Tietoturva

Tiivistelmä

Mäntynummen koulun Internetin ja IT-laitteiden -käyttämistä koskevat säännöt
1. Noudatetaan opettajan antamia ohjeita ja hyviä tapoja.
2. Aina, kun konetta käytetään, niin konekohtaiseen listaan täytetään nimi, luokka ja ajankohta. (Huom. Lista on pidettävä siistinä!) Kone avataan vasta luvan saatua.
3. Oppilastyöt tallennetaan opettajan kanssa ennalta sovittuun paikkaan.
4. Oppilaat eivät saa käyttää koulun tietokoneissa omia usb-muistejaan ilman opettajan lupaa. Luvan antanut opettaja valvoo käyttöä ja sitä, ettei verkosta ladata ja muistivälineelle tallenneta asiatonta materiaalia, kuten pelejä tai tekijänoikeussuojaa rikkovaa musiikkia. Oppilaat voivat käyttää peda.netin OmaTilaa usb-muistien sijaan.
5. Kun tietokoneen käyttö lopetetaan, niin koneeseen jätetään perusasetukset (esim. taustakuva ja näytönsäästäjä “ei mitään” -valintaan) ja käytetään oikeita lopetusrutiineja
6. Tiedostojen luvaton lataaminen verkkoon ja verkosta on kielletty. Verkosta kopioidaan ja avataan tiedostoja vain opettajan luvalla.
7. Oppilaat eivät saa työskennellä opettajan koneella.
8. Atk-luokassa on oppilaita vain opettajan valvonnassa.
9. Oppilaat eivät pääsääntöisesti asenna lainkaan ohjelmia.
10. Atk-luokan irtaimistoa (esim. tuoleja) pitää käsitellä erityisen varovasti.
11. Syöminen ja juominen on ehdottomasti kielletty tietotekniikkaluokissa. Atk-luokkiin ei saa tuoda ruokaa tai juomaa. (Poikkeus: tietotekniikan opettajan teekuppi.)
12. Koulun IT-laitteita käsitellessä noudatetaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta.

Muuta:
Käyttöjärjestelmät päivitetään säännöllisesti, koneisiin on asennettu virusskannerit, koulun työasemat ovat kunnan ylläpitämän palomuurin takana.
Jokainen opettaja huolehtii koulun verkkoon laittamistaan tiedostoistaan.
Luokkahuoneen järjestyksellä pyritään helpottamaan Internetin käyttämisen valvomista.

Internetin sisältöä koskevien riskien arviointi ja hallinta
Tiedon hakeminen verkosta edellyttää oppilaalta vastuullista ja järkevää tiedonkäsittelytaitoa:
- varmistuminen saadun tiedon pätevyydestä, ajanmukaisuudesta ja alkuperästä
- vaihtoehtoisten tietolähteiden käyttäminen tietojen vertailemiseen
- kirjoittajan nimen, aineiston käsittelypäivämäärän ja mahdollisten muiden kyseisille verkkosivuille johtavien linkkien selvittäminen
- tekijänoikeuksien ja omaisuuden suojan kunnioittaminen
- sopimatonta aineistoa sisältäville verkkosivuille ei saa mennä tahallaan

Jos oppilas vahingossa joutuu sopimatonta aineistoa, kuten pornografiaa, väkivaltaa, rasismia ja lasten hyväksikäyttöä, sisältävälle verkkosivulle, hänen tulee sulkea tietokoneen näyttö ja ilmoittaa asiasta lähimmälle opettajalle tai tietotekniikan vastuuhenkilölle.

Nettitukioppilastoiminnan avulla tuetaan oppilaiden omaa seurantaa siitä, mikä on sopivaa Internetin-käyttöä.
Mikäli laitonta Internet-aineistoa löytyy, koulu ilmoittaa siitä Internet-palvelun tarjoajalle tai viranomaisille (vihje.internet@krp.poliisi.fi ja www.nettivihje.net).


Sähköposti
Oppilaat lähettävät sähköpostia vain opettajan luvalla.
Oppilaiden tulee välittömästi ilmoittaa mahdollisista loukkaavista ja sopimattomista viesteistä opettajalle.
Ketjukirjeiden välittäminen on kiellettyä, samoin kuin saatujen viestien lähettäminen eteenpäin ilman lähettäjän lupaa.
Oppilaat saavat lähettää opettajan luvalla joukkoviestejä, jos ne kuuluvat esimerkiksi johonkin projektityöhön.
Oppilaat eivät saa paljastaa omia tai muiden oppilaiden henkilötietoja, kuten osoitteita tai puhelinnumeroita.
Oppilaat eivät saa sopia Internetissä koulun ulkopuolisia tapaamisia.
Liitetiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen pitää olla opettajan lupa.

Koulun verkkosivujen ylläpito
Jokainen joka hoitaa koulun peda.net- verkkosivuja kantaa toimituksellisen vastuun sivuista ja varmistaa, että verkkosivujen sisältö on paikkansapitävää ja asianmukaista. Verkkosivuilla noudatetaan koulun yleisiä julkaisuohjeita.
Koulun verkkosivuja julkaistaessa kunnioitetaan tekijänoikeuksia. Pääsääntö on, että tekijänoikeudet kuuluvat teoksen tekijälle.
Koulu kysyy vanhemmilta luvan oppilaiden tuottaman materiaalin julkaisemiseen. Oppilaiden valokuvia ei myöskään julkaista ilman vanhempien tai huoltajien kirjallista lupaa. Verkkosivuille laitettavat valokuvat, joissa esiintyy oppilaita, valitaan huolellisesti niin, ettei niistä voi tunnistaa yksittäisiä oppilaita. Sellaisia kuvia, joissa ei näy kasvoja tai jotka on kuvattu "olan yli", voidaan käyttää. Valokuvien yhteydessä ei mainita oppilaiden koko nimiä.

Valvotut postituslistat, uutisryhmät ja keskustelukanavat
Koulu voi käyttää jakelulistoja jakaessaan aineistoa sähköpostitse valikoiduille käyttäjille. Opettaja valvoo mahdollisten muiden yhteistoiminnallisten välineiden kuten uutisryhmien ja keskustelupalstojen koulukäyttöä.
Koulussa käytetään vain opetukseen liittyviä keskusteluympäristöjä, joiden käyttäminen on valvottua. Etusijalla on turvallisuus.
Oppilaat saavat käyttää vain sellaisia uutisryhmiä, jotka liittyvät tavoitteiltaan ja sisällöltään opetukseen ja kasvatukseen.