Ympäristösuunnitelma

Metsolan koulun ympäristösuunnitelma

Mukana suunnitelmassa seuraavat päiväkodit ja koulut: Harjun koulu, Metsolan koulu, Ojaniitun koulu, Voudinpuiston pk, Ojaniitun pk, Kartanonpuiston pk, Gunnarlan pk.

Alueemme keke – ajatus:
Kartoitamme koko työyhteisön laatiman suunnitelman mukaisesti kestävän elämäntavan omaksumiseen tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Suunnitelma pohjautuu opetussuunnitelmaan sekä paikallisiin olosuhteisiin ja yhteistyökumppaneiden kautta avautuviin mahdollisuuksiin. Suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksesta perusopetukseen siirtyvä, sekä luokasta toiseen ja koulu muodosta toiseen etenevä opetus sekä sitä täydentävä ja konkretisoiva toimintakulttuuri takaavat lapsille ja oppilaille perusvalmiudet kestävään elämäntapaan ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen ympäristökasvatuksen perusta : Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa kuten myös perusopetuksessa noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita ja huomioidaan sen ulottuvuudet. Laaja­alaisen osaamisen tavoitteet eri osaamiskokonaisuuksissa muodostavat oppimisen perustan jo varhaiskasvatuksessa, josta ne kasvavat ja syventyvät esiopetuksesta ja ala­luokilta yläkouluun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Laaja­alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa tiedon­ ja taidon alat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Sivistykseen nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen tehtävä on edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitys tavoitteiden suuntaisesti.

Varhaiskasvatuksessa aloitetaan luomaan pohjaa kestävälle elämäntavalle. Lapsia ohjataan huolehtimaan ympäristöstään ja sen viihtyvyydestä. Lohjan opetuksen ja kasvatuksen ympäristöohjelman mukainen alueellinen ympäristösuunnitelma kuvaa alueen päiväkotien, esiopetus yksiköiden ja koulujen yhteisen näkemyksen keke­polun rakentumisesta päiväkodin ja esikoulun elämästä 9.­luokkalaisen valmiuksiin toimia yhteiskunnassa kestävän tulevaisuuden rakentajana omilla valinnoillaan ja teoillaan. Keke­polku kuvaa, miten alueella ympäristökasvatuksen sisältö kasvaa purosta joeksi ja jokisuistoksi. Varhaiskasvatus­ ja esiopetussuunnitelmassa sekä perusopetuksen opetussuunnitelmassa tuodaan esille, miten ympäristökasvatuksen pitää sisältyä opetukseen ja päivittäiseen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulujen toimintaan.

Yhteinen ajatuksemme keke –polusta:
Suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja luokkiin, sekä koulumuodosta toiseen etenevä opetus sekä sitä täydentävä ja konkretisoiva toimintakulttuuri takaavat lapsille ja nuorille perusvalmiudet kestävään elämäntapaan ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Kestävä kehitys on päiväkodin ja koulun arjen osa, joka näkyy päivittäisessä toiminnassa.

Alueemme lähiluonto ja ympäristö:
Harjun ulkoilualue, Gunnarlan maja, Aurlahti ja Porlan alue, Liessaari, Lahokallio, Ojamon kartano , Lohjan liikuntakeskus, pieniä metsäalueita päiväkotien ja koulujen läheisyydessä(Nummentaustan alue).

Yhteiset ympäristösuunnitelman painotukset:
Lähiluontoon ja ­ympäristöön tutustuminen ja sen tutkiminen. Synnytetään lähiluontoon tunneside jonka kautta syntyy luonnon kunnioittaminen ja vaaliminen. Kierrättämisen helppous­>osana normaalia arkea, jossa lasten osallisuus on huomioitu.

Alueellisia vahvuuksiamme:
Lähiluontoa on runsaasti tarjolla ja se on helposti saavutettavissa. Turvallinen ympäristö ja liikkumisen mahdollisuus lähialueella pientenkin lasten kanssa kävellen. Kierrätyksen mahdollistaminen kierrätyspisteiden läheisyyden vuoksi.


Metsolan ja Ojaniitun koulun ympäristösuunnitelma

Kasvu kestävään arkeen


Ympäristökasvatuksemme tukipilarit: ­opetellaan perustiedot ekologiasta ­opetellaan elämäntapoja, jotka pohjautuvat ekologisesti kestäville ratkaisuille ­opitaan, että omat valinnat vaikuttavat ympäristöömme ­ymmärretään sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävän elämäntavan merkitys

Koulumme toimintakulttuurissa toteutamme taloudellisesti ja ekologisesti kestävää elämäntapaa näillä toimilla: ­
-luokissa paperi­ ja kartonkikeräyspisteet ­
-tietokoneet yms. sammutetaan työpäivän jälkeen
-oppikirjojen tehokas kierrättäminen, mm. engl. kirjat 10v ­
-opettajanhuoneessa paperi­, kartonki­, metalli­, patteri­ ja biojätekeräyspisteet
-ruokalassa oppilaat opetetaan ottamaan ruokaa sen verran kuin jaksaa syödä ja hakemaan tarvittaessa lisää ­
-syö lautanen tyhjäksi ­viikko, jolloin koko viikon ajan oppilaita neuvotaan ja ohjeistetaan ruokahävikin vähentämisessä

Kotien kanssa yhdessä: ­tiedotteet wilman kautta, jolloin vähemmän monisteita

Lähialueellamme : ­
-runsas ja helposti saavutettavissa oleva lähiluontomme mahdollistaa elävän ja ja monipuolisen luontosuhteen ­
-retket mm. Gunnarlan majalle, Harjulle, Liessaareen

Sosiaalisesti kestävä elämäntapa: ­
-opitaan ymmärtämään erilaisuutta ja tulemaan kaikkien kanssa toimeen ­
-Verso ­
-KiVa­koulu

Kulttuurillisesti kestävä elämäntapa: ­
-tutustutaan omiin perinteisiin ja opitaan arvostamaan niitä ­
-tutustutaan omaan kotiseutuun, mm. kotiseuturetket ­
-monikulttuurisuuteen tutustuminen ja erilaisten kulttuurien ymmärtäminen ­
-kirjasto