LUKU 1 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET JA PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

1. Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma

1.1 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on perusopetuslain mukainen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys1, jonka mukaan paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan ja esiopetus toteutetaan. Opetussuunnitelman perusteiden laatimista ohjaavat erityisesti perusopetuslaki ja -asetus sekä esiopetuksen tavoitteita määrittävä valtioneuvoston asetus2.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on edistää laadukkaan ja yhtenäisen esiopetuksen yhdenvertaista toteutumista koko maassa. Uudistuksen valmistelun lähtökohtana ovat lasten kasvuympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten tuomat haasteet tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Perusteita on valmisteltu laajassa yhteistyössä hyödyntäen uusimpien tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia.

Opetussuunnitelman perusteet on päätös esiopetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, huoltajien ja esiopetuksen henkilöstön yhteistyöstä sekä oppilashuollon keskeisistä periaatteista ja opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista3. Esiopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa eri osa-alueiden tavoitteet liittyvät yhteen ja muodostavat toimintakulttuurin perustan. Tämän vuoksi esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sisältää esiopetuksen tavoitteita koskevien määräysten lisäksi niiden ymmärtämistä avaavaa tekstiä.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sisältävät viittauksia lainsäädäntöön. Viittausten tarkoituksena on selventää perustetekstin yhteyttä lainsäädännölliseen perustaan. Esiopetusta ohjaavista säädöksistä poiketen tässä perusteasiakirjassa käytetään oppilaasta esiopetukseen paremmin soveltuvana sanaa lapsi, oppimisen ja koulunkäynnin tuesta nimitystä kasvun ja oppimisen tuki sekä opiskelija- ja oppilashuoltolain mukaisesta opiskeluhuollosta termiä esiopetuksen oppilashuolto.

1.2 Paikallinen opetussuunnitelma ja sen kehittäminen

Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä[4]. Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään esiopetuksen kasvatus- ja opetustyön, oppilashuollon, huoltajien ja esiopetuksen yhteistyön sekä esiopetuksen muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta esiopetuksen kansallisten perusteiden pohjalta. Opetussuunnitelma laaditaan siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee esiopetuksen järjestämistä kaikissa esiopetuksen yksiköissä. Opetuksen järjestäjä ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, lasten tarpeet sekä esiopetusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset opetussuunnitelmaa laatiessaan.

Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon myös muut paikalliset suunnitelmat, kuten:

 • mahdollinen varhaiskasvatuksen suunnitelma
 • perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelma
 • perusopetuksen opetussuunnitelma
 • mahdollinen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma
 • lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma5
 • yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma6
 • tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma7
 • mahdollinen kestävän kehityksen tai kulttuurikasvatuksen suunnitelma sekä muut opetuksen järjestäjän tekemät koulutusta, lapsia ja perheitä koskevat suunnitelmat ja päätökset.

Opetuksen järjestäjä hyväksyy opetussuunnitelman erikseen suomenkielistä, ruotsinkielistä, saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa esiopetusta varten8. Paikallinen esiopetuksen opetussuunnitelma voidaan laatia kaikille opetuksen järjestäjän esiopetuksen yksiköille yhteisenä tai siten, että suunnitelma sisältää opetuksen järjestäjän yhteisiä sekä yksikkökohtaisia osia sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä päättää. Opetuksen järjestäjät voivat myös sopia järjestäjärajat ylittävästä yhteistyöstä opetussuunnitelmaa laadittaessa, sitä arvioitaessa ja kehitettäessä. Lisäksi opetuksen järjestäjän tulee laatia esiopetuksen opetussuunnitelmaan perustuva vuosittainen suunnitelma ja tiedottaa huoltajille ennalta siinä päätetyistä keskeisistä asioista9. Suunnitelmassa tarkennetaan, miten paikallista opetussuunnitelmaa kussakin esiopetuksen yksikössä kyseisen vuoden aikana toteutetaan.

