LUKU 7 ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN TAI KASVATUSOPILLISEEN JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA ESIOPETUS

7 Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva esiopetus

Valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle luvan esiopetuksen järjestämiseen117. Järjestämisluvassa opetuksen järjestäjälle voidaan määrätä erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva erityinen koulutustehtävä.

Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa esiopetuksessa toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa esiopetukselle asetettuja yleisiä tavoitteita sekä oppimiskokonaisuuksien toteuttamiselle asetettuja yhteisiä tavoitteita. Esiopetuksessa noudatetaan näitä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita sitouttamatta lapsia tiettyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomukseen tai kasvatusjärjestelmän taustalla olevaan arvo‐ ja kasvatusfilosofiseen järjestelmään. Poikkeamista ja painotuksista määrätään järjestämisluvassa ja valtioneuvoston asetuksessa118.

 

 [117]Perusopetuslaki 7 § (628/1998), laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 1501/2016, joka muuttaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13§:n 1 momenttia
[118]Valtioneuvoston asetus (422/2012) 3 § ja 10 §, laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta, joka muuttaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13§:n 1 momenttia
[121]Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 1501/2016, joka muuttaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain 14§:n 2 momenttia
[122]Laki perusopetuslain muuttamisesta 1498/2016