Oppilashuoltotyö

Oppilashuoltotyöryhmät kokoontuvat aina tarvittaessa

Keskuskoululla toimii oppilashuollon tukitehtävässä oppilashuoltoryhmä.
Uuden lain (voimaan 1.8.2014) mukaisesti koulumme laajaa oppilashuoltotyötä ohjaavan ryhmän muodostavat erityisopettaja, kuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi, ruokahuollon esimies, apip- toiminnan koordinaattori sekä rehtori. Tämän ryhmän tehtävänä on "vastata koulun OPH- työn suunnittelusta ja kehittämisestä, sekä yhteisön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta". Yksittäisen oppilaan asiaa käsitellään erillisessä ryhmässä, joka kootaan tapauskohtaisesti.

Ryhmien kokoontumiset tapahtuvat pääsääntöisesti tiistaisin.
Kulloisenkin ryhmän tehtävänä on miettiä esille tulleisiin ongelmatapauksiin ratkaisuja, joina voivat olla tutkimusten suorittaminen, keskustelujen järjestäminen huoltajan kanssa sekä mahdolliset erityisluokkasiirrot ja niiden tarpeen selvittäminen. Myös ongelmallisissa luokalle jättämistapauksissa ja muissa laajempaa tai syvällisempää keskustelua vaativissa tilanteissa ryhmä on opettajan, oppilaan sekä huoltajien tukena ratkaisuissa.

Perusopetuslain 40 § mukaan opetushenkilöstöä sitoo salassapitovelvollisuus. Opetushenkilöstö ei saa luvattomasti sivullisille ilmaista, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.