Information från Lojo stad 8.3.2021

Eleverna i årskurserna 7-9 och gymnasiestuderandena i distansundervisning 8 - 28.3.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har i enlighet med statsrådets riktlinjer meddelat beslut om att läroanstalters utrymmen ska stängas under tiden 8 - 28.3.2021. Beslutet gäller eleverna i årskurserna 7-9 inom den grundläggande utbildningen. Lokalerna stängs på basis av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Utbildningsanordnaren, det vill säga i praktiken kommunen, fattar de nödvändiga besluten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Med besluten övergår eleverna i årskurserna 7-9 till distansundervisning.

Eleverna i distansundervisning har rätt till skolmåltider och intresset för att hämta matportioner har kartlagts med hemmen. Behovet av utrustning vid övergången till distansundervisning har också utretts.

 

Eleverna i distansundervisning har också rätt till elevvårdstjänster på samma sätt som i närundervisningen. Tjänsterna är tillgängliga antingen på distans eller i form av närmöten.

 

Beslutet att stänga lokalerna gäller inte eleverna i årskurserna 1-6 utan de fortsätter normalt i närundervisning. När det gäller elever som får särskilt stöd, elever som omfattas av förlängd läroplikt samt elever som deltar i förberedande undervisning fortsätter undervisningen som närundervisning.

 

Beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar gällande Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bestämmer med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar att de läroanstalters lokaler som finns inom verkets verksamhetsområde ska hållas stängda på så sätt att lokalerna inte får användas för att ordna undervisning för årskurserna 7–9.

 

Ovan nämnda lokaler kan dock användas för att ordna undervisning i årskurserna 7–9 för alla i lagen om grundläggande utbildning 17 § avsedda elever som har fått beslut om särskilt stöd, i 25 § 2

momentet avsedda elever med förlängd läroplikt och i 5 § avsedda elever som deltar i undervisning

som förbereder för grundläggande utbildning eller i flexibel grundläggande utbildning.

På basis av individuell behovsprövning kan lokalerna även användas för nödvändig närundervisning

för andra elever.

Lokalerna kan dessutom användas för elevvård och måltider för de elever som deltar i

närundervisning samt för distansundervisning av de elever som studerar på distans.

Lokalerna kan även användas för ordnande av stöd för inlärningen enligt 16, 16 a, 17 och 17 a §, tjänster och förmåner enligt 31 § 1 momentet samt elevvård enligt 31 a § i lagen om grundläggande utbildning för de elever som deltar i distansundervisning, med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Begränsandet av coronavirusepidemin ska dock beaktas.

Lokalerna kan också användas för handledning i anslutning till gemensam ansökan

I den undervisning som sker i form av närundervisning ska elevernas och undervisningspersonalens säkerhet tryggas genom lokalarrangemang och hygienrutiner.

Föreläggandet är i kraft under perioden 8.3–28.3.2021.

 

 

Att beakta i närundervisningen

Man ska sträva efter att hålla undervisningsgrupperna som sina egna grupper och att undvika att grupperna onödigt blandas ihop. Måltiderna och rasterna samt andra förflyttningar ska ordnas i omgångar.

Coronasmittor, smittkedjor och därigenom möjliga exponeringar tas om hand huvudsakligen genom beslut och anvisningarna av myndigheterna för smittsamma sjukdomar. Om man får vetskap t.ex. via ett barns hobbyverksamhet eller något annan officiell aktör om en möjlig exponering rekommenderar vi starkt en frivillig karantän.

 

Använd munskydd

I Lojo stads verksamhet följs rekommendationen om munskydd i samhällsspridningsfasen. Användning av munskydd rekommenderas om det inte finns något hälsomässigt skäl att avstå från användningen.

Rekommendationer för att använda munskydd för personer över 12 år:

  • i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare
  • i offentliga lokaler och under offentliga evenemang
  • privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)
  • i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet 
  • i hobbyverksamhet 
  • på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd (2 meter), vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar
  • för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

 

Dessutom rekommenderas användning av munskydd för personalen och eleverna i årskurserna 7-9. Vi rekommenderar att personalen i daghemmen och i årskurserna 1-6 använder munskydd eller visir.

 

Uppbärning av klientavgifter inom småbarnspedagogiken och för skolornas eftermiddagsklubbar under de undantagsförhållanden regeringen fastställt

Nämnden för barn, unga och familjer behandlar förslag vid sitt möte 10.3 enlig vilka:

 

  1. klientavgifter inom småbarnspedagogiken under undantagsförhållanden inte ska uppbäras för de dagar då barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken
  2. klientavgiften för eftermiddagsverksamhet är 50 % om barnet är frånvarande från eftermiddagsverksamheten i mer än 8 dagar i mars under tiden 8.3-28.3.2021
  3. om undantagsförhållandena fortsätter efter 28.3.2021, uppbärs ingen klientavgift för de elever i eftermiddagsverksamhet som inte deltar i verksamheten i en hel månad eller klientavgiften är 50 % om eleven är frånvarande i mer än 10 dagar under verksamhetsmånaden.

 

Andra skärpta coronarestriktioner från Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Lokaler stängs i hela Nylands område under perioden 8-14.3

Vissa lokaler ska stängas inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Stängningsbeslutet gäller i stor omfattning såväl den offentliga som den privata sektorns följande lokaler:

• utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott

• allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem

• dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp

• nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus

• inomhuslekparker och inomhuslekplatser

• allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Det är emellertid möjligt att använda utrymmen inomhus om antalet kunder eller deltagare som befinner sig i utrymmena samtidigt är högst tio. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Om aktören inte begränsar användningen av utrymmena för högst det ovan nämnda antalet personer måste utrymmena stängas. Vid användningen av lokalerna måste man beakta skyldigheten enligt smittskyddslagen att sörja för hälsosäkra arrangemang och anvisningar till kunderna. Om det inte är möjligt att trygga hälsosäkerheten kan utrymmena inte användas.

Dessutom kan utrymmen som annars är beslutade att stängas användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och yngre än det. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

För närvarande är ett motsvarande beslut om att stänga vissa lokaler i kraft i huvudstadsregionen, det vill säga i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda samt i Kervo, Kyrkslätt, Sibbo, Träskända och Tusby https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69902433

Beslutet att stänga lokalerna i hela HUS-området har publicerats på regionförvaltningsverkets webbplats 4.3.2021 och det är i kraft 8-21.3.2021.

Aktörerna ska se till det inte uppstår nära kontakter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder ett beslut för områden där epidemin är i samhällsspridning, dvs. Södra Karelens, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden enligt vilka aktörerna ska säkerställa att närkontakter mellan kunderna eller deltagarna faktiskt kan undvikas.

Beslutet grundar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller i stor omfattning både den offentliga och privata sektorn, dvs. följande aktörer:

• privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer

• enskilda näringsidkare

• kommuner och samkommuner

• religionssamfund

• offentligrättsliga inrättningar.

Beslutet gäller aktörernas utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Besluten gäller inte läroanstalternas verksamhet eller verksamheten inom småbarnspedagogik, professionell idrott, privatlivet eller familjelivet eller restaurangernas verksamhet.

Aktörerna ska göra upp en skriftlig plan för hur de ska förhindra nära kontakter mellan allmänheten och kunderna. Aktörerna kan själva definiera metoderna. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter, kan utrymmena inte användas.

För närvarande är ett liknande beslut för att undvika nära kontakter i kraft i Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikts område. Mer information om meddelandet: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69901946

Skärpta sammankomstbegränsningar - sammankomster med över sex personer är förbjudna i hela Södra Finland

För närvarande är regionförvaltningsverkets föreläggande i kraft i största delen av Södra Finlands område enligt vilket det maximala antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är tio personer - inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är gränsen sex personer. Regionförvaltningsverket rekommenderar att även små sammankomster undviks i alla områden alltid när det är möjligt. Sammankomstbegränsningarna som är i kraft finns på regionförvaltningsverkets webbplats: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-FkUhWGKAqmTQ-48342503

Sammankomstbegränsningarna skärps i Södra Karelens, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden till högst sex personer.

Syftet med begränsningarna är att minska nära kontakter och förhindra spridning av coronaviruset

Regionförvaltningsverket Södra Finland betonar att sjukdomssituationen i regionen är mycket allvarlig och virusvarianter som sprids lätt ökar ytterligare risken för en snabb försämring av situationen. Att bekämpa spridningen av viruset genom att begränsa nära kontakter och följa hygienanvisningarna är nu centralt - och varje aktör och individ har ansvar för det. Alla gällande restriktioner, rekommendationer och anvisningar från myndigheterna ska följas av var och en.

Det slutgiltiga publiceringsschemat för besluten kan ännu ändras. Beredningen av beslut överbelastar experterna och ledningen på regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ger mer information när besluten publiceras på webbplatsen och kommer sedan att svara på eventuella mediefrågor enligt kontaktinformationen i meddelandena. Vi rekommenderar också att man tar del av avsnittet vanliga frågor om corona på vår webbplats: https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä