Skolans information gällande coronaviruset (wilma-utskick, stadens info, etc.)

Coronaläget 22.11.2021

Coronaläget i Finland har förvärrats till den grad att hälsovården igen drabbats.
Från och med tisdag 23.11.2021 återgår skolan till att starkt rekommendera ansiktsmask. Alternativet är att hålla ett två meters avstånd. 
Ansiktsmasker delas ut enligt samma modell som tidigare i höst.

Skolans information, utskick per wilma 3.3.2021

Hej alla elever och vårdnadshavare!

Som ni redan alla vet så går över till distansundervining inkommande måndag. Vi kommer att jobba helt enligt schemat, varje lektion sker via Google Meet. Läraren och eleverna är uppkopplade hela lektionen. Vi håller alltså vår undervising så normal som möjlig. Information hittas i Wilma och Google Classroom. Skolan har erbjudit elever i behov av särskilt stöd möjligheten att fortsätta med närundervisning på skolan. Om man inte nu tagit emot denna stödåtgärd, men senare märker att den behövs, ta omedelbart kontakt till skolan. Tveka inte att omgående ta kontakt med ämnesläraren eller klasshandledaren ifall utmaningar uppstår!

 

Vi påminner eleverna i detta skede om några saker:

- ta hem allt material i denna vecka

- ordna upp en studiehörna hemma

- läs Wilma alla dagar!

- det är bra att hålla rutinerna, stig upp i tid, ät morgonmål. Skolan börjar kl.9.00 och slutar kl.14.50.

- vi håller rasttiderna

- skolans elevvårdstjänster är tillgängliga under hela distansperioden: https://peda.net/lohja/peruskoulut/rk/kallhagens-skola/sfhoe/elevv%C3%A5rd?session-tdid=cd1693ed-2eda-4d5e-851a-b20fc0be8720

- Om du behöver hjälp med uppgifterna kan du få det av skolgångshandledare Lena Svenn. Du ska skriva din fråga på wilma och skicka dem till Lena. Lena hittar du under personal då du skriver ett meddelande. Kom ihåg att skriva vilket ämne det gäller. Du får ett nytt wilma med antingen ett svar på din fråga eller en tid till ett möte på Google Meet. I meddelandet finns instruktioner hur du ska göra för att delta i mötet i Meet. Det är bättre att fråga hjälp i tid!

 

Påminnelser till vårdnadshavarna:

- vårdnadshavaren anmäler om sjukfrånvaro som tidigare till klasshandledaren

- skolans elevvårdstjänster är tillgängliga under hela distansperioden: https://peda.net/lohja/peruskoulut/rk/kallhagens-skola/sfhoe/elevv%C3%A5rd?session-tdid=cd1693ed-2eda-4d5e-851a-b20fc0be8720

 

Stort tack till hemmen för förståelse i dessa tider. Ta kontakt med oss om ni funderar på något!

 

Hälsningar

Monica Lemberg och Charlotta Allamo

Kosthållets information inför distansperioden 8.3.-28.3.2021

Utskick 5.3.2021 via wilma till hemmen

Hej!

Eleverna i distansundervisning  har rätt till skolmåltider. Skolmat kan hämtas från skolorna enligt skolans anvisningar. Maten delas ut i färdiga portionsförpackningar. På en gång delas ut portioner för flera dagar. 

OBS! Elever som är satta i karantän får inte hämta portioner själva. Matportionen får hämtas bara av en helt frisk person.  Matportionen kan hämtas av en annan person för elevens del.

Beställningen är i kraft under hela distansundervisningstiden, såvida man inte separat avbeställer den. Avbeställning av matportioner görs på samma blankett.

Ifall någon blivit utan en förfrågan/utskick gällande matpaket, vänligen kontakta byråsekreterare Anne Norrgård via wilma.

I övriga frågor gällande distansundervisning, ta alltid kontakt med oss undertecknade.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I LOJO:

Matpaketen hämtas från den skola man har önskat som avhämtningsställe. Avhämtning sker måndagar och torsdagar kl.12-14.
Hälsningar
Monica Lemberg och Chalotta Allamo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kosthållets information 8.3.20021:

Ruoka-annosten nouto tapahtuu koulun keittiön ovelta. Huolehdithan, ettei ovelle synny jonoja. Odota tarvittaessa vuoroasi kauempana.

- Ruoka-annosten nouto tapahtuu klo 12-14 välisenä aikana oman lukujärjestyksen mukaan

- Noutopäivät ovat MAANANAI (noudetaan kolmen päivän annokset) ja TORSTAI (noudetaan kahden päivän ruoat)

- Muutokset ruokatilauksiin (uudet tilaukset tai tilausten peruutukset) tehdään samalla lomakkeella . Tiistaihin mennessä tehdyt uudet ruokatilaukset ovat noudettavissa seuraavan viikon maanantaina

- Ruokatilaus on voimassa koko etäopetusjakson ajan tai kunnes siihen tehdään muutos

 

Nya restriktioner och rekommendationer i Lojo och förändringar i Lojo stads tjänster under perioden 30.11 – 18.12.2020

Nya restriktioner och rekommendationer i Lojo och förändringar i Lojo stads tjänster under perioden 30.11 – 18.12.2020

26.11.2020

Lojo stad inför nya restriktioner i stadens tjänster och ger rekommendationer för befolkningen och verksamhetsutövare i samhällsspridningsfasen.

Coronasituationen i Lojo har varit lugn. Situationen i Nyland har dock försämrats snabbt och med anledning av detta har Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikt (HUS) konstaterat att hela Nyland har övergått i en samhållsspridningsfas. Social- och hälsovårdsministeriet har gett kommunerna, inklusive Lojo, anvisningar om att införa åtgärder som gäller för samhällsspridningsfasen. Syftet med åtgärderna är att stävja hotet om okontrollerad spridning av epidemin och därmed säkerställa befolkningens välbefinnande och att se till att hälso- och sjukvården klarar av det växande antalet patienter.

Lojo stad inför nya restriktioner i stadens tjänster och ger rekommendationer för befolkningen och verksamhetsutövare i samhällsspridningsfasen.

Restriktioner och förändringar i Lojo stads tjänster

1. Idrottsplatserna inomhus på Lohjan Liikuntakeskus stängs för vuxenmotion

Idrottsplatserna inomhus som förvaltas av Lohjan Liikuntakeskus Oy Rekreationsbadet Neidonkeidas, Sportcentret Tennari, Lojo ishall, konditionssalarna och skolornas idrottssalar är stängda 30.11-18.12.2020. Under den här perioden kan lokalerna ändå användas i samband med gymnastikundervisningen i skolorna, hobbyverksamhet för barn och unga samt terapiverksamhet. Idrottsplatserna utomhus kan användas normalt. Enligt den nu gällande informationen kommer idrottsplatserna inomhus att öppnas igen 19.12.2020 i enlighet med gällande restriktioner. I hobbyverksamhet för barn och unga ska säkerhetsarrangemangen följas noggrant så att deltagare och barnens ledsagare kan undvika nära kontakt med varandra.

All ledd motion för personer över 18 år kommer att avbrytas tills vidare.

Lojo stad rekommenderar att de vuxnas hobbyverksamhet i grupp och deltagandet i den tillfälligt avbryts helt och hållet och om möjligt endast genomförs på distans.

2. Eleverna på andra stadiet i Lojo stad till distansundervisning

Vid läroanstalterna på andra stadiet i Lojo stad övergår man till distansundervisning till slutet av höstterminen enligt följande:

· Gymnasierna och Hiisi-Institutet övergår till distansundervisning med undantag för den nödvändiga närundervisningen.

· Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto övergår till distansundervisning i fråga om individ- och gruppundervisningen för vuxna.

Läroanstalterna informerar om ändringarna mer detaljerat i sina egna kanaler och direkt till sina kunder.

Lojo stad rekommenderar att också andra utbildningsanordnare på andra stadiet övergår till distansundervisning med undantag för den nödvändiga närundervisningen.

3. Restriktioner som gäller offentliga tillställningar

Enligt preliminär information kommer Regionförvaltningsverket i Södra Finland att skärpa sina befintliga beslut som gäller ordnandet av offentliga tillställningar. Lojo stad kommer att informera om restriktionerna omedelbart efter regionförvaltningsverkets beslut.

Enligt preliminär information kommer restriktionerna att påverka offentliga tillställningar i Tytyri Upplevelsegruva, Lojo Museum och biblioteken i Lojo. De beslut som redan gäller påverkade verksamheten vid Lohjan Teatteri, Lojo stadsorkester och Länsi-Uudenmaan Musiikkiopisto. Information om de beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland som gäller nu och hur de påverkar verksamheten vid Lohjan Teatteri, Lojo stadsorkester och musikinstitutet finns i meddelandet som publicerades 23.11: https://www.lohja.fi/korona/koronatilanne-lohjalla-viikkokatsaus-tartuntatilanteeseen-ja-uusiin-rajoituksiin-lohjalla-23-11/

Lojo stads rekommendationer för samhällsspridningsfasen

1. Munskydd ska användas i ännu större utsträckning I Lojo stads verksamhet följs rekommendationen om munskydd i samhällspridningsfasen. Användning av munskydd rekommenderas om det inte finns någon hälsomässigt skäl att avstå från användningen.

Rekommendationer för att använda munskydd för personer över 15 år:

· i kollektivtrafiken samt i taxibilar, både chaufför och passagerare

· i offentliga lokaler och under offentliga evenemang

· privata tjänsteleverantörers lokaler (t.ex. affärer, banker osv.)

· i läroanstalter på andra stadiet, i högskolor och inom ungdomsarbetet

· i hobbyverksamhet

· på arbetsplatser då man inte kan hålla avstånd, vistas växelvis i lokaler eller inte kan fullfölja andra hygien- och säkerhetsregleringar

· för personalen inom hälso- och sjukvården i patient- och klientarbetet

Dessutom rekommenderas användning av munskydd för personalen och eleverna i årskurserna 7-9. Personalen i årskurserna 7-9 och daghem rekommenderas att använda munskydd eller visir.

2. Det rekommenderas att privata tillställningar inte ordnas eller att man deltar i dem

Lojo stad rekommenderar att privata tillställningar inte ordnas eller deltar i dem. Privata tillställningar inbegriper även familjesammankomster. Undantaget till rekommendationen är ordnande av mindre (högst 10 personer) minnesstunder.

3. Noggranna skyddsåtgärder även i verksamhetsutövarnas lokaler

Lojo stad rekommenderar att verksamhetsutövarna fortsättningsvis strikt följer säkerhetsåtgärderna för att förebygga coronavirussmitta.

Med lokaler med hög smittorisk avses särskilt konditionssalar och lokaler som används för gruppmotion eller idrott, bassängutrymmen i simhallar och badinrättningar, allmänna bastuutrymmen och omklädningsrum, nöjes- och temaparker, tivolin och djurparker samt lekparker och lekplatser inomhus. Allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för att tillhandahålla tjänster samt passager till dessa lokaler.

4. Intensifierade skyddsåtgärder införs i privata social- och hälsovårdstjänster

Lojo stad följer i sin egen verksamhet och rekommenderar också att privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården följer intensifierade skyddsåtgärder i sin egen verksamhet för att se till att grupper med hög sjukdomsrisk skyddas mot coronavirussmitta. I åtgärderna uppmanas att man följer THL:s gällande anvisningar.

5. Distansarbete och munskydd på arbetsplatsen trots att säkerhetsavstånd kan hållas

Lojo stad följer och rekommenderar att arbetsgivarna och de anställda följer den nationella rekommendationen om distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det är möjligt åtminstone temporärt.

Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren förutsätter och ger anvisningar om användning av munskydd i alla arbetslokaler, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatser ska måltider och kaffepauser delas upp.

Lojo stad är beredd att införa behövliga mer omfattande restriktioner och rekommendationer. Behovet av att utvidga eventuella rekommendationer och restriktioner kommer att bedömas minst en gång i veckan.

Syftet med restriktionerna är att avbryta epidemins samhällsspridningsfas och minska behovet av ytterligare restriktioner. Vi ska alla tillsammans arbeta för att lyckas med detta. Nu är det viktigt att vi tar hand om oss själva och varandra.

Skolans arrangemang kring skolstarten inför läsåret 2020-21, utskick per Wilma 12.8.2020

Skolans arrangemang kring skolstarten inför läsåret 2020-21
 

Vi inleder skoldagen to den 13.8 kl 9.00 med klasshandledarlektioner enligt följande:

åk 7 samlas på skolgården, vid huvudingången, och möts där av klasshandledarna, lektionerna 1-4 har åk 7 klasshandledarlektioner 

åk 8 samlas i klasshandledarnas klassrum lektion 1-2

åk 9 samlas i klasshandledarnas klassrum lektion 1-2

Väneleverna samlas för att förbereda aktiviteter inför skolstarten, info via Wilma.

För åk 8-9 fortsätter skoldagen enligt schema lektion 3-6, och för åk 7 lekt 5-6. 

Lärarna informerar eleverna kring det aktuella läget av pandemin enligt myndigheternas och stadens instruktioner. Att följa givna instruktioner är viktigt under dessa omständigheter, alla ska ha rätt till en trygg skolvardag där hälsa och säkerhet just nu ligger i fokus. Vi betonar god handhygien och avstånd till varandra i skolvardagen. Låg tröskel betonas vid bedömningen av frånvaro från skolan pga. sjukdom, vi kommer friska till skolan och avvaktar snuvor och krasslighet hemma enligt följande:

 

En elev som lider av lindriga symtom av sjukdom skall inte komma till skolan.

Som symtom för luftvägsinfektion räknas feber, hosta, halsont, andnöd, snuva, diarré och magont.

Om eleven insjuknar under skoldagen kommer hen att förflyttas till ett separat utrymme under uppsikt av en vuxen i väntan att bli hämtad av vårdnadshavare. Skolan önskar att föräldrar är anträffbara under skoldagen och kan vid behov agera snabbt. Vänligen kontrollera och uppdatera kontaktuppgifter i wilma så snabbt som möjligt, senast 31.8.2020.

 

Observera att föräldrar eller andra utomstående vuxna inte får komma in i skolhuset.

Vi önskar också att elever och vårdnadshavare läser extra noggrant meddelanden som skickas från skolan via Wilma för att informera om skolvardagen under kommande läsår.

 

För att få så mycket frisk luft som möjligt är alla raster uteraster, också utelektioner förekommer oftare än vanligt. Att klä sig enligt väder rekommenderas.

 

Gällande skolbespisningen finns instruktioner som vi noggrant följer. Alla årskurser har stegvisa luncharrangemang, för att skapa större ro och mindre kontakt. Vikten av handhygien och säkerhetsavstånd gäller även här, liksom allmänt under skoldagen. Vi tvättar händerna inför varje lektion, inför maten och när vi avslutar skoldagen.

 

För elever med specialdiet skall vårdnadshavaren fylla i ett formulär enligt instruktion som finns på wilmas anslagstavla under rubriken: “Erityisruokavalion tilaaminen kaudelle 1.6.2020 – 31.7.2021”

Ta kontakt per Wilma om ni funderar på något!

 

Hösthälsningar,

 

hälsar rektor Monica Lemberg och biträdande rektor Charlotta Allamo

Stadens utskick per Wilma 7.8.2020

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaaliajan lainsäädäntöä. Lisäksi huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Kouluissa jatketaan normaalia opetuksen arjen rytmiä huomioiden ohjeistukset.

 

KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN EHKÄISYYN LIITTYVIÄ OHJEITA

 • Lievästikään sairaan oppilaan ei pidä tulla kouluun.
  • Koronaan sairastuneen oireet: hengitystieinfektion oireet (kuume ja/tai yskä ja/tai kurkkukipu ja/tai hengenahdistus) tai ripuli/vatsakipu.
 • Jos oppilas sairastuu koulussa olon aikana, oireinen oppilas siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa.
 • Vanhempainiltoja ja keskusteluja pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan ja huoltajien toiveita kuunnellen sähköisesti.
 • Sähköiset tiedottamiskanavat ovat käytössä.

Koronavirusepidemiaan liittyvien hygieniaohjeiden noudattamista jatketaan koulun toiminnassa ja tiloissa (käsienpesu, aivastaminen, yskiminen, nenän niistäminen ym. hyvään hygieniaan liittyvät toimintatavat). Hygienian tehostamisesta huolimatta huolehditaan, että oppilas saa tarvitsemansa aikuisen turvan, tuen ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Muiden kuin oppilaiden/lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Terapeutit voivat käydä sovitusti ja hyvää hygieniaa noudattaen koulussa.

Seuraamme aktiivisesti valtakunnallisia ohjeita. Lisätietoja ja -linkkejä:

OKM THL suositus opetus varhaiskasvatus

Perusopetuksen järjestäminen 1.8.2020 alkaen

Perusopetukseen osallistuminen ja poissaolot 1.8.2020 alkaen

 

Usein kysytyt kysymykset

SAIRAS OPPILAS EI VOI TULLA KOULUUN. Paljon kysymyksiä herättää kuitenkin tuleva flunssa- ja nuhakausi: “Kuka päättää, milloin lapsi on sairas?” Alla pyrimme vastaamaan useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Vastaukset on laadittu yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Flunssa- ja vatsaoireista on hyvä aina olla puhelimitse yhteydessä terveyskeskukseen. He ohjaavat tarvittaessa koronatestiin.

 • Lapseni on nuhassa, mutta ei muuten kipeä, saako hän lähteä kouluun.
  • Jos lapsi on vasta sairastunut nuhaan, on hyvä jäädä kotiin ja tarkkailla tilannetta, mihin suuntaan nuha lähtee kehittymään. Sairas lapsi tartuttaa helposti muut.
 • Lapseni oli kipeä ja koronatesti oli negatiivinen, milloin hänet voi päästää kouluun?
  • Lapsi voi mennä kouluun, kun kuume on laskenut ja hän on pirteä, vaikka nenä vielä vuotaisikin.
 • Lapseni on “aina” nuhassa. Voiko hän käydä koulua?
  • Suosittelemme ajantasaisen neuvon kysymistä omalta terveysasemaltasi, jotta lapsi voidaan tarvittaessa ohjata koronatestiin.
  • Jos lapsellanne on ns. krooninen nuha, eli nenä vuotaa melkein aina, voi lapsi käydä koulua.
  • Allergiasta johtuva nuha, yskä ja silmien vuoto eivät myöskään ole syy jäädä pois koulusta.
 • Samassa taloudessa asuva henkilö esim. puolisoni tai lapseni on sairas. Hän käy KORONA-testissä. Pitääkö muidenkin perheen jäsenten jäädä kotiin odottamaan testin tuloksia ennen kuin voin mennä töihin/kouluun?
  • Ei pidä. Vain se, keneltä testi on otettu, jää kotiin odottamaan tuloksia.
 • Jos lapsen sisarus tai vanhempi on sairas ja käy koronatestissä, niin pitääkö lapsen olla poissa koulusta, kunnes testitulokset ovat tulleet?
  • Ei pidä.
 • Kävimme KORONA-testeissä, jonka tulos oli negatiivinen. Voiko lapsi nyt mennä kouluun?
  • Jos lapsi on huoltajien mielestä terve, ei tartuta muita lapsia ja jaksaa osallistua toimintaan, voi lapsi mennä kouluun.
 • Lapseni kuuluu riskiryhmään, onko hänen turvallista mennä kouluun?
  • Kyllä, Lohjan kaupungin työntekijöitä on ohjeistettu infektioiden torjunnasta ja siivouksessa on nostettu hygieniatasoa.
 • Minä kuulun riskiryhmään, voiko lapseni mennä kouluun.
  • Kyllä, Lohjan kaupungin työntekijöitä on ohjeistettu infektioiden torjunnasta ja siivouksessa on nostettu hygieniatasoa.
 • Voinko käydä töissä koulussa, kuulun itse / perheen jäsen kuuluu riskiryhmään.
  • Kyllä, Lohjan kaupungin työntekijöitä on ohjeistettu infektioiden torjunnasta ja siivouksessa on nostettu hygieniatasoa.

 

Mikäli asiasta herää kysymyksiä, ole yhteydessä rehtoriin. Ethän vastaa tähän viestiin.

Meddelandet skickas ut på svenska så fort som möjligt.

Jakelu: perusopetuksen huoltajat, yläkouluoppilaat, Virkby gymnasium opiskelijat ja huoltajat, tiedoksi henkilökunta, opettajat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä