Kuvaus pienryhmätoiminnasta

Työtavat ja menetelmät koulumme pienryhmissä

Keskuskoululla toimii kolme perusopetuksen pienryhmää; PR1-3, PR4-5 ja PR6. Opetus pienryhmissä tapahtuu yhdysluokalla oppilaiden ikäkauden ja edellytykset huomioon ottaen ja pohjautuen opetussuunnitelmaan sekä oppilaalle laadittuun ”henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan” eli HOJKS:iin.
Opettaja valitsee ammattitaitonsa ja persoonallisten ominaisuuksiensa pohjalta opetustilanteeseen
sopivat työtavat ja opetusmenetelmät. Keskeisinä työtapoina käytetään oppilaskeskeisiä ja
yhteistoiminnallisia menetelmiä. Opetusta järjestettäessä otetaan huomioon erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisvaikeudet ja oppimistyylit. Näitä huomioidaan opetusmateriaalien ja -menetelmien valinnan ja jatkuvan arvioinnin avulla.

Oppimisvalmiuksia ja -taitoja voidaan vahvistaa lisäksi erilaisin (lääkärin, psykologin
ym. asiantuntijoiden suosittelemin) kuntoutusmenetelmin, joiden tavoitteena on muun muassa:
* kielellisten ja motoristen toimintojen, hahmottamisen ja muistin kehittäminen
* tarkkaavaisuuden ja orientaation suuntaaminen
* oman toiminnan ja oppimisen ohjaaminen sekä arvioiminen
* erilaisten ajattelu- ja oppimisstrategioitten käytön harjoitteleminen ja omaksuminen
* vahvan itsetunnon ja realistisen minäkuvan rakentuminen

Oppilaille järjestetään mahdollisuuksien mukaan puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten tai
muuta laaja-alaista erityisopetusta yksilöllisten tarpeitten mukaan.

Koulussa käytetään erityistä tukea tarvitseville oppilaille tarpeen mukaan koulunkäyntiin
liittyviä erityisjärjestelyitä ja tukipalveluita. Tarvittaessa heille hankitaan
oppimista edesauttavia, tarpeellisiksi arvioituja apuvälineitä sekä avustaja- ja oppilashuoltopalveluita.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä