Ympäristösuunnitelma

Harjun alueen ympäristösuunnitelma

Harjun yläkoulualueen ympäristösuunnitelma

 

Mukana suunnitelmassa seuraavat päiväkodit ja koulut:

Harjun koulu, Metsolan koulu, Ojaniitun koulu, Voudinpuiston pk, Ojaniitun pk, Kartanonpuiston pk, Gunnarlan pk.

 

Alueemme  keke – ajatus:

Kartoitamme koko työyhteisön laatiman suunnitelman mukaisesti kestävän elämäntavan omaksumiseen tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Suunnitelma pohjautuu opetussuunnitelmaan sekä paikallisiin olosuhteisiin ja yhteistyökumppaneiden kautta avautuviin mahdollisuuksiin. Suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksesta perusopetukseen siirtyvä, sekä luokasta toiseen ja koulu muodosta toiseen etenevä opetus sekä sitä täydentävä ja konkretisoiva toimintakulttuuri takaavat lapsille ja oppilaille perusvalmiudet kestävään elämäntapaan ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

 

 

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen ympäristökasvatuksen perusta

Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta  johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatuksessa,  esiopetuksessa kuten myös perusopetuksessa noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita ja huomioidaan sen ulottuvuudet. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet eri osaamiskokonaisuuksissa muodostavat oppimisen perustan jo varhaiskasvatuksessa, josta ne kasvavat ja syventyvät esiopetuksesta ja ala-luokilta yläkouluun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa tiedon- ja taidon alat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Sivistykseen nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen tehtävä on edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitys tavoitteiden suuntaisesti.

Varhaiskasvatuksessa aloitetaan luomaan pohjaa kestävälle elämäntavalle. Lapsia ohjataan huolehtimaan ympäristöstään ja sen viihtyvyydestä. Lohjan opetuksen ja kasvatuksen ympäristöohjelman mukainen alueellinen ympäristösuunnitelma kuvaa alueen päiväkotien, esiopetus yksiköiden ja koulujen yhteisen näkemyksen keke-polun rakentumisesta päiväkodin ja esikoulun elämästä 9.-luokkalaisen valmiuksiin toimia yhteiskunnassa kestävän tulevaisuuden rakentajana omilla valinnoillaan ja teoillaan. Keke-polku kuvaa, miten alueella ympäristökasvatuksen sisältö kasvaa purosta joeksi ja jokisuistoksi. Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmassa sekä perusopetuksen opetussuunnitelmassa tuodaan esille, miten ympäristökasvatuksen pitää sisältyä opetukseen ja päivittäiseen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulujen toimintaan.  

 

 

Yhteinen ajatuksemme keke –polusta:

Suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja luokkiin, sekä koulumuodosta toiseen etenevä opetus sekä sitä täydentävä ja konkretisoiva toimintakulttuuri takaavat lapsille ja nuorille perusvalmiudet kestävään elämäntapaan ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Kestävä kehitys on päiväkodin ja koulun arjen osa, joka näkyy päivittäisessä toiminnassa.

 

Alueemme lähiluonto ja ympäristö:

Harjun ulkoilualue, Gunnarlan maja, Aurlahti ja Porlan alue, Liessaari, Lahokallio, Ojamon kartano , Lohjan liikuntakeskus, pieniä metsäalueita päiväkotien ja koulujen läheisyydessä(Nummentaustan alue).

Yhteiset ympäristösuunnitelman  painotukset:

Lähiluontoon ja -ympäristöön tutustuminen ja sen tutkiminen. Synnytetään lähiluontoon tunneside jonka kautta syntyy luonnon kunnioittaminen ja vaaliminen.

Kierrättämisen helppous->osana normaalia arkea, jossa lasten osallisuus on huomioitu.

Alueellisia vahvuuksiamme:

 

Lähiluontoa on runsaasti tarjolla ja se on helposti saavutettavissa.

Turvallinen ympäristö ja liikkumisen mahdollisuus lähialueella pientenkin lasten kanssa kävellen. Kierrätyksen mahdollistaminen kierrätyspisteiden läheisyyden vuoksi.

Ojaniitun päiväkodin ympäristösuunnitelma

Vahvistamme lasten luontosuhdetta pitämällä luontoa lähellä monin eri tavoin, mm. retkien avulla, luonnonmateriaaleilla askarteluilla sekä ohjaamalla ja auttamalla itse oivaltamaan sekä kiinnittämällä lasten huomioita ympäristössä tapahtuviin asioihin ja ilmiöihin.

Toimintakulttuurissamme painotamme lasten ja perheiden osallisuuden tärkeyttä, huomioiden varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelmat. Toimintatapoina ovat myös yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa.

Kestävän kehityksen eri osa-alueet:

Sosiaalinen kestävä kehitys:
-tavoitteena hyvinvoiva lapsi
-myönteinen ilmapiiri ja sensitiivinen kohtaaminen, lasten aloitteisiin vastaaminen
-sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen/mielenterveystaitojen opettelua
-elämän hallintataitojen harjaannuttaminen
-luonnon ja ihmisten kunnioitus
-yhteisöllisyys
-varhainen puuttuminen

Kulttuurinen kestävä kehitys:
-opimme toimimaan yhteisöllisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- suomalaisuus ja sen kulttuuriperinteen esiin tuominen
-monikulttuurisuus ja niihin tutustuminen, perheiden eri tapojen kunnioitus
-alueen kultturitapahtumien ja tarjonnan hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan
-mediakasvatus

Taloudellinen ja ekologinen kestävä kehitys:
-oman (lapsen ja aikuisen)toiminnan ja valintojen tekeminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
-jätteiden tehokas lajittelu
-materiaalien säästäminen, uusiokäyttö, hyödyntäminen
-energian säästäminen(mm. vesi ja sähkö)
-kotimaisuuden kannattaminen hankinnoissa sekä hankintojen realistinen tarve
-henkilökunnan resursssien järkevä käyttö ja yhteistyö

Kestävän kehityksen siemenet kylvämme seuraavin ajatuksin:
-lasten kanssa keskustellaan ja tutkitaan/opitaan:  kierrättämisestä ja sen seurauksista,
ruoan alkuperästä ja lähiruoasta, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista ja
kulttuurista ja sen moninaisuudesta.
Rohkaisemmme lapsia tutkimaan luontoa ja ympäristöä sekä kiinnittämään huomioita erilaisiin asioihin ja ilmiöihin siinä.
Vanhempainilloissa keskustelemme kestävän kehityksen tärkeydestä ja otamme huomioon perheiden toiveita ja ehdotuksia mahdollisuuksien mukaan sekä kannustamme yhteistyöhön.
Toimimme yhteistyössä ja yhteisöllisesti muiden toimijoiden kanssa niin omassa talossa kuin talon ulkopuolistenkin toimijoiden kanssa.

 

Voudinpuiston ja Kartanonpuiston päiväkodin ympäristösuunnitelma  

 

Tutkimme ja toimimme ympäristössä  

1.Päiväkodissamme vahvistamme lasten luontosuhdetta ja luonnon tuntemusta seuraavasti:

-Vahvistamme lapsen luontosuhdetta tarkkailemalla yhdessä luontoa ja sen ilmiöitä.  -Opetamme lasta tuntemaan luontoa( nimeäminen / tunnistaminen).

-Autamme lasta ymmärtämään luonnon merkityksen ihmisille rikkautena ja voimavarojen  antajana.

 

 

2. Toimintakulttuurissamme painotamme ympäristösuunnitelmaan liittyen näitä  kokonaisuuksia:

 

-kestävä elämäntapa

-monikulttuurisuus

3. Rakennamme kestävän elämäntavan ulottuvuuksia seuraavasti:

 

Sosiaalisen kestävän elämäntavan pohjaa rakennamme:

 

- erilaisuuden hyväksyminen

- kiusaamisen ehkäisy

- toisten auttaminen

 

Kulttuurista kestävää elämäntapaa rakennamme:

-monikulttuurisuus

- oman kulttuurin kunnioittaminen ( perinteet)

-vuorovaikutustaidot

-osallisuus ( kasvatuskumppanuus )

 

Taloudellista ja ekologista kestävää elämäntapaa rakennamme:

- kestävä elämäntapa ( lajittelu, veden ja energian ja materiaalien säästäminen perustellen.

-kierrätysmateriaalin käyttö askartelussa

-luomalla lapselle hyvä luontosuhde

Kestävän tulevaisuuden  siemenet kylvämme seuraavilla ajatuksilla:

 

-asenne

-sitoutuminen

-oma esimerkki

 

 

 

Metsolan ja Ojaniitun  koulun  ympäristösuunnitelma

 Kasvu kestävään arkeen

 Ympäristökasvatuksemme tukipilarit:

 -opetellaan perustiedot ekologiasta

 -opetellaan elämäntapoja, jotka pohjautuvat ekologisesti kestäville ratkaisuille

 -opitaan, että omat valinnat vaikuttavat ympäristöömme

 -ymmärretään sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävän elämäntavan merkitys

  Koulumme toimintakulttuurissa toteutamme taloudellisesti ja ekologisesti  

 kestävää elämäntapaa näillä toimilla:  

 -luokissa paperi- ja kartonkikeräyspisteet

 -tietokoneet yms. sammutetaan työpäivän jälkeen

 -oppikirjojen tehokas kierrättäminen, mm. engl. kirjat 10v

 -opettajanhuoneessa paperi-, kartonki-, metalli-, patteri- ja biojätekeräyspisteet

 -ruokalassa oppilaat opetetaan ottamaan ruokaa sen verran kuin jaksaa syödä ja

 hakemaan tarvittaessa lisää

 -syö lautanen tyhjäksi -viikko, jolloin koko viikon ajan oppilaita neuvotaan ja  

 ohjeistetaan ruokahävikin vähentämisessä

 

 Kotien kanssa yhdessä:

 -tiedotteet wilman kautta, jolloin vähemmän monisteita

 

 Lähialueellamme :

 -runsas ja helposti saavutettavissa oleva lähiluontomme mahdollistaa elävän ja  

 ja monipuolisen luontosuhteen

 -retket mm. Gunnarlan majalle, Harjulle, Liessaareen

 

  Sosiaalisesti kestävä elämäntapa:

 -opitaan ymmärtämään erilaisuutta ja tulemaan kaikkien kanssa toimeen

 -Verso

 -KiVa-koulu

 

  Kulttuurillisesti kestävä elämäntapa:

 -tutustutaan omiin perinteisiin ja opitaan arvostamaan niitä

 -tutustutaan omaan kotiseutuun, mm. kotiseuturetket

 -monikulttuurisuuteen tutustuminen ja erilaisten kulttuurien ymmärtäminen

 -kirjasto

 

 

Harjun koulun ympäristösuunnitelma ( yläkoulu )

  

Ympäristökasvatuksen rakenteemme

 

Lähtökohdat:

-  Tiedot ekologiasta

Henkilökohtainen merkitys:

-  Ympäristöasioiden ymmärtäminen

Vaikutusmahdollisuudet:

-  Luottamus omiin kykyihin ja taitoihin vaikuttaa

-  Toiminnan velvoittavuus

Tavoite:

-  Vastuullinen käyttäytyminen

 

Ympäristöohjelma koulun sisätiloissa

Pyrimme vähentämään ruokajätteen syntyä ja sisätilojen roskaamista. Opettajat arvioivat papereiden kopioinnin tarvetta. ATK- luokassa oppilaita ohjataan tulostamaan taloudellisesti ja järkevästi.

Ympäristöohjelma koulun pihapiirissä

Koulualueen roskaamista vältetään ja oppilaat siivoavat sen kerran lukuvuoden aikana. Oppilaita ohjataan valistamalla ja tempauksin miettimään valintojaan koulumatkojen kulkemisessa, siten että jalkaisin, pyörällä tai bussilla kulkeminen olisi etusijalla. Koulun pihalla pakollisina ulkovälitunteina mahdollistetaan oppilaiden pelaaminen perinteisillä, liikunnallisilla pelivälineillä.

Oppilaat tutustuvat oppituntien ja erilaisten teemapäivien aikana koulun luonnon- ja kulttuuriympäristöön ja oppivat vaalimaan sekä arvostamaan sitä.

Globaalin ympäristökasvatuksen  linkittäminen koulun toimintakulttuuriin

Koulumme on ollut mukana kansainvälisessä Comenius- hankkeessa jossa aiheena oli kestävä kehitys

Kestävän elämäntavan  arvokasvatus:

1. Oppilaat osallistuvat koulun arkitoimintojen ja toiminnan ympäristösuunnitteluun sekä arviointiin.

3. Järjestämme arkitoiminnot ympäristöä säästäviksi.

4. Kestävän kehityksen kysymyksiä käsitellään kaikkien oppiaineiden opetuksessa.

5. Osa kaikkien luokka-asteiden opetuksesta järjestetään luokkahuoneen

ulkopuolella

6. Järjestämme kestävän kehityksen teemaviikon ainakin kerran kolmessa vuodessa.

  Ympäristökasvatuksen  linkkejä:

https://mappi.fi

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

OPS-videoita/ Jari Kivistö

https://vimeo.com/channels/640190

Kestävä tulevaisuus –videoita

https://vimeoi.com/channels/683458

Arto =. Salonen –ekologinen sivistys https://www.youtube.com/watch?v=BX3oZ2M7igU

http://www.vihrealippu.fi

http://www.syke.fi

http://www.koulujaymparisto.fi/

http://www.koulujaymparisto.fi/tiedostot/keke-ohjelma_esite.pdf

http://www.edu.fi/teemat/keke/

http://www.helsinki.fi/jarj/symbioosi/kierratys/

http://www.koulujaymparisto.fi/tiedostot/teema_pkl_esimtaulukot/Energia_ja_vesi_pk_lukio.pdf

http://www.motiva.fi/

http://global.finland.fi/public/default.aspx?

Linkkejä valmiisiin ympäristöohjelmiin:

www.heinola.fi/NR/rdonlyres/.../0/ympäristöohjelmakoulut2005.doc

http://www.uta.fi/ekokampus/kestavakehitys/tampereennormaalikoulu.pdf

http://norssiportti.oulu.fi/index.php?5328

http://sipoo1.tjhosting.com/kokous/20101099-5-10029.PDF  Sipoo

http://peda.net/veraja/jyvaskyla/kortepohjankoulu/ajankohtaista/ymp/ymparistosuunnitelma

http://www.maailmankoulu.fi/node/66

http://www.itamerenoppimispolku.fi/?tag=ilmastonmuutos

http://jalajalg.positium.ee/?lang=FI

http://www.vihreapolku.info/ekologinen_jalanjalki

http://www.ekonisti.fi/tietoa/ekologinen+jalanjalki/  

 

 

Metsolan koulun ympäristösuunnitelma

Mukana suunnitelmassa seuraavat päiväkodit ja koulut: Harjun koulu, Metsolan koulu, Ojaniitun koulu, Voudinpuiston pk, Ojaniitun pk, Kartanonpuiston pk, Gunnarlan pk.

Alueemme keke – ajatus:
Kartoitamme koko työyhteisön laatiman suunnitelman mukaisesti kestävän elämäntavan omaksumiseen tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Suunnitelma pohjautuu opetussuunnitelmaan sekä paikallisiin olosuhteisiin ja yhteistyökumppaneiden kautta avautuviin mahdollisuuksiin. Suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksesta perusopetukseen siirtyvä, sekä luokasta toiseen ja koulu muodosta toiseen etenevä opetus sekä sitä täydentävä ja konkretisoiva toimintakulttuuri takaavat lapsille ja oppilaille perusvalmiudet kestävään elämäntapaan ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen ympäristökasvatuksen perusta : Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa kuten myös perusopetuksessa noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita ja huomioidaan sen ulottuvuudet. Laaja­alaisen osaamisen tavoitteet eri osaamiskokonaisuuksissa muodostavat oppimisen perustan jo varhaiskasvatuksessa, josta ne kasvavat ja syventyvät esiopetuksesta ja ala­luokilta yläkouluun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Laaja­alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa tiedon­ ja taidon alat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Sivistykseen nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen tehtävä on edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitys tavoitteiden suuntaisesti.

Varhaiskasvatuksessa aloitetaan luomaan pohjaa kestävälle elämäntavalle. Lapsia ohjataan huolehtimaan ympäristöstään ja sen viihtyvyydestä. Lohjan opetuksen ja kasvatuksen ympäristöohjelman mukainen alueellinen ympäristösuunnitelma kuvaa alueen päiväkotien, esiopetus yksiköiden ja koulujen yhteisen näkemyksen keke­polun rakentumisesta päiväkodin ja esikoulun elämästä 9.­luokkalaisen valmiuksiin toimia yhteiskunnassa kestävän tulevaisuuden rakentajana omilla valinnoillaan ja teoillaan. Keke­polku kuvaa, miten alueella ympäristökasvatuksen sisältö kasvaa purosta joeksi ja jokisuistoksi. Varhaiskasvatus­ ja esiopetussuunnitelmassa sekä perusopetuksen opetussuunnitelmassa tuodaan esille, miten ympäristökasvatuksen pitää sisältyä opetukseen ja päivittäiseen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulujen toimintaan.

Yhteinen ajatuksemme keke –polusta:
Suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja luokkiin, sekä koulumuodosta toiseen etenevä opetus sekä sitä täydentävä ja konkretisoiva toimintakulttuuri takaavat lapsille ja nuorille perusvalmiudet kestävään elämäntapaan ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Kestävä kehitys on päiväkodin ja koulun arjen osa, joka näkyy päivittäisessä toiminnassa.

Alueemme lähiluonto ja ympäristö:
Harjun ulkoilualue, Gunnarlan maja, Aurlahti ja Porlan alue, Liessaari, Lahokallio, Ojamon kartano , Lohjan liikuntakeskus, pieniä metsäalueita päiväkotien ja koulujen läheisyydessä(Nummentaustan alue).

Yhteiset ympäristösuunnitelman painotukset:
Lähiluontoon ja ­ympäristöön tutustuminen ja sen tutkiminen. Synnytetään lähiluontoon tunneside jonka kautta syntyy luonnon kunnioittaminen ja vaaliminen. Kierrättämisen helppous­>osana normaalia arkea, jossa lasten osallisuus on huomioitu.

Alueellisia vahvuuksiamme:
Lähiluontoa on runsaasti tarjolla ja se on helposti saavutettavissa. Turvallinen ympäristö ja liikkumisen mahdollisuus lähialueella pientenkin lasten kanssa kävellen. Kierrätyksen mahdollistaminen kierrätyspisteiden läheisyyden vuoksi.


Metsolan ja Ojaniitun koulun ympäristösuunnitelma

Kasvu kestävään arkeen


Ympäristökasvatuksemme tukipilarit: ­opetellaan perustiedot ekologiasta ­opetellaan elämäntapoja, jotka pohjautuvat ekologisesti kestäville ratkaisuille ­opitaan, että omat valinnat vaikuttavat ympäristöömme ­ymmärretään sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävän elämäntavan merkitys

Koulumme toimintakulttuurissa toteutamme taloudellisesti ja ekologisesti kestävää elämäntapaa näillä toimilla: ­
-luokissa paperi­ ja kartonkikeräyspisteet ­
-tietokoneet yms. sammutetaan työpäivän jälkeen
-oppikirjojen tehokas kierrättäminen, mm. engl. kirjat 10v ­
-opettajanhuoneessa paperi­, kartonki­, metalli­, patteri­ ja biojätekeräyspisteet
-ruokalassa oppilaat opetetaan ottamaan ruokaa sen verran kuin jaksaa syödä ja hakemaan tarvittaessa lisää ­
-syö lautanen tyhjäksi ­viikko, jolloin koko viikon ajan oppilaita neuvotaan ja ohjeistetaan ruokahävikin vähentämisessä

Kotien kanssa yhdessä: ­tiedotteet wilman kautta, jolloin vähemmän monisteita

Lähialueellamme : ­
-runsas ja helposti saavutettavissa oleva lähiluontomme mahdollistaa elävän ja ja monipuolisen luontosuhteen ­
-retket mm. Gunnarlan majalle, Harjulle, Liessaareen

Sosiaalisesti kestävä elämäntapa: ­
-opitaan ymmärtämään erilaisuutta ja tulemaan kaikkien kanssa toimeen ­
-Verso ­
-KiVa­koulu

Kulttuurillisesti kestävä elämäntapa: ­
-tutustutaan omiin perinteisiin ja opitaan arvostamaan niitä ­
-tutustutaan omaan kotiseutuun, mm. kotiseuturetket ­
-monikulttuurisuuteen tutustuminen ja erilaisten kulttuurien ymmärtäminen ­
-kirjasto