Haddom skola

Kalender

Läsvecka
Simundervisning för åk 1-2 i Esplanad
Församlingens morgonsamling
Blivande förskolebarn på besök
Hälso-Susanne i skolan
Vappenmaskerad

Lisää tapahtumia: huhtikuu 2019 toukokuu 2019

Allmänt

Allmänt

Cykel, cykelhjälm och reflexer!
Rekommendationen är att eleverna cyklar till skolan först på åk 2.
De elever som cyklar till skolan använder naturligtvis cykelhjälm.
Kom ihåg att kontrollera att era barn bär reflex eller reflexväst då de rör sig på skolvägen eller väntar på skoltaxin i skymning eller mörker.

Eftis
På skolan ordnas ingen eftermiddagsverksamhet detta läsår p.g.a. för få ansökningar.
Församlingens After school för åk 1-3 hålls på tisdagar.

Elevhälsa
Elevhälsan sköts i huvudsak av skolhälsovårdaren, -psykologen och -kuratorn. Den skolvisa mångprofessionella elevhälsogruppen är det organ som planerar och följer upp det viktiga elevhälsoarbetet. Syftet är att förebygga problem och kunna ingripa tidigt samt stöda lärarens arbete och den enskilda elevens skolgång. Tystnadsplikten gäller naturligtvis alla.

Frånvaro
Vi önskar att ni genast på morgonen meddelar ifall ert barn är sjukt eller av annan orsak inte kommer till skolan. Detta kan göras via Wilma, per telefon, sms, e-post eller meddelande via ett syskon.
Om eleven är borta av annan orsak än sjukdom ska föräldrarna i god tid i Wilma anhålla om ledighet för sitt barn. Klassläraren beviljar ledigheter som varar 1-3 dagar och föreståndaren beviljar ledigheter som varar över tre dagar.

Förskolan
Förskolan arbetar innevarande läsår integrerad i åk 1-2 i Haddom skola.

Försäkringar
Varje elev är försäkrad under skoldagen. Försäkringen börjar gälla tio minuter före skoldagens början. Om eleven åker skolskjuts är eleven försäkrad också under skjutsen. Eleven är inte försäkrad om hen rör sig utanför skolområdet eller på annat sätt avviker från överenskommet program. Försäkringen täcker inte heller skador på personliga ägodelar, t.ex. telefoner som inte behövs i skolarbetet.

Grön Flagg
Skolan har i över tio års tid varit Grön flagg-skola, vilket innebär att den dagliga verksamheten genomsyras av miljövänligt tänkande. Inom ramen för Grön Flagg ordnas temadagar, utflykter mm.


KiVa skola
Den mobbningsförebyggande kampanjen KiVa skolas verksamhet som omfattar skolans alla årskurser fortsätter. Vi strävar efter en skola utan mobbning.

Läsårets arbetstider
Höstterminen börjar onsd. 15.8.2018
Skoldag lördag 29.9.2018
Höstlov torsd. - månd. 18-22.10.2018
Höstterminen avslutas lörd. 22.12.2018
Vårterminen börjar månd. 7.1.2019
Sportlov, vecka 8, månd.-fred. 18-22.2.2019
Läsåret avslutas lörd. 1.6.2019

Förskolan slutar 31.5.2019

Skola i rörelse
Skolan uppmuntrar alla att röra på sig och deltar i idrottsaktiviteter samt ordnar morgonlänk, rastaktiviteter och rörelsepauser under skoldagen.

Skolans hemsida
Adressen till skolans hemsida är peda.net.fi/haddom

Skolmaten
Skolmaten levereras från Centralköket i Lovisa. I skolan sköts matutdelningen av köksan. Eleverna äter i två turer. Köket fordrar intyg om någon behöver specialdiet. Kontakta vid behov köket per e-post: keskuskeittio@loviisa.fi
Kom ihåg att också meddela skolan om elevernas specialdieter.

Skolmormor/skolfarfar
Skolmormor/skolfarfar fungerar som en extra vuxen som är tillgänglig för eleverna under lektioner och raster. Ibland följer skolmormor/skolfarfar med på utfärder.

Skolskjutsarna
Skolskjutsarna sköts av Taksi Villikka Oy. Vårdnadshavarna meddelar med sms direkt till kontaktperson Tomi Enqvist då eleven av någon orsak inte åker taxi som vanligt. Beslut om skjutsrätt har skickats i maj. Före skolstarten kan de skjutsberättigades vårdnadshavare kontakta Tomi Enqvist angående skjutstiderna.
Tomi Enqvist, tel. 040-6816 786

Wilma är skolornas program för information till hemmen, elev- och föräldrakontakter, uppföljning av frånvaro, osv. Via skolan får du användarkoder till programmet. Kontakta klassläraren med din begäran om koder. Spara koderna, de gäller i åk 0-9!