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että esiopetuksen henkilöstö sekä huoltajat voivat osallistua opetussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen. Myös lasten näkemyksiä kuullaan ja hyödynnetään kehittämisessä10. Huoltajien ja lasten kannalta mielekkäisiin osallistumis- ja vaikuttamistapoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Perusopetuslaki velvoittaa laatimaan esiopetuksen opetussuunnitelman yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa11. Lasten eheän oppimisen polun turvaamiseksi on tärkeää, että muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö saa mahdollisuuden tutustua ja osallistua esiopetuksen opetussuunnitelman laatimiseen ja kehittämiseen.

Esiopetuksessa olevalla lapsella on perusopetuslain turvaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä suotuisan kehityksen ja oppimisen edellyttämää tukea jokaisena esiopetuksen työpäivänä12. Tämän oikeuden turvaamiseksi jokainen esiopetuksessa olevan lapsen kanssa työskentelevä noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja muita toimintaa ohjaavia normeja. Myös lapsen kasvun ja oppimisen tukeen kuuluvat lasten yksilölliset suunnitelmat13 laaditaan yhteisen opetussuunnitelman pohjalta.

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa esiopetusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on esiopetuksen laadun kehittäminen ja lasten oppimisen edellytysten parantaminen14. Paikallisen opetussuunnitelman ja sitä tarkentavan vuosittaisen suunnitelman toteutumisen seuranta ja arviointi on osa arviointitehtävää ja siihen perustuvaa kehittämistä. Opetuksen järjestäjän ja esiopetuksen yksiköiden tuottaman tiedon lisäksi esiopetuksen arvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien ja kehittämishankkeiden tuloksia. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia.

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.

1.3 Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen ja keskeiset ratkaisut

Paikallinen opetussuunnitelma ja sitä tarkentava vuosittainen suunnitelma15 laaditaan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla tässä luvussa kuvattuja tavoitteita ja periaatteita noudattaen. Opetuksen järjestäjä voi päättää opetussuunnitelmaan sisältyvien päätösten delegoinnista esiopetuksen yksiköille ja antaa siihen liittyvät ohjeet. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään kunkin pääluvun lopussa, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa tulee kyseisen luvun osalta päättää ja kuvata.

Paikallista opetussuunnitelmaa valmisteltaessa opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa,

 • millä kielillä annettavaa opetusta varten opetussuunnitelma laaditaan ja hyväksytään
 • laaditaanko paikallinen opetussuunnitelma esiopetuksen yksiköiden yhteisenä, kokonaan tai osin yksikkökohtaisena, seudullisena tai käytetäänkö muuta ratkaisua
 • millaista opetussuunnitelman rakennetta, asioiden käsittelyjärjestystä ja julkaisutapaa käytetään
 • miten esiopetuksen henkilöstö, lapset ja huoltajat osallistuvat opetussuunnitelman laatimiseen, arviointiin ja kehittämiseen
 • miten opetussuunnitelman laatimiseen liittyvä yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoiden sekä muiden tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan
 • miten paikalliset erityispiirteet, esiopetuksen erilaiset järjestämisen tavat, kehittämisen tavoitteet sekä lapsia koskevat suunnitelmat otetaan opetussuunnitelmaa valmisteltaessa huomioon
 • laaditaanko tasa-arvolain sekä yhdenvertaisuuslain mukaiset suunnitelmat osana opetussuunnitelmaa vai erillisinä16 17
 • miten opetussuunnitelmasta ja sitä tarkentavasta vuosittaisesta suunnitelmasta tiedotetaan huoltajille ja sidosryhmille
 • miten opetussuunnitelma laaditaan, miten sen toteutumista arvioidaan ja miten sitä kehitetään.

LOHJALLA

Esiopetuksen perusteet ja perusopetuksen lainsäädäntö ohjaavat paikallisen esiopetuksen suunnitelman laadintaa. Tavoitteena on varmistaa tasa-arvoinen ja laadukas esiopetus osana oppimisen polkua 6-vuotiaille lapsille. Lisäksi esiopetukseen ovat oikeutettuja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat 5-vuotiaat sekä perusopetuksessa vuotta säädettyä myöhemmin aloittavat 7-vuotiaat.

Paikallinen esiopetuksen suunnitelma luo yhteisen perustan yksiköiden toimintasuunnitelmien laatimiseen ja suunnan päivittäiseen esiopetuksen toteuttamiseen. Paikallinen suunnitelma liittää esiopetuksen toiminnan kunnan monialaiseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi ja on kaikille esiopetuksen yksiköille velvoittava. Laadinnassa tärkeitä näkökohtia paikallisella tasolla ovat kaksikielisyys, kasvun ja oppimisen jatkumon turvaaminen sekä mahdolliset muutokset palveluverkossa esiopetuksen järjestämisessä.

Esiopetuksen opetussuunnitelma laaditaan suomen- ja ruotsinkielisenä jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. Esiopetuksen opetussuunnitelma liittää esiopetuksen toiminnan kunnan muuhun toimintaan lasten ja nuorten suotuisan kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi. Esiopetuksen tehtävä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sillanrakentajana vaatii tiivistä yhteistyötä sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen henkilöstön kanssa lasten oppimisen yhtenäisen polun turvaamiseksi. Opetussuunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä esiopetuksen ja perusopetuksen kesken. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön osallisuus opetussuunnitelmatyöhön on toteutettu mentoroinnilla. Esiopetuksen oppilashuollon suunnitelma laaditaan monialaisena yhteistyönä osana kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Yksiköiden toimintasuunnitelmissa täsmennetään opetussuunnitelman toteutuminen yksikkötasolla lukuvuoden aikana. Esiopetuksen mahdolliset painopisteet kuvataan yksiköiden toimintasuunnitelmissa.

Esiopetuksen opetussuunnitelmaa täydentäviä asiakirjoja ovat

 • kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma
 • esiopetusyksikön toimintasuunnitelma
 • varhaiskasvatuksen suunnitelma
 • perusopetuksen opetussuunnitelma
 • iltapäivätoiminnan suunnitelma
 • lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
 • esiopetuksen oppilashuollon suunnitelma
 • suunnitelma kiusaamisen ehkäisystä ja kiusaamiseen puuttumisesta yksikössä
 • ympäristöohjelma
 • digiagenda
 • kulttuuripolku
 • kirjaston ja opetustoimen yhteistyösuunnitelma
 • turvallisuussuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma 1.1.2017 alkaen
 • opetustoimen arviointijärjestelmä

Huoltajille on annettu mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman laadintaan ja kommentointiin. Lapsia ja huoltajia on osallistettu yksikkötasolla opetussuunnitelmaprosessiin. Opetussuunnitelmaprosessi on huoltajien nähtävissä Lohjan kaupungin sivuilla. Huoltajat ja lapset osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yksikön toimintasuunnitelmassa kuvatulla tavalla ja toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi liitetään osaksi Lohjan opetustoimen arviointijärjestelmää. Yksiköt arvioivat opetussuunnitelman toteutumista toimintasuunnitelman arvioinnin yhteydessä hyödyntäen itsearviointia sekä lapsilta ja huoltajilta saamaansa palautetta.

[1] Perusopetuslaki (628/1998) 14 § 2 mom. ja Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) 13§
[2]Valtioneuvoston asetus (422/2012)
[3]Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003)
[4]Perusopetuslaki (628/1998) 15 § 1 mom.
[5]Lastensuojelulaki (417/2007)12 §; Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 12 §
[6]Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 6 §
[7]Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja sen muutos (1329/2014)
[8]Perusopetuslaki 15 § 1 mom. (628/1998)
[9]Perusopetusasetus 9 § (852/1998)
[10]Perusopetuslaki 47a (1267/2013); YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989
[11]Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)
[12]Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)
[13]Perusopetuslaki 16 a ja 17a (642/2010)
[14]Perusopetuslaki 21 § 1 ja 2 mom. (1296/2013)
[15]Perusopetusasetus (852/1998) 9 §

[16]Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) ja sen muutos (1329/2014)

[17]Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 6 §