I YHTEISKUNNAN JÄSENENÄ

Muistiinpanot

I YKSILÖ, PERHE JA YHTEISKUNTA

 1. YHTEISKUNNAN JÄSENYYS
 • syntymästään lähtien ihminen on yhteiskunnan jäsen à kansalaisuus, kunnan jäsenyys, henkilötunnus, etu- ja sukunimi
 • kansalaisuus tuo mukanaan perustuslaissa säädetyt kansalaisen perusoikeudet, mutta myös velvollisuudet
  • iän myötä oikeudet lisääntyvät, mutta samalla velvollisuudet ja vastuu kasvavat --> 15 ja 18 tärkeimmät ikävuodet
 • yhteiskunnan jäsenistä kerätään tietoja erilaisiin rekistereihin

2. PERHEEN ELÄMÄNKAARI

 • AVIOLIITTO VAI AVOLIITTO?
  • avioliittoa edeltää yleensä kihlaus, joka on lupaus avioliitosta; kihlaus voidaan solmia ja purkaa vapaamuotoisesti
  • ennen avioliiton solmimista tutkitaan avioesteet
  • avioliitto solmitaan joko kirkollisena tai siviilivihkimisenä
  • puolisoiden väliset suhteet ja lapsen asema avioliitossa
   • avio-oikeus = puolisoilla on oikeus toistensa omaisuuteen --> omaisuus puoliksi avioeron tai puolison kuoleman jälkeen
   • avioehto = puolisot voivat kirjallisella sopimuksella sulkea avio-oikeuden pois joko kokonaan tai osittain
   • tasa-arvo = molemmilla puolisoilla samat oikeudet ja velvollisuudet --> sukunimen valinta, elatusvelvollisuus, lasten huoltajuus

 • avoliitto on avioliitonomainen suhde, jossa puolisot asuvat yhdessä ilman vihkimistä
 • avopuolisoiden suhteet ja lapsen asema
 • avopuolisoilla EI ole avio-oikeutta eikä perintöoikeutta toistensa omaisuuteen --> testamentilla voidaan turvata toisen asema avopuolison kuoleman jälkeen
 • avoliitossa ei myöskään samoja velvollisuuksia kuin avoliitossa esim. äiti on lapsen huoltaja ja isä vain, jos siitä sovittu ja isyys tunnustettu

 • PERHEEN PERUSTAMINEN
  • perhe perustetaan nykyisin entistä vanhempana
  • yhteiskunnan jatkuvuus --> perhe kasvattaa uusia jäseniä yhteiskuntaan sekä tuo veronmaksajia ja työvoimaa
  • yhteiskunta tukee perhettä monin tavoin --> neuvolat, äitiysavustus, äitiys- ja isyysloma, vanhempainloma, kotihoidontuki, päivähoito, lapsilisät
  • lapsen asema perheessä
   • lapsen huoltoon kuuluu hoito, kasvatus, valvonta ja huolenpito
   • huollon laiminlyönti --> yhteys kunnan lastensuojeluviranomaisiin (lastenvalvoja), ongelmatilanteissa apuna esim. perheneuvolat, viimeisenä keinona huostaanotto = lapselle sijaishuolto, jos hänen omat vanhempansa pysty hänestä huolehtimaan

 • AVIOERO
  • avioeroa voivat hakea puolisot yhdessä tai vain toinen puolisoista --> puolen vuoden harkinta-aika, minkä jälkeen tuomioistuin (käräjäoikeus) myöntää eron, ero voidaan myöntää myös 2 vuoden erillään asuminen perusteella
  • avioeron yhteydessä on sovittava omaisuuden jaosta (avio-oikeus), lasten huoltajuudesta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta
 • PERINNÖNJAKO
  • perinnönjako = vainajan omaisuuden jakaminen kuoleman jälkeen
  • perunkirjoitus = perinnönjakoa ennen suoritettava vainajan varojen ja velkojen luettelointi
  • perimysjärjestys
   • vainajan omaisuuden perivät ensisijaisesti lapset, puolisolle avio-oikeusosa
   • testamentilla henkilö voi määrätä omaisuutensa jaosta kuolemansa jälkeen, se ei voi kuitenkaan sivuuttaa puolison avio-oikeutta eikä lapsille kuuluvaa ns. lakiosaa (= vähintään puolet heille kuuluvasta perinnöstä)

ILMAN TESTAMENTTIA TESTAMENTTI

3. YHTEISKUNTA PERHEEN TUKENA ELÄMÄN RISKITILANTEISSA

 • sosiaaliset riskit voivat heikentää perheen elintasoa --> sosiaaliturvalla korvataan perheille koituvia menetyksiä

1) sairaus --> Suomen terveydenhuoltojärjestelmä

 • julkinen terveydenhuolto --> kuntien terveyskeskuspalvelut, hoitotakuu
 • yksityinen terveydenhuolto --> maksulliset lääkäripalvelut
 • jokaisella suomalaisella on sairausvakuutus, joka korvaa osan sairaanhoidon kustannuksista, korvaukset haetaan KELA:sta, lääkkeistä korvaus suoraan apteekissa

2) vanhuus --> Suomen eläkejärjestelmä

 1. a) kansaneläke 65–vuotiaana, suuruus määräytyy työeläkkeen perusteella
 2. b) työeläke

- työllä ansaittu eläke, joka alkaa karttumaan 18 –vuotiaana, suuruus työuran pituuden ja palkan perusteella, ei ylärajaa

- työeläkkeelle 63 –vuotiaana (uusi eläkejärjestelmä 65-vuotiaana), mutta jos pidempään töissä, niin saa korotettua eläkettä

 • rahat eläkkeisiin työnantajien ja työntekijöiden maksamista eläkevakuutusmaksuista sekä valtiolta
 • kestävyysvaje = julkisten menojen ja tulojen välinen erotus --> mistä rahat kasvaviin sosiaalimenoihin kun työikäisten määrä laskee
 • perheen turvaa elämän eri riskitilanteissa parantavat myös erilaiset pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset à liikennevakuutus, kotivakuutus, autovakuutus, henkivakuutus yms.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä