Oppilashuolto

Oppilashuolto


Perusopetuksen oppilashuolto koostuu opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuollosta sekä kouluterveydenhuollosta että lastensuojelulaissa tarkoitetusta koulunkäynnin tukemisesta.
Oppilashuolto edistää oppilaan hyvää oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuollon palveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuoltoa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilashuoltoon kuuluvat sekä yhteisöllinen että yksilöllinen tuki. Myös koko kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen, seuranta ja arviointi ovat osa toimivaa koulun oppilashuoltotyötä. Erityistä huomiota oppilashuoltotyössä on kiinnitettävä oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen varhaisen tuen keinoin yhteistyössä huoltajan kanssa.

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Koulukuraattori
Päivi Isotuovola
puh. 050 3314787


Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa. Kuraattori tukee myös huoltajia ja opetta-jia heidän kasvatustehtävässään.

Työmenetelmiä:

- keskustelut ja tapaamiset oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa
- läsnä oleminen kouluilla
- kotikäynnit
- yhteydenpito muihin viranomaisiinKoulupsykologi

Maria Eklund
puh. 0503687703

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. Loimaalla koulupsykologin palveluita tarjotaan kaikille peruskouluille ja lukiolle. Koulupsykologi toimii alansa asiantuntijana osana oppilashuoltoryhmää.

Koulupsykologin työn sisältöjä ovat muun muassa

- oppimisvalmiustutkimukset
- keskustelukäynnit
- vanhempien ohjaus
- konsultaatiot opettajille

Kouluterveydenhoitaja
Sanna Kankare puh. 02 7612328
Kouluterveydenhoitaja (harjaantumisopetus)
Eija Ahonen puh. 02 7612327

Koululääkäri
Elisa Haapasalo, ajanvaraus tehdään kouluterveydenhoitajan kautta.

 

Oppilashuoltoryhmät

Koulun opiskeluhuoltoryhmä

vastaa yksikön opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskeluhuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmä

kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskeluhuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai opiskelijoiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää opiskelijan tai huoltajan suostumusta. Opiskelijan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta.

Yksittäistä opiskelijaa koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Kirjaukset tehdään tapaamisen aikana ja sen päätteeksi huoltajat ja oppilas hyväksyvät asiakirjan allekirjoituksellaan.

Opetuksen asiantuntijaryhmä

Opetuksen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan ja opiskelijan koulunkäyntiin ja opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita käsiteltäessä. Koolle kutsujana ja vastuuhenkilönä toimii opetushenkilöstön edustaja. Perusopetuslain mukaisesti tarvittaessa kutsutaan koolle moniammatillinen kokoonpano. Opetushenkilöstöstä nimetty vastuuhenkilö kirjaa tapaamisessa käsitellyt asiat joko pedagogiseen asiakirjaan tai muistioon asiasta ja tilanteesta riippuen.

Pedagoginen ryhmä

käsittelee koulun opetuksen järjestämisen yleisiä sekä oppilaskohtaisia asioita sekä konsultoi, delegoi ja vastuuttaa mahdollisten ongelmatilanteiden toimintaa. Tarvittaessa ryhmä vie asian opiskeluhuollon asiantuntijaryhmään oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisesti tai kokoaa ryhmän perusopetuslain mukaan moniammatillisesti koolle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä