Psykologia 7

PS 7 - Psykologian tutkimuskurssi

TAVOITTEET
Opiskelija
-oppii tuntemaan käyttäytymistieteellisen tutkimuksen perusteita
-oppii arvioimaan kriittisesti tieteellistä tutkimusta
-perehtyy johonkin psykologiseen kysymykseen
-harjoittelee tieteellisen tutkielman laatimista

SISÄLTÖ
-käyttäytymistieteellisen tutkimuksen käyttämät metodit
-tutkimusraportin/tieteellisen kirjoitelman laadinta
-tutkimusprojektin toteutus
-valmiiden tuotosten arviointi

Kurssin arviointi: 
-tutkimusraportin laatiminen ja esittäminen ryhmälle 
-raportista laaditaan noin 15 sivun laajuinen esitys + lyhennetty presentaatio ryhmälle koepäivänä
-S-merkintä

Sisällysluettelo ja ohjeita tutkimusraportin laatimiseen

Yhteensä noin 15 sivun tutkimusraportti (Pedanettiin)

1. Johdanto (2-3 sivua)

- katsaus aikaisempaan tutkimukseen, tutkimusaiheeseen tai tutkimusongelmaan
2. Tutkimusongelma/aihe, tutkimuksen tehtävä (1-2 sivua)
- selvitys mitä tutkitaan
- tutkimushypoteesi
- voidaan esittää myös kaaviona
3. Tutkimusmenetelmät ja tiedonkeruutavat (2-3 sivua)
- selvitys käytetyistä tutkimusmenetelmistä (kokeellinen- korrelatiivinen - kuvaileva - tapaus)
- selvitys käytetyistä tiedonkeruumenetelmistä (havainnointi - kysely/haastattelu - testit )
- selvitys käytetyistä analysointimenetelmistä ja verkkokysely-menetelmistä
- perustelut käytetyille menetelmille
4. Tutkimustulokset ja johtopäätelmät(8-10 sivua)
- esitetään useampana pää-ja alalukuna
- alaluvuille annetaan otsikot/nimet ja ne nousevat tutkimusmateriaalista
- luvut koostuvat kirjallisesta esityksesta, taulukoista ja graafisista kuvaajista

Laadi lisäksi lyhyt tiivistelmä kokonaisuudesta (esim. diaesitys).

Luku 2: Oma aihe/ongelma

Mikä on tutkimusongelma - luvun sisältö
(muokattu teksti, Hirsjärvi ym. 2003, 112):

 • Ongelmanasettelu
  • nimeä tutkimuksen ongelma ja aihe mahdollisimman selvästi
  • jäsennä ongelman eri tasot: johtoajatus, pääongelma, osaongelmat
   • miten ymmärrän tutkittavan kohteen? 
   • miten ajattelen saavani tietoa? 
 • Tutkimusstrategia
  • millä strategialla/tutkimusmenetelmillä vastaan parhaiten ongelmaani?
  • mitkä vaihtoehdot ovat mahdollisia?
  • miten perustelen valintani?
  • mitä aineistoa on tärkeätä kerätä?
 • Teoreettinen ymmärtäminen
  • mitkä teoriat tai aikaisemmat tutkimukset liittyvät aiheeseen?
  • mikä suhde omalla tutkimuksella on teoriaan?
   • teorian testaaminen
   • teorian rakentelu
  • mitkä ovat tutkimuksen avainkäsitteet?
  • onko mielekästä asettaa hypoteeseja?
  • miten asetan mahdolliset hypoteesit? 
  • mitä hypoteeseja löytyy?
  • (lähde: muokattu /https://www.mv.helsinki.fi/home/psaukkon/tutkielma/Tutkimusongelma.html)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä