Järjestyssäännöt

Anttilan koulun järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestysäännöt on määritelty perusopetuslaissa ja ne ovat velvoittavia. Oppilaan on noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta. Asialliseen käyttäytymiseen kuuluu yleisesti hyväksyttyjen tapojen, sääntöjen ja lakien noudattaminen, sovelias kielenkäyttö ja kohteliaisuus.

Säännöt ovat voimassa kouluaikana. Oppilaan kouluaika koostuu koulumatkoista, oppitunneista ja muista koulun järjestämistä tilaisuuksista. Kouluajaksi katsotaan myös koulualueen ulkopuolella kouluaikana koulun järjestämät opetustapahtumat. Koulun alueena pidetään koulurakennuksia ja välituntialuetta.

Tarkemmat koulun toimintatavat on kirjattu Näin sujuu Anttilan koulun arki –ohjeistukseen.

 


2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet


Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Jokaisella oppilaalla on oikeus

• maksuttomaan perusopetukseen

• opetuksen saamiseen kaikkina koulun työpäivinä

• turvalliseen opiskeluympäristöön

• oppilashuoltoon

• yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Jokaisella oppilaalla on tasavertaiset oikeudet ja velvollisuudet.

Kouluyhteisössä edistetään kulttuurisesti moninaista ilmapiiriä ja eri kulttuurien välistä ymmärrystä. Koko kouluyhteisön tehtävänä on suojata oppilaita kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä. Koulussamme on käytössä KiVa Koulu -ohjelma ja Verso (vertaissovittelu). Tukioppilas- ja oppilaskuntatoiminta edistävät omalta osaltaan oppilaiden hyvinvointia.

 

Oppilaan velvollisuudet

Jokaisella oppilaalla on velvollisuus

• suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti

• osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.

• osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu

 


3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen


Hyvä käytös

Koulussa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Hyviä tapoja ovat esimerkiksi toisten huomioon ottaminen, työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen, tervehtiminen sekä ohjeiden noudattaminen.

Sovituista ajoista ja asioista pidetään kiinni.

Pukeutumisen on oltava asiallista ja tarkoituksenmukaista. Toisia loukkaava tai esimerkiksi liian paljastava pukeutuminen on kiellettyä.

Oppitunneilla ei syödä eikä juoda. Oppilailla on mahdollisuus syödä omia eväitä klo 13 välitunnilla siihen tarkoitukseen sovitussa tilassa. Energiajuomien käyttöä koulussa ja koulualueella ei hyväksytä.

Ruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa ilman ko. henkilön lupaa.

 

Välitunnit ja liikkuminen

Välitunnit vietetään välituntialueella. Koulun alueelta ei poistuta koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. Välitunnin päättyessä siirrytään välittömästi opetustilan lähelle.

Eri opetuspaikkojen välillä liikuttaessa käytetään ilmoitettuja reittejä ja noudatetaan liikennesääntöjä.

Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. Oppilas on koulun ylläpitäjän (kaupunki) toimesta koulumatkoilla aina vakuutettuna. Tapaturman korvausvastuu koskee vain tavanomaista koulumatkaa kuljettaessa suoraan koulusta kotiin tai kodista kouluun. Jos oppilas poikkeaa koulumatkalla muulle reitille, kaverin luokse, harrastuksiin tms. ja tuolloin sattuu vahinko, ei koulun ylläpitäjä ole velvoitettu sitä korvaamaan.

Yleisissä kulkuneuvoissa käyttäydytään rauhallisesti ja kohteliaasti.

Polkupyörät ja mopot jätetään lukittuina niille varatuille alueille, eikä niitä käytetä koulupäivän aikana liikuntapaikoille siirtymistä lukuun ottamatta.

 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Jokainen kouluyhteisön jäsen huolehtii sekä omista tavaroistaan että koulun omaisuudesta ja kunnioittaa toisten omaisuutta.

Roskaaminen on kielletty. Sotkua tai epäjärjestystä aiheuttanut siivoaa jälkensä.

Oppilaalla on velvollisuus korvata koulun omaisuudelle aiheuttamansa vahingot.

 

Turvallisuus

Oppilaalla on velvollisuus ilmoittaa jollekin koulun henkilökuntaan kuuluvalle havaitsemastaan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta. Tapaturman sattuessa koulussa on asiasta ilmoitettava välittömästi lähimmälle aikuiselle.

Välitunnilla noudatetaan varovaisuutta. Lumipallojen yms. heittely on koulun alueella kielletty.

Koulun alueella on tallentavia valvontakameroita.

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Puhelimet ja muut laitteet ovat henkilökohtaisia ja oppilas vastaa niiden säilytyksestä ja käytöstä. Koulua ei voi missään yhteydessä asettaa korvausvelvolliseksi.

Oppilas saa käyttää oppituntien aikana omaa tietokonetta, matkapuhelinta tai mobiililaitetta vain opettajan luvalla ja ohjauksessa. Oppitunnilla puhelin pidetään suljettuna tai äänettömällä ja säilytetään laukussa tai jätetään oppitunnin alussa opettajan ohjeistamaan paikkaan. Myöskään kuulokkeita ei käytetä tunnilla ilman lupaa.

Ruokalassa puhelimia tms. laitteita ei käytetä.

 

Päihteet ja vaaralliset esineet

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineidentai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. Tällä tarkoitetaan mm. alkoholia, tupakkaa ja tupakointituotteita, huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita.

 

Opettajan ja rehtorin oikeudet ottaa haltuun ja tarkastaa oppilaan hallussa olevia kiellettyjä esineitä tai aineita

a) Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

b) Oikeus tarkastaa oppilaan tavarat

Opetuksen tai koulun muun toiminnan aikana rehtorilla ja opettajalla on oikeus ottaa oppilaalta haltuunsa kielletty tai vaarallisena pidetty esine. Rehtorilla ja opettajalla on oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa kielletyn tai vaarallisen esineen/aineen haltuun ottamiseksi, mikäli esineen/aineen hallussapito on ilmeistä ja oppilas kieltäytyy pyydettäessä sitä luovuttamasta. Oppilaalta saa lisäksi pyytää ja tarvittaessa ottaa pois myös välineitä, joita käytetään oppimisen tai opetuksen häiritsemiseen (esim. kännykkä tai soitin).

 


4. Kasvatuskeskustelu ja kurinpitotoimet


Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelun (kake) yhtenä tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitoja edistämällä vähentää koulussa tapahtuvaa häiriökäyttäytymistä. Kasvatuskeskustelu on ensisijainen kurinpitokeino. Se pyritään pitämään mahdollisimman nopeasti, mielellään samana päivänä tapahtuneen rikkeen jälkeen. Kakessa opettaja keskustelee tapahtuneesta kahden kesken oppilaan kanssa. Samalla oppilas pohtii, mitä teki, miksi teki ja miten voi korjata tilanteen. Tavoitteena on saada oppilas toimimaan jatkossa toisin. Kasvatuskeskustelu kirjataan Wilmaan ja siitä ilmoitetaan oppilaan huoltajalle.

Perusopetuslain mukaan oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.

Mikäli oppilas jatkaa epäasiallista käytöstä, hänet voidaan määrätä uudelleen kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon, jos sitä pidetään perusteltuna. Uusiin kasvatuskeskusteluihin kutsutaan myös huoltaja. Myös kurinpitorangaistuksia (kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen) voidaan käyttää, kun niiden edellytykset täyttyvät.

 

Oppilasta, joka ei noudata koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa seuraavin keinoin (kohdat a-d):

a) Luokasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

b) Enintään kahden tunnin jälki-istunto

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi. Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä oppilaan ikään ja kehitystasoon sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.

c) Kirjallinen varoitus (hallinnollinen päätös)

Päätöksen kirjallisen varoituksen antamisesta tekee koulun rehtori.

d) Määräaikainen erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi (hallinnollinen päätös)

Päätöksen määräaikaisesta erottamisesta tekee opetuslautakunta.

 


5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt tarkistetaan lukuvuosittain syyslukukauden alussa ja aina tarvittaessa. Luokanohjaajat käyvät säännöt läpi oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa.

Järjestyssäännöistä tiedotetaan huoltajille Wilma-tiedotteella ja koulun kotisivuilla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä