AI 7

Äidinkieli ja kirjallisuus - mitä se sisältää seiskalla?

Seitsemännellä luokalla laajennetaan tekstikäsitystä tutkimalla ja tuottamalla eri tekstilajeja. Samalla harjoitellaan yleisiä opiskelutaitoja kuten ymmärtävää lukemista, tiedon hakemista ja esittämistä sekä lähteiden käyttöä.

Suomen kielestä kerrataan tuttuja juttuja: sanaluokat, sijamuodot sekä lause-, virke- ja kappalerakenteet. Myös oikeinkirjoitusasioita harjoitellaan edelleen. Sanastoon kiinnitetään huomiota ja sanavarastoa pyritään laajentamaan.

Kaunokirjallisuuden käsitteitä ja tekstin tulkitsemisen taitoja opetellaan, ja kaunokirjallisuutta tietysti luetaan ja tuotetaan itsekin. Kirjallisuus- ja kulttuurielämyksiä hankitaan myös näyttämö- ja elokuvataiteen muodossa.

Puheviestintätilanteita ja -taitoja tarkastellaan ja harjoitellaan, ja vuorovaikutustaitoja kehitetään. Näistä taidoista on tarkoitus olla hyötyä niin koulussa kuin koulun ulkopuolellakin kohdalle osuvissa erilaisissa tilanteissa.

Työskentelytapoja ja opiskeluvälineitä on monenlaisia: välillä opiskellaan kirjaa ja vihkoa käyttäen, välillä sähköisesti; toisinaan kirjoitetaan hiljaa ja toisinaan taas keskustellaan ja näytellään; joskus työskennellään yksin ja joskus parin kanssa tai ryhmässä; yleensä opiskellaan luokassa mutta välillä poissa koko koulusta. Opetuksesta huolehtii useimmiten opettaja mutta välillä myös oppilaat ja joskus joku vierailijakin.

Äidinkielen ja kirjallisuuden sisällöt ovat niin monipuoliset, että jokaiselle löytyy varmasti niistä vahvuusalue ja onnistumisen kokemuksia, kunhan pitää asenteen avoimena ja yritteliäänä!

Tietoa lukutaidosta ja lukemisen tärkeydestä

Alla on lainauksia Lukukeskuksen Viisi faktaa lasten ja nuorten lukemisesta -artikkelista - toivottavasti ne herättävät ajatuksia ja vakuuttavat siitä, että hyvä lukutaito on nykynuorillekin tarpeen ja sitä pitää treenata.

Hyvän lukutaidon tuomat hyödyt


"Lukutaito ei merkitse vain mekaanista osaamista tai kielioppia; selvitäkseen arkielämästä on pystyttävä ymmärtämään yhä monimuotoisempia tekstejä ja käsiteltävä entistä pirstaloituneempaa tietoa."

"Hyvä lukutaito antaa edellytykset pärjätä myös muissa kouluaineissa, kuten matematiikassa."

"Hyvä lukutaito vahvistaa sosiaalista identiteettiä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa. Se antaa myös pohjan pärjätä informaatioyhteiskunnassa ja nykyisessä työelämässä."
 
" - - [K]riittisen lukutaidon merkitys korostuu nykyisessä verkkoympäristössä, jossa pitäisi osata arvioida informaation luotettavuutta. Informaation luotettavuuden arviointi ja esimerkiksi trollauksen tunnistaminen vaatii lukutaitoa - myös Youtube-videoita pitää osata lukea."

"Hyvä lukutaito on yksi avaintekijä syrjäytymisen ehkäisyssä. Ilman riittävää lukutaitoa ihminen jää helposti yksin."

"Lukutaito antaa keinoja ja välineitä sanoittaa omia tunteita ja vahvistaa itsetuntemusta sekä itseluottamusta."

"Hyvä itseilmaisu auttaa pärjäämään erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä ja tilanteissa."

"Lukutaito kehittää myös kirjoitus- ja puheilmaisua - luku-, kieli- ja ajattelutaito kulkevat käsi kädessä."

"Syventävä lukeminen aktivoi aivoja eri lailla kuin pinnallinen lukeminen: aikuisilla paljon lukevilla tehdyt aivotutkimukset ovat osoittaneet laajojen aivoalueiden aktivoituvan erityisesti pitkää, tarinallista tekstiä luettaessa."

"Aktiivisesti kaunokirjallisuutta lukevilla nuorilla on havaittu olevan parhaat tulokset myös muiden oppiaineiden oppimisessa."

Miten ja miksi edistetään lukutaidon kehitystä

"Yksi tehokkaimmista keinoista vaikuttaa lapsen lukutottumuksiin on ääneen lukeminen."

"Etenkin poikien lukutottumusten muodostamisessa esikuvat ovat tärkeitä. Isän lukeminen vahvistaa poikien omaa lukuintoa."

"Vanhemmilta saatu tuki ja kannustus sekä vanhempien itse lukemiseen käyttämä aika näkyvät suoraan lapsen osaamisessa."

"Lapselle lukemisella on yhteys parempaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen."

"Leikki-ikäiselle lapselle tarinat ja sadut tarjoavat turvallisen ympäristön tarkastella omia tunteita ja pelkoja. Lapsen sosiaalisuus, mielikuvitus, eläytymiskyky ja empaattisuus vahvistuvat. Lapsi, jolle, luetaan säännöllisesti, on tutkimusten mukaan oikeudenmukaisempi ja pärjää porukassa."

"Lukutaitoa tukee se, että lapsi pitää lukemisesta. Myönteinen suhtautuminen synnyttää lukutaitoa tukevan kehän: lukemiseen myönteisesti suhtautuva lapsi lukee enemmän, mikä vahvistaa hänen lukutaitoaan. Hyvä lukutaito taas lisää onnistumisen kokemuksia ja myönteistä suhtautumista lukemiseen."

Heikon lukutaidon syitä ja seurauksia

" Huolestuttavaa on, että entistä useampi suomalaisvanhempi ei itse pidä lukemisesta. Vanhempien asenne lukemiseen voi periytyä: samalla kun lukukielteisten vanhempien määrä on kasvanut, on lisääntynyt myös niiden oppilaiden määrä, jotka pitävät lukemisesta vai vähän tai eivät pidä siitä ollenkaan."

"Älypuhelimien ja internetin käyttö on väistämättä vaikuttanut nuorten lukutottumuksiin. Kiinnostus etenkin pitkien tekstien lukemiseen on laskenut."

"Tutkimusten mukaan suomalaisnuorista joka kymmenennellä on heikko lukutaito, pojista jopa 16 prosentilla."

"Vaarana on, että heikko lukutaito rajoittaa nuorten elämää ja vaikeuttaa menestymistä jatko-opinnoissa ja työelämässä."

"Monta mediaa samaan aikaan käyttävät, nopeatempoisesti toisilleen viestivät nuoret kallistuvat mahdollisesti viihteen ja pikalukemisen puolelle. Nuorilla on havaittu olevan vaikeuksia kriittistä reflektointia ja pohtimista vaativissa lukutilanteissa - etenkin tekstin sisällönarvioiminen sekä laajemmin tekstin kokonaissisällön tulkinta on nuorille haastavaa."