AI 9

Äidinkieli ja kirjallisuus - mitä se sisältää ysillä?

Yhdeksännellä luokalla äidinkielen ja kirjallisuuden oppisisällöt tähtäävät jo tulevaan, peruskoulun jälkeiseen aikaan - kursseilla mm. opiskellaan yleistietoa niin suomen kielestä kuin suomalaisesta kirjallisuudestakin, vahvistetaan viestintätaitoja ja harjoitellaan pohjatekstin käyttöä oman tekstin osana sekä lähteiden käyttöä ja merkitsemistä.

Kielen rakenteiden kertaus kytkeytyy kielitieto-osioon ja tekstien tuottamiseen, ja uudet opiskeltavat kielioppiasiat ovat lauseenvastikkeet ja niihin liittyvät verbien nominaalimuodot. Oikeinkirjoituksen saralla opiskellaan vielä lyhenteiden ja vierassanojen kirjoittamista.

Kirjallisuusjaksossa käydään läpi suomalaisen kirjallisuuden vaiheita kirjakielen keksimisestä nykykirjallisuuteen saakka. Jokainen opiskelija tekee kirjallisuuskansion, jossa esittelee vähintään yhden kirjailijan ja hänen teoksensa. Kirjailijasta pidetään myös opetustuokio koko ryhmälle.

Tietoa lukutaidosta ja lukemisen tärkeydestä

Alla on lainauksia Lukukeskuksen Viisi faktaa lasten ja nuorten lukemisesta -artikkelista - toivottavasti ne herättävät ajatuksia ja vakuuttavat siitä, että hyvä lukutaito on nykynuorillekin tarpeen ja sitä pitää treenata.

Hyvän lukutaidon tuomat hyödyt


"Lukutaito ei merkitse vain mekaanista osaamista tai kielioppia; selvitäkseen arkielämästä on pystyttävä ymmärtämään yhä monimuotoisempia tekstejä ja käsiteltävä entistä pirstaloituneempaa tietoa."

"Hyvä lukutaito antaa edellytykset pärjätä myös muissa kouluaineissa, kuten matematiikassa."

"Hyvä lukutaito vahvistaa sosiaalista identiteettiä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa. Se antaa myös pohjan pärjätä informaatioyhteiskunnassa ja nykyisessä työelämässä."
 
" - - [K]riittisen lukutaidon merkitys korostuu nykyisessä verkkoympäristössä, jossa pitäisi osata arvioida informaation luotettavuutta. Informaation luotettavuuden arviointi ja esimerkiksi trollauksen tunnistaminen vaatii lukutaitoa - myös Youtube-videoita pitää osata lukea."

"Hyvä lukutaito on yksi avaintekijä syrjäytymisen ehkäisyssä. Ilman riittävää lukutaitoa ihminen jää helposti yksin."

"Lukutaito antaa keinoja ja välineitä sanoittaa omia tunteita ja vahvistaa itsetuntemusta sekä itseluottamusta."

"Hyvä itseilmaisu auttaa pärjäämään erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä ja tilanteissa."

"Lukutaito kehittää myös kirjoitus- ja puheilmaisua - luku-, kieli- ja ajattelutaito kulkevat käsi kädessä."

"Syventävä lukeminen aktivoi aivoja eri lailla kuin pinnallinen lukeminen: aikuisilla paljon lukevilla tehdyt aivotutkimukset ovat osoittaneet laajojen aivoalueiden aktivoituvan erityisesti pitkää, tarinallista tekstiä luettaessa."

"Aktiivisesti kaunokirjallisuutta lukevilla nuorilla on havaittu olevan parhaat tulokset myös muiden oppiaineiden oppimisessa."

Miten ja miksi edistetään lukutaidon kehitystä

"Yksi tehokkaimmista keinoista vaikuttaa lapsen lukutottumuksiin on ääneen lukeminen."

"Etenkin poikien lukutottumusten muodostamisessa esikuvat ovat tärkeitä. Isän lukeminen vahvistaa poikien omaa lukuintoa."

"Vanhemmilta saatu tuki ja kannustus sekä vanhempien itse lukemiseen käyttämä aika näkyvät suoraan lapsen osaamisessa."

"Lapselle lukemisella on yhteys parempaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen."

"Leikki-ikäiselle lapselle tarinat ja sadut tarjoavat turvallisen ympäristön tarkastella omia tunteita ja pelkoja. Lapsen sosiaalisuus, mielikuvitus, eläytymiskyky ja empaattisuus vahvistuvat. Lapsi, jolle, luetaan säännöllisesti, on tutkimusten mukaan oikeudenmukaisempi ja pärjää porukassa."

"Lukutaitoa tukee se, että lapsi pitää lukemisesta. Myönteinen suhtautuminen synnyttää lukutaitoa tukevan kehän: lukemiseen myönteisesti suhtautuva lapsi lukee enemmän, mikä vahvistaa hänen lukutaitoaan. Hyvä lukutaito taas lisää onnistumisen kokemuksia ja myönteistä suhtautumista lukemiseen."

Heikon lukutaidon syitä ja seurauksia

" Huolestuttavaa on, että entistä useampi suomalaisvanhempi ei itse pidä lukemisesta. Vanhempien asenne lukemiseen voi periytyä: samalla kun lukukielteisten vanhempien määrä on kasvanut, on lisääntynyt myös niiden oppilaiden määrä, jotka pitävät lukemisesta vai vähän tai eivät pidä siitä ollenkaan."

"Älypuhelimien ja internetin käyttö on väistämättä vaikuttanut nuorten lukutottumuksiin. Kiinnostus etenkin pitkien tekstien lukemiseen on laskenut."

"Tutkimusten mukaan suomalaisnuorista joka kymmenennellä on heikko lukutaito, pojista jopa 16 prosentilla."

"Vaarana on, että heikko lukutaito rajoittaa nuorten elämää ja vaikeuttaa menestymistä jatko-opinnoissa ja työelämässä."

"Monta mediaa samaan aikaan käyttävät, nopeatempoisesti toisilleen viestivät nuoret kallistuvat mahdollisesti viihteen ja pikalukemisen puolelle. Nuorilla on havaittu olevan vaikeuksia kriittistä reflektointia ja pohtimista vaativissa lukutilanteissa - etenkin tekstin sisällönarvioiminen sekä laajemmin tekstin kokonaissisällön tulkinta on nuorille haastavaa."