8lk Ihmiset ja kulttuurit

Johdantoa Euroopan maantietoon

Euroopassa on 45 valtiota. Niistä 28 kuuluu Euroopan Unioniin ja 19 muodostaa oman yhteisen valuutta-alueen eli niillä on käytössä EURO (tilasto 2016).

PERUSTIETOJA EUROOPASTA (45 valtiota)
 • Euroopan tilastotietoja:

– Pinta-ala: 23 049 000 km²

– Asukasluku: 732 milj. as. (vuonna 2011)

 • Eurooppa on pinnanmuodoiltaan vaihteleva, on alavia alueita ja vuoristoja.
 • Ilmasto on sopivan lämmin ja kohtuusateinen.
 • Maaperä on ravinteikas, jossa kasvaa hyvin erialisia puita ja kasveja.
 • Tehokas maatalous on ollut muiden elinkeinojen, tiheän asutuksen ja kulttuurin perusta.
 • Kulttuurilla tarkoitetaan uskontoa, kieltä, taidetta, tiedettä, ihmisten tapaa elää, olla ja toimia (ruoka, tavat, pukeutuminen, talot).
 • Eurooppalaiset kielet, tavat ja kristinusko ovat levinneet muihin maanosiin.
 • Suuri osa Euroopan ihmisistä asuu kaupungeissa tai taajamissa.
 • Euroopassa on ollut runsaasti tärkeitä luonnonvaroja, kuten hiiltä ja rautamalmia.
 • Suuressa osassa Eurooppaa on hyvä elintaso ja lähes kaikilla on varaa ostaa ruokaa ja vaatteita ja maksaa asuminen joko itse tai erilaisten tukien avulla.

Käsitteitä

 • Alanko on korkeintaan 200 metriä merenpinnan yläpuolella oleva alue.
 • Ylänkö on alue, joka on yli 200 metriä merenpinnan yläpuolella.
 • Ilmasto tarkoittaa tietyn alueen sääolojen eli sademäärän ja lämpötilan pitkäaikaista 30 vuoden keskiarvoa.
 • Maanosat ovat luonnollisten rajojen kuten merien tai vuoristojen toisistaan erottamia laajoja manneralueita. Maailmassa on seitsemän maanosaa: Eurooppa, Afrikka, Australia ja Oseania, Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, Etelämanner ja Aasia.
 • Manner tarkoittaa laajaa yhtenäistä maa-aluetta saarten vastakohtana. Maapallolla on viisi mannerta: Euraasia, Amerikka, Afrikka, Etelämanner ja Australia.
 • Luonnonmaisema on maisema, jossa ihmisen toiminta ei näy. Sellainen on esimerkiksi koskematon metsämaisema.
 • Kulttuurimaisema on maisema, jossa ihmisen toiminta näkyy esimerkiksi peltoina, teollisuusalueina ja kaupunkeina.
 • Kulttuuri tarkoittaa jonkin kansan tai ryhmän henkistä kokonaisuutta, johon kuuluvat mm. kieli, uskonto ja elinkeinot (maatalous, teollisuus, palvelut).
 • Elintasolla ilmaistaan hyvinvointia. Korkeassa elintasossa ihmisillä on mm. riittävästi ruokaa, hyvä asunto, mahdollisuus koulunkäyntiin ja opiskeluun, työpaikka ja kunnollinen eläke.
 • EU, Euroopan unioni on 28 valtion muodostama taloudellinen ja poliittinen yhteistyöjärjestö. Niistä 19 kuuluu EURO-maihin, eli niillä on sama rahayksikkö, euro. Suomi on EU:n jäsenmaa.
 • Teollisuusmaa on korkealle kehittynyt ja teollistunut valtio, jonka asukkailla on kohtuullisen hyvä elintaso. Kaikki Euroopan maat katsotaan teollisuusmaiksi.
 • Monikulttuurinen maa on valtio, jossa on suuri määrä alkuperältään, kieleltään ja uskonnoltaan erilaisia ihmisiä. Monissa Euroopan maissa siirtolaiset ja pakolaiset ovat lisänneet kulttuurin kirjoa.
 • Siirtolainen on kotimaastaan toiseen maahan pysyvästi muuttanut ihminen.
 • Vanhat poimuvuoristot ovat iältään vanhimpia, mataloituneita ja pyöristyneitä poimuvuoristoja. Esimerkiksi Ural-vuoristo.
 • Nuoret poimuvuoristot ovat iältään nuorimpia, korkeimpia ja jyrkkärinteisimpiä vuoristoja. Alpit on Euroopan tunnetuin nuori poimuvuoristo.
 • Eroosio on maaperän kulumista, kun esim. vesi, tuuli tai jää irrottaa maa-aineksia ja kuljettaa ne pois. Ihminen voi käynnistää eroosion esim. metsiä hakkaamalla. Vrt. rapautuminen.
 • Rapautuminen tarkoittaa kiven ja kallion rikkoutumista ja kulumista esim. lämpötilan vaihteluiden tai jäätyvän veden takia.
 • Pakkasrapautuminen tarkoittaa sitä, kun kallion rakoihin jäänyt vesi laajenee ja rikkoo kiveä. Tämä on tavallista tuntureilla ja vuoristoissa.
 • Lämpörapautuminen tarkoittaa lämpötilojen vaihtelua, joka yön ja päivän aikana hajottaa kiveä. Tämä on tavallista kuumilla aavikoilla.
 • Kemiallinen rapautuminen tarkoittaa sitä, kun sade- tai pintaveteen liuenneet hapot liuottavat kiveä. Näin syntyvät tippukiviluolat karstimaan alueilla.
 • Karstimaa on kalkkikivialue, jossa on veden pehmeään kallioperään syövyttämiä laaksoja, rotkoja ja tippukiviluolia. Euroopassa karstimaata on erityisesti Balkanin niemimaalla Välimerellä.
 • Tippukiviluola on karstialueiden kalliossa oleva, virtaavan veden synnyttämä luola, jonka katossa ja lattiassa on pystysuoria, kalkkikivestä muodostuneita ”tippukiviä”.
 • Hapan sade syntyy, kun hiiltä ja öljyä polttaessa ilmaan vapautuu rikin ja typen yhdisteitä. Ilmassa olevan vesihöyryn kanssa niistä syntyy rikkihappoa ja typpihappoa, jotka happamana sateena laskeutuvat maahan ja vahingoittavat luontoa. Ne vaurioittavat myös rakennuksia ja muistomerkkejä.
 • Lumivyöry tarkoittaa vuoristoissa varsinkin keväällä alas syöksyviä lumimassoja, jotka saattavat aiheuttaa suuria vahinkoja.
 • V-laakso on joen vuoristoon kuluttama melko jyrkkärinteinen, poikkileikkaukseltaan V-kirjaimen mallinen jokilaakso. Esimerkliksi Alpeilla ja Norjassa Skandeilla.
 • U-laakso on jäätikön ja sen mukana kulkeutuneiden kivien kuluttama, poikkileikkaukseltaan U-kirjaimen muotoinen laakso. Esim. Alpeilla.
 • Särkkä tarkoittaa hiekkamatalikkoa, joka on syntynyt joen tuomasta maasta usein joen mutkan sisäreunalle.
 • Suistoalue eli delta on jokiveden kuljettamista aineksista jokisuuhun muodostunut matala maa-alue, jossa joki usein haaroittuu moneksi laskujoeksi. Kasvaa merelle päin. Esimerkiksi Italiassa Pojoen suisto ja Tonavan suisto Mustallamerellä ovat tyypillisiä delta-alueita.
 • Murtovesi on vähäsuolaista merivettä, joka on makean järviveden ja suolaisen meriveden sekoitus. Itämeren vesi on murtovettä.
 • Sisämeri on kapean salmen valtamerestä erottama meri. Esimerkiksi Itämeri ja Mustameri ovat sisämeriä.
 • Sivumeri on suuremmasta merestä saarien ja niemimaiden erottama osa. Esimerkiksi Adrianmeri Välimeressä.
 • Rehevöityminen tarkoittaa maanviljelyksestä tulevien lannoitteiden ravinteiden, varsinkin fosforin ja typen lisääntymistä vedessä. Se ilmenee vesikasvien määrän lisääntymisenä.
 • Vuorovesi tarkoittaa Kuun vetovoiman aiheuttamaa säännöllistä merenpinnan nousua (vuoksi) ja laskua (luode).
 • Kasteluviljelmä tarkoittaa kuivien alueiden maataloutta, joka perustuu siihen, että kuivana aikana vettä on saatavana riittävästi kasvien kasteluun. Euroopassa kasteluviljelmiä on erityisesti Välimeren maissa Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa.
 • Suistoalue eli delta on jokiveden kuljettamista aineksista jokisuuhun muodostunut matala maa-alue, jossa joki usein haaroittuu moneksi laskujoeksi. Suisto kasvaa merelle päin. Suurimmat suistoalueet Euroopassa ovat Pojoen suisto ja Tonavan suisto.
 • Valuma-alue on alue, jolta vedet kerääntyvät ja virtaavat samaan vesistöön. Esimerkiksi Tonavan tai Reinin valuma-alueet.
 • Vesivoima tarkoittaa virtaavan veden muuttamista sähkövoimaksi ja siten teollisuuden ja kotien käyttöön energiaksi.

Omia mielipiteitä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Jos ostaisit taulun, mikä olisi lempimaisemasi?


Missä asuisit mieluiten?
Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake