Keskuskoulun toimintamalli kiusaustapauksissa

Toimintamalli kiusaustapauksissa

TIETOA KOULUKIUSAAMISESTA/ YHTEISET PELISÄÄNNÖT TIEDOKSI KAIKILLE ASIANOSAISILLE
(Lähde: Päivi Hamarus: ”Älä kiusaa mua! Miten tunnistan ja estän koulukiusaamisen”; Länsi-Suomen lääninhallitus)

YLEISTÄ: Kiusaamista voidaan ennalta ehkäistä ja siihen voidaan puuttua hyvin tuloksin, jos vain jokainen asianosainen kantaa oman kortensa kekoon yhteisen hyvän luomiseksi. Tämä edellyttää aikuisen vastuun oikein ymmärtämistä, rohkeutta puuttua tilanteisiin tarpeen vaatiessa ja jaksamista olla kiinnostunut jokaisen hyvinvoinnista.

Puuttumalla kiusaamiseen jo varhaisessa vaiheessa se saadaan lakkaamaan.

Tietoisuuden lisääminen on ensimmäinen askel.

Tutkimusten mukaan;
- kiusatuksi joutuminen yleensä vähenee, kun lapset varttuvat.

- kiusaaja on neljä kertaa vertailuryhmää useammin vakavan rikoksen uusija 24-vuotiaana.

- oppilas, jolla on hyviä ystäviä ei joudu yleensä kiusaamisen kohteeksi, eikä yleensä kiusaa toisia.

Keskuskoulu on mukana KiVa- koulu-ohjelmassa (Ki= kiusaamista ja Va= vastustava).

KESKUSKOULUN TOIMINTAMALLI KOULUKIUSAAMISTAPAUKSISSA

(Hyväksytty opettajainkokouksessa 18.2.1999, 15.1.2001, 15.8.2003, 3.9.2004, 8.8.2008, 8.1.2010, 20.8.2010, 10.8.2011, 12.8.2012, 13.8.2013, 8.8.2014, 12.8.2015 ja päivitetty 9.8.2016)

ASIANOSAISET

Asianosaisia ovat kaikki oppilaat, huoltajat ja koko koulutoimi, kunnan johtotasolta aina koulun muuhun henkilökuntaan saakka.

1. MITÄ ON KIUSAAMINEN?

Kiusaamiseen liittyviä piirteitä voidaan koota luetteloksi seuraavasti:

-kiusaaminen on fyysistä, psyykkistä, verbaalista tai sosiaalista

-suoraa tai epäsuoraa

-tapahtuu toistuvasti

-kiusaajan ja kiusatun välillä vallitsee epätasapaino

-tahallista ja tietoista

-alistetaan ja loukataan toista

-siihen liittyy ryhmän vahvistava ja hyväksyvä käyttäytyminen

HUOM!

Kouluyhteisössä on oleellista pyrkiä erottamaan leikinomainen toiminta varsinaisesta kiusaamisesta. Kiusaamista ei ole kahden suunnilleen tasavahvan oppilaan kahinointi, leikinomainen härnääminen tai kiusoittelu.

Koulukiusaamisessa on aina kysymys myös subjektiivisesta kokemuksesta.

2. KIUSAAMISEN HYVÄKSYTTÄVYYS

Kiusaaminen on ihmisoikeuksia loukkaavaa toimintaa ja Keskuskoululla sitä ei hyväksytä missään muodossa. Kiusaamista pidetään kiellettynä häiriköintinä.

Kummioppilastoiminnan ja tehokkaan valvonnan lisäksi suoritetaan oppilaille kyselyjä ja kartoituksia aika ajoin. Kummioppilastoiminnalla haetaan pienille oppilaille turvallista vanhemman oppilaan suhdetta.

Oppilaiden kanssa asiasta keskustellaan säännöllisesti, koska suurin osa heistä pitää kiusaamista ’ei suotavana’ käyttäytymisenä ja näin pystytään luomaan jokapäiväinen kiusaamista vastustava asenne koulun arkeen.

3. TIEDOTUSVASTUU

Nämä yhteiset pelisäännöt jaetaan tiedoksi kaikille asianosaisille.

Kiusaamisesta keskustellaan luokittain ja lisäksi päivänavauksissa yhteisesti.

Opettajapalavereissa sovitaan, miten asia otetaan erityisesti esille.

4. KOULUTUS

Aiheeseen liittyvää materiaalia on koululta lainattavissa.

Mahdollistetaan aihetta käsittelevään koulutukseen osallistuminen ja tarpeen mukaan kutsutaan koululle asiantuntijoita luennoimaan aiheesta.

5. KIUSAAMISTAPAUKSIIN PUUTTUMINEN

Kaikki ovat velvollisia puuttumaan kiusaamistapauksiin.

Mahdollinen kiusaamisepäily on saatettava luokanopettajan tietoon välittömästi.

Asian tultua tietoon siihen puututaan välittömästi.

Kiusaamistapauksiin tulee puuttua siitäkin huolimatta, että kiusattu ei halua sitä ja kiusaaminen on tullut tietoon muuta kautta kuin itse kiusatulta.

6. KIUSAAMISEN SEURAUKSET

Kahdenkeskiset keskustelut ovat kaikkein tehokkain lähtökohta kiusaamistilanteiden purkamiselle. Toimimme kohdassa 8 esitettyjen KiVa-kouluperiaatteiden mukaisesti. Rangaistukset tai hyvitykset mietitään tapauskohtaisesti.

Oppilaan huoltajaan otetaan yhteys aina.


Ratkaisukeinoja ovat esimerkiksi:

Vakava kahdenkeskinen keskustelu oppilaan kanssa.

Teon hyvittäminen tai rankaisu.

Seurantakeskustelut kahden viikon sisällä.

Oppilaan lähettäminen vakavaan keskusteluun rehtorin kanssa.

Asian käsittely oppilashuoltotyöryhmässä.

Perheiden väliset keskustelut.

Esimerkkejä rangaistuksista:

Kasvatuskeskustelu.

Jälki-istunto.

Oppilaan siirtäminen tunniksi tai useammaksi toiseen (mahd. nuorempien) luokkaan.

Oppilaan sijoittaminen välitunnilla valvovan opettajan läheisyyteen.

Jonkin etuuden pidättäminen oppilaalta / ryhmältä.

Rikosoikeudellinen vastuu.

Sekä muu koululakien mukainen kurinpitomenettely.

Koulukiusaamiseen osallistuminen näkyy aina myös käyttäytymisen arvioinnissa arviointia laskevana tekijänä.

Keskusteluissa sovituista menettelytavoista pidetään johdonmukaisesti kiinni.


OLEMME MUKANA KiVa - KOULUHANKKEESSA

- Lukuvuonna 2016-2017 Ki-Va- oppitunteja pidetään 1. ja 4. luokille.

- Tunnit ovat ”opettajan tyylisiä”; joku vie aiheen läpi vartissa, toinen uhraa pari tuntia, tilanteen mukaan. Oppitunnit ovat seuraavat:

KiVa-yhteisesti sopien; Tutustutaan (1.lk) ja Kunnioitus kuuluu kaikille (4.lk),

Tunnetusti (1.lk) ja Ryhmässä (4.lk),

Meidän luokka (1.lk) ja Tunnista kiusaaminen (4.lk),

Erilaisuus on rikkaus (1.lk) ja Kiusaamisen piilossa olevat muodot (4.lk),

Kivassa koulussa ei kiusata (1.lk) ja Kiusaamisen seuraukset (4.lk),

Emme mene mukaan (1.lk) ja Ryhmä ja kiusaaminen (4.lk)),

Kiusattu tarvitsee sinun tukeasi (1.lk) ja Kiusaamisen vastavoimat ryhmässä (4.lk),

Minua ei kiusata (1.lk) ja Mitä teen, jos joudun kiusatuksi (4.lk),

Kirjallisuustunti (1.lk) ja Kiva koulu- tehdään se yhdessä (4.lk),

Kiva-sopimus (1.lk) ja Mitä meille kuuluu (4.lk),

--------------------------------------------------------------------------------

KiVa:sta tiedotetaan: Ki= kiusaamista ja Va= vastustava:

1)Koulussamme on KiVa- tiimi, joka ratkaisee kiusaamistilanteita.

Tiimissä on opettaja, vararehtori, terveydenhoitaja ja kuraattori (ja mahdollisesti rehtori).

Tiimi kutsuu luokseen kiusatun/kiusatut ja kiusaajan/kiusaajat ja ratkaisee asian.

2) KiVa- liivi on kaikilla välituntivalvojalla käytössä.

3) On hyvä muistaa, että kaikki yhteistyö on periaatteessa KiVaa.

4) KiVa-koulu tarkoittaa sitä, että:

a) emme hyväksy kiusaamista
b) ennalta ehkäisemme kiusaamista kaikilla mahdollisilla tavoilla

Tavoitteenamme on lisätä lasten tietoisuutta ryhmän merkityksestä

kiusaamisessa ja sen ennalta ehkäisyssä.

Olennaista ohjelmassa on antaa kiusaamista sivusta seuraaville oppilaille keinoja tukea kiusattua ja osoittaa, että he eivät hyväksy kiusaamista. Tämä tapahtuu yllä mainittujen oppituntien pohjalta ja Kiusaamisen vastaisen tietokonepelin KiVa-pelin avulla. Peliä lapset voivat pelata myös vapaa-ajalla.

  1. KIUSAAJAN KOHTAAMINEN

Järjestimme keväällä 2003 vanhempainillan, jossa esh Timo Nuutinen luennoi aiheesta ”Kuinka kohdata kiusaaja”. Alla on muutama ydinkohta hänen luennostaan:

Uhkatilanteita on erilaisia, siksi myös toimintamallit ovat erilaisia. Ja niitä varten pitää harjoitella. Moni vanhempi opastaa lastaan toimintaohjeilla tulipalon varalta. - Mutta kuinka moni teistä on antanut lapselleen toimintaohjeita koulukiusaajan kohtaamiseksi, kysyi Nuutinen. Siihenkin tilanteeseen voi valmistautua. Aikuisen ei pidä mennä liian äkkiä lasten riitoja ratkaisemaan. Eihän elämässäkään pärjää ilman väittelytaitoa. Myös lasten täytyy oppia ratkaisemaan riitoja. Kouluissakin osin annetaan väärää mallia, kun aina löytyy ulkopuolisia riidan ratkaisijoita.

Luennosta löytyi hyviä käytännön totuuksia väkivallan ja uhkatilanteiden varalle:

Voimalla ei voita voimaa, vaan aina löytyy vahvempi. Pikemminkin on parempi väkivaltauhan alla mairitella uhkaajan fyysistä voimaa. Rauhallisuus ja päättäväisyys ovat valttia. Samoin oman ilmeen ’peruslukemilla’ pitäminen ja uhkaajaa silmiin katsominen ovat turvallisia keinoja.

Uhatun on hyvä kuunnella ja myötäillä. Uhkaajan alapuolelle ei saa asettua, ylimieliseksi ei sovi myöskään heittäytyä. On hyvä muistaa, että äänekäs uhkaaja on ’turvallinen’.

”En pelkää, en alistu. En ole uhka sinulle, enkä ryhdy uhriksesi”, kiteytti Timo Nuutinen luentonsa.