LUKU 6 OPPILASHUOLTO

6 Oppilashuolto

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä lapsi, oppilaitoksesta nimitystä esiopetusyksikkö tai esiopetus. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä81.

Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten myötä oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa esiopetuksen perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy kiinteästi esiopetuksen tehtävään edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus82.

Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää83. Esiopetuksen oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon84. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta. Esiopetuksen toteuttamiseen kuuluvasta kasvun ja oppimisen tuesta määrätään perusteiden luvussa 585.

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus86. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon lapsen ikä ja edellytykset87. Esiopetusyhteisön tai lasten hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä huoltajan kanssa.

Esiopetuksessa oppilashuolto on esiopetusyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla88. Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina89. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin lapseen, lapsen kehitysympäristöihin kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan siten, että ne ovat helposti saatavilla90. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa91.

Lapsen huoltajalle annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja92. Lapsen ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisäävät oppilashuollon tuntemusta ja edesauttavat palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa.

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen välinen vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilashuollon toimintaa. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa lapsen terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään esiopetusyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitelmallista arviointia93.

LOHJALLA

Lohjalla jokaisessa esiopetuksen yksikössä toteutetaan opetussuunnitelman mukaista oppilashuoltoa. Oppilashuolto liittyy henkilöstön kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuolto on kaikkien yhteisössä työskentelevien tehtävä. Esiopetusyksikön oppilashuollollista toimintaa johtaa päiväkodin johtaja.

Oppilashuollon lähtökohtana on lapsi. Oppilashuollon toiminnassa tulee huomioida lapsen ikä ja edellytykset. Oppilashuolto toimii Lohjalla monialaisesti. Lapsen, huoltajan, opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen keskinäinen yhteistyö tukee lasten hyvinvointia. Edellä mainitut tahot täydentävät osaamistaan tarvittavalla tavalla.

Moniammatillisessa yhteistyössä hyödynnetään keskinäistä konsultaatiota hyödyntäen. Palvelu suunnataan yhteisölle, yksilölle ja keskinäiselle yhteistyölle. Esiopetuksen vastuulla on huoltajan tiedottaminen ja ohjaaminen oppilashuollon palveluihin. Oppilashuollosta luodaan jatkumo esiopetuksesta perusopetukseen. Oppilashuollon toimivuutta ja yhteisiä käytänteitä arvioidaan ja kehitetään suunnitelmallisesti opetuksen järjestäjän toimesta. Asiakaskyselyt antavat informaatiota oppilashuollon toimivuudesta.

Oppilashuoltoryhmät

Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksittäistä lasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano 94. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi ikäryhmälle suunnattuja terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kuin käsiteltävä asia edellyttää.

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla myös kahden tai useamman opetuksen järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon, kuten esi- ja perusopetuksen, yhteinen.

Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa esiopetuksen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Jos esiopetus järjestetään koulun yhteydessä, voi koulukohtainen oppilashuoltoryhmä toimia myös esiopetuksen oppilashuoltoryhmänä. Ryhmää johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän sijasta edellä kuvattuja tehtäviä hoitaa opetuksen järjestäjän nimeämä muu tehtävään soveltuva monialainen yksikkökohtainen ryhmä.

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se esiopetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu95. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai lapsen läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää huoltajan suostumusta.

LOHJALLA

Lohjan oppilashuollon kuntakohtaisena ohjausryhmänä toimii Lasten, nuorten ja heidän perheidensä palvelualueen johtoryhmä. Ryhmä ohjaa oppilashuollon suunnittelua, kehittämistä ja arviointia. Ryhmä koordinoi oppilashuoltoa koko kunnan alueella apunaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Yksikkötasolla toimii oppilashuoltoryhmä. Esiopetuksen ja koulun yhteisen oppilashuoltoryhmän kokousten asialistan laatimisesta vastaa päiväkodin johtaja yhteistyössä rehtorin kanssa. Oppilashuoltoryhmään osallistuvat erityisopettajat, opettajat sovitusti, oppilashuoltohenkilöstö sekä muita asiantuntijoita tarvittaessa. Oppilashuoltopalveluja antava henkilöstö (kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja) osallistuu yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen osana toimenkuvaansa. Oppilashuoltoryhmän keskeisenä tehtävänä on kouluyhteisön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja arvioida oppilashuoltotyötä.

Yksittäistä lasta tai lapsiryhmää koskevat asiat käsitellään asiantuntijaryhmissä. Asiantuntijaryhmiin kootaan yhdessä huoltajien kanssa henkilöt, jotka toimivat vastuullisina toimijoina lapsen hyvinvointia toteutettaessa. Kyseisen ryhmän kokoaa se henkilö, jonka työtehtäviin asian käsittely kuuluu. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Vastuuhenkilö toimii yhteistyössä huoltajan kanssa nimetessään ryhmän jäseniä. Jäsenten nimeäminen edellyttää huoltajan suostumusta.

6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto

Oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetusyhteisön ja ryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.96 Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, neuvolan sekä muiden kunnan lasten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Lasten ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Yhteisöllinen oppilashuolto luo esiopetuksessa edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.

Lapsella on oikeus turvallisiin oppimisympäristöihin97, joihin kuuluvat niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lasten ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana yksikkökohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja, päiväkodin johtaja tai rehtori ilmoittaa esiopetuksessa tai matkalla esiopetukseen tai kotiin tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille.98

Rakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös esiopetuksen kuljetuksia, tapaturmien ehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat. Kun esiopetus järjestetään koulussa, otetaan myös esiopetus huomioon kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa99.

LOHJALLA

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä kehitetään koko yhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltotyö on monialaista työtä, jossa korostuu lasten ja huoltajien osallisuus. Yksikkö kuvaa omassa toimintasuunnitelmassaan osallisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta edistävät toimenpiteet. Yksikkö päivittää turvallisuusohjeensa vähintään vuosittain 11. helmikuuta mennessä

Yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön kuuluu myös alueellinen yhteistyö. Alueellista yhteistyötä on esimerkiksi siirtymävaiheiden suunnitelmallinen toteuttaminen.

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan

 • lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina
 • oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja
 • yksittäistä lasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.100

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen hyvinvointia ja oppimista sekä kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä. Esiopetuksen oppilashuollolla on tärkeä merkitys varhaisen tuen turvaamisessa ja ongelmien ehkäisyssä. Lasten yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että esiopetuksen arjessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto esiopetuksessa perustuu aina huoltajan suostumukseen101. Huoltajan osallisuutta tuetaan ja mielipiteitä kuullaan lapsen yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamisessa. Lapsen osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti102. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Oppilashuoltotyö järjestetään niin, että lapsi voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Työssä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

Asian käsittely myös yksittäisen lapsen tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu huoltajan suostumukseen. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai lapsen läheisiä.103 Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa lapsen asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta104.

Yksittäistä lasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat: 105

 • yksittäisen lapsen nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
 • kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa
 • kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa
 • asian aihe ja vireille panija
 • lapsen tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset

  ja selvitykset

 • toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet
 • tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma
 • toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat

  Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä, mitä tietoja, kenelle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.106

  Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä lasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä lasta tai muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä.107

  Terveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen.108

  Lapsen yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi109. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä lapsen opettajalle, rehtorille tai päiväkodin johtajalle ja opetuksen järjestäjälle lapsen opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot110. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön lapsen tai muiden lasten turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista lapsen sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.

  Jos lapsi siirtyy toisen opetuksen järjestäjän opetukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä lapsen huoltajan suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta111. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle esi- tai perusopetuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden esi- tai perusopetuksen järjestäjän pyynnöstä.112

  LOHJALLA

  Yksilökohtainen oppilashuoltotyö ja sen tueksi koottu asiantuntijaryhmän työ perustuvat aina huoltajan suostumukseen. Myös yksilökohtaisessa työssä korostuu osallisuus ja kuulluksi tuleminen.

  Asiantuntijaryhmä määrää keskuudestaan vastuuhenkilön kirjaamaan opetussuunnitelman edellyttämät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kouluterveydenhuollolla, psykologeilla ja kuraattoreilla on Lohjalla omat kirjaamis- ja arkistointijärjestelmänsä.

  6.4 Oppilashuoltosuunnitelmat

  Esiopetuksessa opetussuunnitelma tulee myös oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa113. Valmistelutyössä tehdään yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

  Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat

  • kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus114
  • paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta115
  • yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma116.

  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa paikallisen

  opetussuunnitelman oppilashuoltoa koskevaa osuutta sekä yksikkökohtaisia oppilashuoltosuunnitelmia.

  LOHJALLA

  Opetussuunnitelma laaditaan oppilashuollon osalta monialaisena yhteistyönä. Opetussuunnitelma vahvistetaan kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Lohjan kaupungin oppilashuollon ohjausryhmänä toimii monialainen Lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen ohjausryhmä. Ohjausryhmällä on ohjausvastuu valmisteltaessa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, opetussuunnitelmaa oppilashuollon osalta sekä oppilashuoltosuunnitelmaa. Oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Varhaiskasvatusta ja opetusta ohjaa myös Kasvatuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma.

[81]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 § 3 mom.
[82]YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989
[83]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 4 mom.
[84]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3 § 1 - 2 mom.
[85]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 6 §
[86]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § 1 mom.
[87]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 18 § 1 mom.
[88]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 4 § 1 ja 2 mom.
[89]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 3 § 3 mom. ja terveydenhuoltolaki (1326/2010) 15 §
[90]Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.
[91]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 15 § ja 17 §
[92]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 11 § 1 - 2mom.
[93]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 25 §
[94]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 14 § 1 - 4mom.
[95]Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013
[95a]Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 1501/2016, joka muuttaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain 14§:n 2 momenttia
[96]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 4 § 1 mom.
[97]Perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013)
[98]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 13 § 2 mom. ja perusopetuslaki 29 § 3 ja 7 mom. (1267/2013)
[99]Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 16 § 2 mom. ja valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu-ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) 12 §, laki perusopetuslain muuttamisesta 1498/2016
[100]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 5 § 1 mom.
[101]Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.
[102]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 18 § 1 mom.
[103]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 19 § 1 ja 2 mom.
[104]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 19 § 3 mom. ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 26 § 3 mom.
[105]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 5 § 2 mom. ja 20 § 1, 3 - 4 mom.
[106]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 20 § 5 mom.
[107]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 21 § 1 mom. ja 22 § 1 mom.
[108]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 20 § 2 mom., laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 12 § ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
[109]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 23 § 2 mom.
[110]Perusopetuslaki 40 § 2 mom. (1288/2013)
[111]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 23 § 3 mom.
[112]Perusopetuslaki 40 § 4 mom. (1288/2013)
[113]Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)
[114]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 12 ja lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom.
[115]Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003), laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 1501/2016
[116]Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 13 §

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä