Oppilaanohjaus

OPO

Opinto-ohjaaja Saara Saariaho
saara.saariaho@loimaa.fi

puh. 02 761 1356 tai 050 434 4963

7. luokat
Oppitunnit syyslukukaudella 1 tunti / viikko.Oppitunteja on tunti viikossa syyslukukauden ajan.Aiheena opiskelu yläkoulussa, erilaiset oppimisympäristöt, opiskelun taidot, itsetuntemus, valinnaisuus koulussamme sekä Suomen koulutusrakenne.
29.11.2019 on yhden koulupäivän työhön tutustumisen jakso (6 tuntia) eli TET.

8. luokat
Luokkatunteja yksi viikossa kevätlukukauden ajan. Aiheena koulutusjärjestelmä, toisen asteen koulutusvaihtoehdot sekä työelämä ja ammatit.
Viikon työelämään tutustumisen jakso (TET) 1. –7.4.2020.

9. luokat
Luokkatunteja yksi viikossa koko lukuvuoden ajan. Aiheina tulevaisuudensuunnittelu- ja päätöksentekotaidot, itsetuntemus ja ammatinvalinnallinen kehitys, jatkokoulutusmahdollisuudet peruskoulun jälkeen, yhteishaku valintaperusteineen, työnhaku ja työelämä sekä yrittäjyys.
Viikon TET-jaksot syyslukukaudella vko 44-45 eli 30.10. – 5.11.2020 ja kevätlukukaudella vko 6-7 eli 5.2. – 11.2.2020

Oppilailla on mahdollisuus tutustua 1-2 päivän ajan Lounais-Suomen ammattiopistossa Novidassa Loimaalla toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin.

Valinnaisainevalinnoista vastaa rehtori Minna Ruotsala.

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI

Peruskoulun tehtävänä on kasvattaa hyvin käyttäytyviä oppilaita.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:
- muiden ihmisten ja ympäristön huomioiminen
- kyky tehdä yhteistyötä
- työrauhan ylläpitäminen
- asenne koulutyöhön
- luotettavuus
- käytöstavat
- sääntöjen tunteminen ja niihin sitoutuminen
- oman ja toisten työn arvostaminen

10 Erinomainen
- oppilas on saavuttanut koulun kasvatustavoitteet erinomaisesti
- hän on toiset huomioon ottava (kohtelias, ystävällinen, uskaltaa puolustaa heikompia)
- hänellä on aidosti myönteinen asenne koulutyöhön (yhteistyöhaluinen, avulias, aktiivinen, oma-aloitteinen, rehellinen, vastuuntuntoinen)
- toimii yhteisvastuullisesti ja koulun toimintaa kehittävästi
- käyttäytyy kaikissa koulun tilanteissa esimerkillisesti ja ystävällisesti muita kohtaan
- ei rangaistuksia, ei kasvatuskeskusteluja

9 Kiitettävä
- oppilas on saavuttanut koulun kasvatustavoitteet kiitettävästi
- hänellä on edellä mainittuun nähden lieviä puutteita
- toimii vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti
- tulee toimeen muiden kanssa
- edistää rakentavasti koulun koulun työskentelyilmapiiriä
- ei rangaistuksia, ei kasvatuskeskusteluja

8 Hyvä
- oppilas on saavuttanut koulun kasvatustavoitteet hyvin
- pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti
- sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa pieniä satunnaisia puutteita, joitakin huomautuksia
- on yhteistyökykyinen
- tulee yleensä toimeen muiden kanssa
- tekee vastuullisesti annetut tehtävät ja hoitaa kouluasiansa oma-aloitteisesti
- ei rangaistuksia, voi olla kasvatuskeskusteluja

7 Tyydyttävä
- oppilas on saavuttanut koulun kasvatustavoitteet tyydyttävästi
- asenteissa ja käyttäytymisessä on parantamisen varaa
- sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa erilaisia rikkeitä
- kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita
- toistuvia huomautuksia tai kotimuistutuksia
- mahdollisesti luvattomia poissaoloja, kasvatuskeskusteluja ja rangaistuksia

6 Kohtalainen
- oppilas on saavuttanut koulun kasvatustavoitteet kohtalaisesti
- hän häiritsee usein oppitunneilla
- hän aiheuttaa epäsopua ja on välinpitämätön muita kohtaan
- hän ei noudata koulun sääntöjä eikä vastaa tekemisistään
- luvattomia poissaoloja
- tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä
- toistuvia jälki-istuntoja

5 Välttävä
- oppilas on saavuttanut koulun kasvatustavoitteet välttävästi
- hän osoittaa jatkuvaa kielteisyyttä kouluyhteisöä kohtaan
- hän on kykenemätön yhteistyöhön
- hän ei hyväksy sääntöjä eikä noudata niitä
- useita luvattomia poissaoloja, laiminlyö koulunkäynnin lähes kokonaan
- käyttäytyy uhkaavasti tai väkivaltaisesti
- tarvitsee erityisiä toimenpiteitä opiskelun turvaamiseksi
- toistuvia jälki-istuntoja

4 Hylätty
- oppilaan käyttäytyminen vaatii välittömiä oppilashuollollisia toimenpiteitä
- oppilaan käyttäytyminen on niin poikkeuksellista, että häntä ei voida kasvattaa normaaleilla yleisopetuksen opetusjärjestelyillä
- käyttäytyminen uhkaavaa ja väkivaltaista, suhtautuu lähiympäristöönsä vihamielisesti