9lk ympäristöprojekti

Sivun sisältö

Tässä sivustolla on tutkielman kirjoitusohjeet, projektin aiheita sekä työn arviointiin tehty lomake.
Onnea tutkielman tekoon!
Toivovat: biologian ja maantiedon opettaja!

Kirjoitusohjeita tutkielman/projektin tekoon

LIPERIN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN YMPÄRISTÖPROJEKTI 9 lk
(päivitetty 1.1.2018)

OHJEET

 Tee tutkielma (tai vähintään asiapitoinen essee kuvien kanssa) valitsemastasi aiheesta kestävän kehityksen näkökulmasta.

 • PUHTAAKSIKIRJOITUS: työn pituus on 10-30 sivua. Jos käytät tietokonetta, käytä mieluiten word-tekstinkäsittelyä. Tasaa vasemmat reunat. Riviväli 1 ½ tai 2 helpottaa lukemista ja korjaamista. Jätä kappaleiden väliin tyhjä rivi. Sivunumerot merkitään sivun yläosaan keskelle.
 • TYYLI JA KIELIASU: Tutkielmassa käytetään hyvää asiatyyliä, jonka tuntomerkkejä ovat täsmällisyys, selkeys, havainnollisuus ja tiiviys. Tekstin on oltava helposti luettavaa ja ymmärrettävää.

 Käsittely

 • Tutkielmasi perustuu lähdekirjallisuuteen ja/tai omiin havaintoihisi aiheesta. Oppikirjaa saa käyttää.
 • Lähteitä ei saa kopioida sana sanalta.
 • Sano asiasi helppotajuisesti, niin että itse varmasti ymmärrät kaiken mistä kerrot.
 • Tarkoituksena on tehdä pohtiva kirjoitus (essee).

Tutkielman nimi ja kansilehti

 • Työn nimen tulee olla yhteenveto aiheesta.
 • Kansilehden alareunassa on tekijän nimi, luokka, tekovuosi, ohjaava opettaja ja koulu.

 Sisällysluettelo

 • Tee sisällysluettelo vasta viimeiseksi, kun olet saanut tutkielmasi valmiiksi.
 • Omalla sivulla olevasta sisällysluettelosta näkee jäsennellysti otsikot ja alaotsikot. Numeroi pääotsikot (1,2,3,jne) ja alaotsikot (1.1, 1.2., 1.3. jne).

 Johdanto

 • Johdanto on hyvä kirjoittaa viimeisenä, vaikka se tuleekin työhön ihan alkuun.
 • Johdanto valmistaa lukijan käsiteltävään aiheeseen.
 • Kirjoita siihen tutkielmasi tavoite.
 • Voit myös kertoa, miksi kiinnostuit aiheesta ja miten olet rajannut työsi.
Loppuyhteenveto
 • Tee johtopäätöksiä, pohdi, vedä yhteen löytämäsi tai tutkimasi asiat, mieti tulevaisuutta ja ennusta tilanteen kehitystä.

 Lähteet

 • Kerro aina tarkkaan käyttämiesi tietojen alkuperä, jotta lukija voi etsiä halutessaan lisää tietoa.
 • Luetteloi lähteet tekijän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Mainitse lisäksi teoksen julkaisuvuosi, nimi ja julkaisupaikka (painopaikka, löytyy kirjan alkusivuilta).
 • Esimerkki Ihminen-oppikirjasta lähdeluettelossa:

Jortikka, S., Leinonen, M., Nyberg, T. ja Vestola S. Ihminen. Otava. Keuruu 2013.

 Liitteet

 • Voit halutessasi laittaa liitteeksi loppuun taulukoita, kuvia tai muuta aiheeseen liittyvää materiaalia, jota et halua esittää käsittelyosassa.
 • Liitesivut numeroidaan sivun oikeaan yläkulmaan liite 1, liite 2 jne.

 

Muista huomioida aiheen käsittelyssä kestävän kehityksen näkökulma

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN MÄÄRITELMIÄ:

 •  ”Käytämme luontoa niin, että seuraavilla sukupolvilla on vähintään yhtä hyvät elinmahdollisuudet kuin meillä.”

 • "Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa."

 •  Kestävän kehityksen ulottuvuudet ovat ekologinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen. Perusajatuksena on, että ekologiselle kestävyydelle luodaan edellytykset sosiaalisin, kulttuurisin ja taloudellisin keinoin. Ongelmat, jotka nyt - ihmisen toiminnan seurauksina - ilmenevät luonnonjärjestelmissä, ihminen voi poistaa muuttamalla omia toimintamallejaan.

Aiheita projektiin

YMPÄRISTÖTYÖN AIHEITA (päivitetty 1.1.2018)

Kerro ympäristöaiheestasi ainakin:

 • Mitä se tarkoittaa? Selitä se.
 • Mistä se johtuu? Aiheuttajat.
 • Mitä se aiheuttaa? Seuraukset.
 • Miten sen voisi estää?
 • Miten sinä (tai Suomi) voit asiaan vaikuttaa?
 • Rajaa aihe oman mielenkiintosi mukaan.

**Esimerkki: Jos aiheesi on esimerkiksi väestönkasvu, voisivat väliotsikot olla seuraavat
Johdanto aiheeseen
1. Väestönkasvu: mitä se tarkoittaa?
2. Liiallisen väestönkasvun syyt
3. Väestönkasvun alueet maapallolla
4. Väestönkasvun seuraukset
5. Maapallon väestön kasvun seuraukset Suomessa
6. Mitä voimme tehdä väestönkasvun hillitsemiseksi?
7. Miten muut maat voivat vaikuttaa asiaan?
8. Mihin väestönkasvu voi pahimmillaan johtaa?
9. Väestönkasvu kestävän kehityksen näkökulmasta
Loppuyhteenveto

ESIMERKIKSI NÄISTÄ AIHEISTA VOIT VALITA:

 1. Kasvihuoneilmiö / ilmastonmuutos
 2. Otsonikato / alailmakehän liika otsoni
 3. Happosateet / happamoituminen
 4. Ympäristömyrkyt ja kemikalisoituminen
 5. Ydinvoima / radioaktiivinen säteily
 6. Energiantuotanto ja ympäristö
 7. Eroosio
 8. Aavikoituminen
 9. Sademetsien tuhoutuminen / sademetsien suojelu
 10. Uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen
 11. Vesien rehevöityminen
 12. Jätteet ja niiden käsittely
 13. Kierrätys
 14. Kestävä kehitys / kestävä elämäntapa
 15. Maatalouden vaikutukset ympäristöön
 16. Metsät ja metsätalouden aiheuttamat ympäristöongelmat
 17. Ikimetsät (aarniometsät) ja niiden kohtalo
 18. Järvien saastuminen / järvien suojelu
 19. Ilman saastuminen / ilmasuojelu
 20. Puhdas juomavesi
 21. Merien saastuminen / merien suojelu
 22. Matkailu ja ympäristö
 23. Itämeri / Itämeren suojelu
 24. Ympäristö ja ihmisen terveys
 25. Pohjois-Karjalan ympäristöongelmat
 26. Liikenne ja ympäristö
 27. Jokin paikallinen ympäristökysymys
 28. Jokin yksittäinen ongelma-alue, esim. Aral-järvi jne
 29. Natura-alueet
 30. Luonnonsuojelu
 31. Kaupunkiympäristön ongelmat
 32. Väestönkasvu
 33. Digitekniikan vaikutukset ympäristöön (kaivokset, jätteet, verkkokauppa, jne)
 34. Sodan vaikutus ympäristöön
 35. Jokin muu sinua kiinnostava aihe, jonka sovit opettajan kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä