laajentaa tulevaisuudessa mahdollisesti perustettavan yhtenäiskoulun tarpeisiin. Rakennuspaikasta, rakennustavasta ja rahoitusmallista tehdään päätös hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä vuoden 2016 aikana.

2. Koskenkylän koulun uudisrakennus toteutetaan vuosina 2017–2020 suunnitellulle koulukeskusalueelle. Rakennustavasta ja rahoitusmallista tehdään päätös hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä vuoden 2016 aikana."

Stadsfullmäktige 25.5.2016 §57:
"1. Projektet att förnya Lovisanejdens högstadium förverkligas 2017–2020 i enlighet med ”Nollalternativet” dock så att Lovisanejdens högstadiums nya byggnad placeras på samma plats som Lovisanejdens högstadiums nuvarande byggnad. Projektet bör förverkligas så att den nya byggnaden vid behov kan utvidgas för en eventuell blivande enhetsskola i framtiden. Beslut om byggplatsen, byggnadssättet och finansieringsmodellen fattas i samband med godkännandet av projektplanen under 2016.

2. Skolan Koskenkylän koulus nybyggnad uppförs 2017–2020 på det planerade området för skolcentret. Beslut om byggnadssättet och finansieringsmodellen fattas i samband med godkännandet av projektplanen under 2016."

Hankkeiden aikataulu - Tidtabelle för projekten

  • Aikataulu/Tidtabell
  • L1-luonnokset syyskuussa/L1-utkast i september
  • ->käyttäjien kommentit/användarnas kommentarer
  • L2-piirustukset marrras-/joulukuussa/L2-ritningarna i november-december
  • Tekninen lautakunta 20.1.2018/Tekniska nämnden 20.1.2018
  • Hanke laskentaan (kilpailutukseen) tammikuussa 2018/Klart för att konkurensutsättas i januari 2018
  • Rakennustyö alkaa kesällä 2018/Byggandet inleds sommaren 2018
  • Uudisrakennus otetaan käyttöön 1.8.2019/Nybygget tas i bruk 1.8.2019 (->LNH + Koskenkylän uudisosa/Forsbys nya del)
  • Saneeraus valmis 1.1.2020/Saneringen klar 1.1.2020 (->LG + Forsby skolanin vanha osa/Forsby skolas gamla del)