Terveystiedon opetussuunnitelma

8.luokan OPS Liperin koulussa

MITÄ tavoitellaan ja arvioidaan?

MISSÄ sisältöalueissa tavoitteen asioita opitaan?

MILLAISTA TOIMINTAA VAATII tunneilla – konkreettisia ideoita?

MITEN arvioidaan?

 

T1 Oppilas ymmärtää terveyden laaja-alaisuuden ja terveyden edistämisen perusteita.

 

T2 Oppilas kehittää valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa.

 

T3 Oppilas kehittää itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon viestien ja mielen viestien tunnistamista. Oppilas tunnistaa ja säätelee tekijöitä, jotka tukevat hänen käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan.

 

T4 Oppilas harjoittelee pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta.

 

T5 Oppilas ymmärtää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä vahvistavia ja vaarantavia tekijöitä. Oppilas osaa käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

 

T6 Oppilas kehittyy terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä. Oppilas toimii tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa.

 

T7 Oppilas tunnistaa ja arvioi omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä pohtii oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja.

 

T8 Oppilas tunnistaa ja tarkastelee kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä.

 

T9 Oppilas ymmärtää ympäristön, yhteisöjen ja kulttuurin merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille.

 

T10 Oppilas luo perustaa opiskelu- ja toimintakyvylle ja sen ylläpitämiselle.

 

T11 Oppilas ymmärtää ja arvioi perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistaa niiden merkityksen itselle sekä muodostaa kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista.

 

T12 Oppilas kehittää valmiuksiaan arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää

 

 

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

 

-terveyden eri osa-alueet

-identiteetti, minäkuva ja itsetuntemus

-huolenpidon, perheen ja läheisten merkitys

-itsensä arvostaminen

-tunne- ja vuorovaikutustaidot

-seksuaalinen kehitys, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuolinen moninaisuus, seksuaaliset oikeudet ja velvollisuudet, ehkäisy ja sukupuolitaudit

 

SOVELTUVIN OSIN:

-elämänkulku, kasvu ja kehitys

-turvataidot

-ristiriitojen ja ongelmatilanteiden-käsittely

 

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

 

-terveyttä tukevat voimavarat

-sairauksia ehkäisevät tekijät

-arkirytmi ja uni sekä unen merkitys terveydelle

 -riippuvuudet

-päihteet ja niiden käytön ehkäisy

-liikunta ja mielekäs vapaa-ajan toiminta

-oman ruokavalion ja ruokavalintojen merkitys terveydelle

-

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

 

-oman opiskelu- ja toimintakyvyn arviointi ja kehittäminen

-ajankohtaiset terveysilmiöt ja uutisointi

-terveyteen liittyvän tiedon luotettavuus

-sosiaalinen kestävyys takaa kaikille samat oikeudet ja velvollisuudet toimia, niin että ihmisillä olisi samat mahdollisuudet hyvinvointiin yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta

 

SOVELTUVIN OSIN:

-terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja

-tietolähteet, terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinot (luotettavuus ja terveysvaikutukset)

-kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys

-kestävä elämäntapa

-ihmisoikeuksien kunnioittaminen

-eri näkökulmien huomioiminen (lapsuus, lasten oikeudet, vanhuus, vammaisuus, pitkäaikaissairaudet)

 

 

Kirja Navigaattori

8.lk 1,5vvk (n.57op)

1 oppitunti (op) = 45 min

Nuoren kasvu ja kehitys (7-8op)

Kpl 14 Elämää kotona

 

Kpl 16 Elämänpolku syntymästä kuolemaan.

 

Kpl 17 Lapsuudesta nuoruuteen

 

Kpl 18 Kehonmuutokset nuoruudessa

Kpl 21 Nuoruudesta aikuisuuteen ja vanhuuteen

 

Seksuaaliterveys  (15-16op)

 

Kpl 28 Seurustellaan ja tapaillaan

 

Kpl 19 Ihanan tukala seksuaalisuus

 

Kpl 20 ja 37 Seksuaalisuuden sanakirja

Kpl 38 Lemmiskelyä vai seksiä

 

Kpl 39 Ehkäisy on ennakointia ja uskallusta

 

Kpl 55 Voimaa seksuaaliseen kasvuun

Kpl 56 Uskalla rakastaa

 

Kpl 57 Seksuaalinen väkivalta ja lähisuhdeväkivalta

 

Media (1-2op)

 

Kpl 26 Sähköinen ympäristö

 

Uni ja terveys (2-4op)

 

Kpl 35 Nukuttaa

 

Kpl 36 Unien näkeminen

 

Kpl 67 Kunpa uni tulisi

 

Päihteet ja riippuvuus (10op)

 

Kpl 22 Päihdyttäviä paineita

 

Kpl 23 Tupakan uho ja tuho

 

Kpl 24 Alkoholista asiallisesti

 

Kpl 25 Huumeet – Pelottava terveysvaara

 

Kpl 46 Asiaa alkoholista

 

Kpl 47 Nikotiini kuriin

 

Kpl 48 Asiatietoa huumeista

 

Liikunta ja terveys (6op)

 

Kpl 29 Liikutaan

 

Kpl 30 Kohti hyvää kuntoa

 

Kpl 31 Asento! – Lepo!

 

Ravitsemus ja terveys (4-6op)

 

Kpl 32 Mitä valitsen ruoaksi?

 

Kpl 33 Energiaa tarpeeseen, mutta ei tarpeettomasti

 

Kpl 34 Aina ei voi valita mitä syö

 

Ensiapu ja turvallisuus (3-4op)

 

Kpl 49 Liikenne

 

Kpl 50 Hengenpelastajaksi ensiavulla

 

Kpl 51 Turvallisia luontoelämyksiä

 

 

 

Arviointi

 

Syys- ja kevätlukukaudella numeraalinen arviointi.

 

Syyslukukauden arviointi:

suoritettu (S) tai kesken (K)., jos syyslukukaudella opetusta vain 0,5 vvk.

 

Arvionnin kohteet:

Jatkuva havainnointi, oppilaan aktiivinen osallistuminen oppitunneilla, oman mielipiteen perusteleminen ikätaso huomioon ottaen. Pari- ja ryhmätöihin osallistuminen ja kotitehtävien tekeminen ja palauttaminen ajoissa.

 

Arvosanaan vaikuttavat työt:

Kokeet (seksuaaliterveys), läksynkuulustelut, esseetehtävä (päihteet) ja projektityö (lajiesittely liikunnasta) ja ensiapukoulutukseen osallistuminen.

numeroarviointi 4-10

 

 

7 LK OPS Liperin koulu

Kirja Navigaattori
1 oppitunti (op) = 45 min

SYYSLUKUKAUSI
Kpl. 1 (2 op) Mitä terveys on?
Piirrä ryhmässä kuva isolle paperille maailman terveimmästä ihmisestä ja kuvaile hänen ominaisuuksiaan
terveyden osa-alueet (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys).
Pohdi omaa terveyttäsi. Miten voit edistää omaa terveyttäsi?
Listaa asioita joista saat hyvän mielen.
Kertaus Kahootin avulla.

Kpl.13 (1 op) Minkälaisia tunteita on olemassa?
Kuvaile säätiedotuksen termein millainen päivä sinulla on ollut.
Tunnekortit / hymiöt
(Hyvän mielen kansion tehtävät)

Kpl. 42 (0,5 op) Vihan käsittely
”Vihan jäävuori”
Plan oppimateriaali / vihko
www.globaalikoulu.fi

Kpl. 3 (0.5 op) Ystävyys
Hyvän ystävän ominaisuudet ja vuorovaikutus ystävyyssuhteessa.
Positiivisen palautteen antaminen ja sen vastaanottamisen harjoittelu pienryhmissä.
Oman mielipiteen sanominen, keskusteluharjoituksia.

Kpl. 4 (1,5 op) Hyvä ympäristö
Mikä on toimiva ympäristö ja miten voin itse vaikuttaa omaan ympäristööni kotona, koulussa ja vapaa-aikana.
Esim. miten melu vaikuttaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen?
Desibelimittaus ja sen vertailu suosituksiin.
Työskentelyergonomia ja lämpötilat eri luokissa.
Otetaan kuvia ja ladataan peda-nettiin ”Minun sivuille”.

Kpl. 5 (1,5 op) Liikenne
Piirrä kartta koulumatkareitistäsi ja tunnista vaaranpaikat. Keskeisimmät liikennemerkit jalankulkijan ja pyöräilijän näkökulmasta.
Kahoot-tehtävä liikennemerkeistä.
Otetaan kuvia koulureitin vaarapaikoista ja ladataan peda-nettiin ”Minun sivuille”.

Kiusaaminen (1 op)
Yhteistyö nuorisotoimen kanssa.KEVÄTLUKUKAUSI

Kpl. 6 (1,5) Vaarapaikkoja kotona.
Kotitehtävä: Oman kodin vaarapaikkojen kartoittaminen, poistumistiet ja kokoontumispaikka ulkona
Keskustele tehtävästä huoltajasi kanssa. Mitä voisi parantaa / kehittää kodin turvallisuudessa

Kpl. 7 (2) Ensiapu
Hätäkeskukseen soittaminen
Pyörtyneen ja tajuttoman henkilön ensiapu, verenvuodon tyrehdyttäminen ja KKKKK:n sääntö
Ensiaputilanteiden toiminnallinen harjoittelu parin / ryhmän kanssa
Otetaan kuvia harjoitustilanteista

Kpl. 8 Terveellistä vai epäterveellistä ruokaa
Yhteistyössä kotitalouden kanssa.
Terveelliset ruokavalinnat. Suunnitellaan päivän aterioita. Säännöllinen ateriarytmi.
Juomat


Kpl. 9 ( 1 op) Terve suu.
Karies, happohyökkäys, eroosio ja sokerikello
Toiminnallinen harjoitus:
vesi, maito, coca-cola, energiajuoma, juice. Laita kananmunan kuoret erilaisiin juomiin ja vertaile tuloksia.


Kpl. 10 (1 op) Liikunnan merkitys arjessa.
Miksi kannattaa liikkua? Terveysliikunta. Nuorten liikuntasuositukset.
Oman liikuntapäiväkirjan avulla oppilas arvioi oman liikkumisen riittävyyttä arjen hyvinvoinnin näkökulmasta.


ARVIOINTI
Syyslukukausi
Jatkuva havainnointi, oppilaan aktiivinen osallistuminen oppitunneilla, oman mielipiteen perusteleminen ikätaso huomioon ottaen
Tehtävien tekeminen peda-nettiin ”Minun sivustoille”.
Syyslukukauden arviointi:
suoritettu (S) tai kesken (K).

Kevätlukukausi
Jatkuva havainnointi, oppilaan aktiivinen osallistuminen oppitunneilla, oman mielipiteen perusteleminen ikätaso huomioon ottaen.
Oppimispäiväkirjan täyttäminen peda-nettiin ja kokeen suorittaminen hyväksyttävästi.
Kevätlukukauden arviointi:
4-10