Joustoluokka 2

Tervetuloa!

Tältä sivulta löydät linkkejä ja vinkkejä opetukseen ja oppimiseen!

Erityisopetuksen järjestämisestä koulumme 2. luokalla


Oikeus erityisopetukseen


Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa kaikilla tuen portailla. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia. Opetuksen lähtökohtana ovat aina oppilaan yksilölliset tarpeet.

Erityisopetus eri tuen portailla

Nyt 2. luokalla erityisopetus painottuu äidinkielen (lukemaan oppiminen, luetun ymmärtäminen, lukusujuvuus) ja matematiikan valmiuksiin. Erityisluokanopettajan tuokioilla voidaan harjoitella myös reaaliaineissa tärkeitä opiskelutaitoja (esimerkiksi erilaiset luetun ymmärtämisen ja tiedon hankinnan tekniikat). Erityisopettaja voi myös olla luokanopettajan kanssa luokassa samanaikaisopettajana.

Esi- ja perusopetuksessa on toteutettu vuodesta 2011 alkaen kolmiportaista tuen mallia. Tuen muotoja ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja vahvimpana muotona erityinen tuki. Tukimuotoja kaikilla tuen portailla ovat mm. tukiopetus, samanaikaisopetus, eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, erilaiset oppimisympäristöt ja oppimateriaalit, osa-aikainen erityisopetus sekä oppilashuollon palvelut.

Yleinen tuki - tilapäistä tukea, jossa korostuu tukiopetus
 
Yleinen tuki on laadukasta opetusta, jossa huomioidaan oppilaiden erilaiset oppimistavat ja työskentelyrytmit. Tukimuotoina painottuvat eriyttäminen, tukiopetus, oppilaan ohjaus ja osa-aikainen erityisopetus sekä oppilashuollon palvelut ja opintojen ohjaus. Myös muut tukimuodot ovat mahdollisia.

Pedagogisen arvion perusteella päätetään siirtymisestä tehostettuun tukeen.

Tehostettu tuki - yksilöllinen tuki, jossa korostuu osa-aikainen erityisopetus

Oppilaalla on oikeus saada tehostettua tukea, jos yleinen tuki ei riitä. Tehostetussa tuessa hyödynnetään samanaikaisesti eri tukimuotoja. Tukimuodot määritellään yksilöllisesti oppimissuunnitelmassa ja tavoitteita arvioidaan säännöllisesti. Tehostetun tuen jälkeen on mahdollista siirtyä takaisin yleiseen tukeen tai jatkaa tehostetussa tuessa.

Jos tehostettu tuki ei riitä, voidaan pedagogisen selvityksen perusteella päättää oppilaan siirtymisestä erityisen tuen piiriin.

Erityinen tuki - vaatii erityisen tuen päätöksen ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS)

Erityisopetus voidaan järjestää muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Käytössä ovat kaikki mahdolliset tukitoimet, ja tarvittaessa oppimääriä voidaan yksilöllistää.

Tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti lukuvuosittain ja erityisen tuen päätös tarkistetaan aina tuen tarpeen muuttuessa sekä 2. luokan jälkeen ja ennen 7. luokkaa.

Oppimisen tuen lomakkeet

Tässä osassa esitellään tukimuotojen nivelvaiheisiin liittyviä dokumentteja: pedagogista arviota ja pedagogista selvitystä. Samoin selvitetään tuen toimeenpanemiseen liittyviä pedagogisia asiakirjoja: oppimissuunnitelmaa ja HOJKS:ia.

Pedagoginen arvio - tehdään ennen siirtymistä yleisestä tehostettuun tukeen. Pedagogisesta arviossa nimensä mukaisesti arvioidaan annettuja tukitoimia ja niiden riittävyyttä sekä mietitään oppilaan opetuksen järjestämistä. 

Oppimissuunnitelma - on suunnitelma opetuksen järjestämisestä sekä annetuista ja tarvittavista tukitoimista. Oppimissuunnitelma tehdään aina tehostetussa tuessa olevalle oppilaalle ja se voidaan tehdä myös yleisessä tuessa olevalle oppilaalle, yhteistyössä vanhempien kanssa.

Pedagoginen selvitys - tehdään, kun oppilas on siirtymässä erityiseen tukeen. Pedagogisessa selvityksessä käydään läpi annetut tukitoimet ja opetuksen järjestäminen jatkossa. Pedagogiseen selvitykseen kirjataan myös, jos/kun oppiaineita yksilöllistetään. Yksilöllistäminen on sitä, että oppilas ei opiskele oppiainetta vuosiluokkaistetuilla tavoitteilla vaan hänelle on tehty omat tavoitteet. 

HOJKS - on lyhenne sanoista henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. 

Vanhempainliiton tekemän kodin tietopaketin lapsen koulunkäynnin ja oppimisen tuesta löydät tästä.

Erityisluokanopettajan tehtävä

Erityisluokanopettaja tekee yhteistyötä huoltajien kanssa ja toimii moniammatillisesti oppilaan oppimiseen, koulunkäyntiin ja sosiaalisiin vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Erityisluokanopettaja osallistuu myös koulun oppilashuollon toimintaan.

Erityisluokanopettaja arvioi erityisopetuksen tarvetta ja riittävyyttä tuen eri tasoilla sekä ohjaa oppilaita tutkimuksiin yhteistyössä huoltajien, luokanopettajien ja koulunkäynninohjaajan sekä oppilashuoltohenkilöstön kanssa.