Älykkäiden koneiden ja vempaimien rakentajat valinnaiskurssi

Ohjeita työskentelyyn

Muodostakaa ryhmä, jossa on 2-4 jäsentä. Prosessiin kuuluu monia erilaisia työvaiheita. Jakakaa ne ryhmän jäsenten kesken. Pyrkikää ottamaan kaikkien ryhmän jäsenten eri oppiaineiden tiedot ja taidot ja muu erityisosaaminen ryhmässä käyttöön.


Työn vaiheet, työnjako ja vastuut:


1. Suunnittelu ja piirtäminen yhteisten ideoiden pohjalta


Jokainen ryhmän jäsen ideoi ja suunnittelee ensin oman ehdotuksensa projektista paperille. Miettikää sitten ryhmänä, mitä ehdotusta alatte yhdessä kehittelemään ja voitteko yhdistää eri ehdotuksia toisiinsa. Käyttäkää apuna ideointilomaketta. Tehkää lopullinen päätös projektista. Tehkää suunnitemastanne piirustus.


2. Aikataulun teko ja vastuut

Sopikaa aikataulu projektistanne. Miettikää, mitä tulee olla valmiina tiettynä aikana, että projekti valmistuu. Projektin on oltava valmiina viimeistään 7.2. 2019 mennessä.

Sopikaa myös vastuualueet. Esim. suunnittelutyö, piirtäminen, tarvikkeiden hankkiminen, rakennusvastaava, ohjelmointivastaava, dokumentointi (kuvaaminen ja kirjoittaminen Pedanetiin), mainosvideon teko, välineiden ja materiaalien raivaus ja säilytys, Legokeskusyksikön lataus.


3. Legorakentelu/muu rakentelu

Tehkää lista tarvittavista materiaaleista. Hankkikaa materiaalit. Tarvittavia materiaaleja voit tuoda myös kotoa.

4. Ohjelmointi

Suunnitelkaa tarvittavat ohjelmat/algoritmit ensin paperille tai iPadille eli miettikää kaikki toiminnat, mitkä laitteen täytyy tehdä, että päästään haluttuun lopputulokseen. Tehkää ohjelmointi sitten Lego-ohjelmalla.


5. Mainoksen teko


Tehkää omasta työstänne mainosvideo esim. iMoviella. Lisäksi voitte tehdä esittelymainoksen, jos aikaa jää esim. MS Power Pointilla, Swaylla tai Keynotesilla. Tallentakaa mainosvideo ja mainos ryhmänne Pedanetsivulle.


Läpi projektin jatkuva toiminta:

Dokumentointi: Kirjatkaa ja kuvatkaa koko prosessin eri vaiheet päiväkirjaksi Pedanettiin.

Jakakaa chatissa projektiin liittyviä ideoita, ajatuksia ja fiiliksiä muiden ryhmien kesken."Teollisuusvakoilu" ryhmien kesken on sallittu.