Englanti/Isto Hurmekoski

Äänitteen käytön tärkeydestä

Hyvät opiskelijat,

Tekstikappaleiden äänitteiden kuuntelun ja toiston merkitystä oppimiselle ei voi liikaa painottaa. Tämä ylivoimaisesti tärkein kotitehtävä on yksi parhaista tavoista oppia kieltä tehokkaasti, koska

* opit yhdellä kertaa monikanavaisesti eli korvan kautta, näköaistin avulla ja toistaessa suullisesti, mikä tehostaa oppimista moninkertaisesti

* kuuntelemalla ja toistamalla saat ääntämisestä mallin, joka kehittää äänteiden erottamiskykyäsi. Se puolestaan on puheen ymmärtämisen ja puheen tuottamisen perusta.

* opit yhdistämään englannin erilaiset äänneasun ja kirjoitusasun

* opit muistamaan sanat helpommin, kun ne esiintyvät muiden merkityksellisten sanojen kanssa. Mielikuvat merkityksistä auttavat muistiinpainamista.

* opit käyttämään sanoja oikein

* tekstin sisällössä on paljon oppimista, esimerkiksi maantuntemusta ja kulttuurieroja

* aivosi muovautuvat ymmärryksen ja toiston avulla uusiin ulottuvuuksiin

Varmistathan, että ymmärrät kuuntelemasi ja toistamasi sanat katsomalla ne tarvittaessa (kappalekohtaisesta, aakkosellisesta tai aihepiiri-) sanastosta, sillä ei voi oppia, jos ei ymmärrä. Aina voi kysyä.

Alla olevan sanomapro.fi -sivun linkin kautta pääset avainsanan avulla kuuntelemaan ja toistamaan tekstikirjan kappaleita.

Wow-kirjasarjan äänitteet

Englannin numeroarvosanojen perusteet


Olennaisinta opiskelussa ovat opiskelutaidot ja -tahto. Ne näkyvät selvimmin työskentelyn eri vaiheissa. Tätä ei voi liiaksi painottaa myös arvioinnissa, sillä arvioinnin pääasiallinen kohde eivät ole tulokset vaan oppimisprosessi.

Seuraavat numeroarvostelun kriteerit on tarkoitettu myös ohjaamaan opintoja ja antamaan itsearvioinnille pohjaa. Näin oppilaat tietävät jo etukäteen, mitä englannin arvosanat 6. luokan kevätlukukausitodistuksessa tarkoittavat. Kriteerit pohjautuvat alla mainittuihin laadullisiin tavoitteisiin, joita jokainen voi jossain määrin toteuttaa. Numeroasteikko kuvaakin oppimisen jatkumoa, arviointia siitä, missä määrin oppilas on kyennyt saavuttamaan tai toteuttamaan opiskelussaan mainittuja tavoitteita. Taulukossa opiskelun luonnehdinnassa käytetään esimerkkinä sanavaraston osuutta arvosanojen määräytymiseen.

Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että vieras kieli on ns. kumulatiivinen oppiaine, jossa uuden oppiminen perustuu erityisen vahvasti aiemmin opittuun.

TYÖSKENTELYN LAATUTAVOITTEET

Laadun kriteerit:

* omaehtoista (mm. soveltavaa, ei jäljentävää)
* monimuotoista ja monipuolista (mm. sekä rakenteiltaan että merkityksiltään monivivahteiset ilmaisut; kielen sisäiset suhteet ymmärretty)
* tarkkaa (yksityiskohtaista, ei toistavaa)
* idiomaattista eli kohdekielenomaista kielenkäyttöä (ei äidinkielenomaista vierasta kieltä)
* oman merkittävän panoksen jakamista muiden oppijoiden kanssa, erityisesti yhteistoiminnallisissa tehtävissä

OPISKELUN KUVAUSTA KOKEEN
NUMERO
ARVO-
SANA

Oppilas toimii syväoppimisen tasolla: hän tuntee ja käyttää tehokkaita
oppimismenetelmiä, mm. ajatteluaan oppimisen välineenä, oppimaan
oppimisen periaatteita. Hän tekee tavallista huomattavasti enemmän
omaehtoista työtä. Hän käyttää työskennellessän mahdollisimman
paljon kohdekieltä. Hän täyttää laadun kriteerit.

Tästä seuraa mm., että sanavarasto ja sen käyttö laajenevat yli jaksokohtaisten sisältöjen.
10+...9+ERINOMAINEN
10

Oppilas on saavuttanut jaksokohtaiset kielelliset tavoitteet erittäin hyvin käyttämällä laadukkaasti oppimaan oppimisen tekniikoita. Hänen tuotoksensa ovat kuitenkin suppeampia kuin kohtuudessa mahdollista ja ne jäävät usein perustehtävien varaan. Kohdekielen käyttöä ja/tai työskentelyä on siis selvästi vara parantaa.

Aktiivinen sanavarasto laajenee jaksokohtaisten tavoitteiden mukaisesti.
9½...8+KIITETTÄVÄ
9

Oppilas käyttää kielenoppimismenetelmiä menestyksellisesti hyväkseen.
Hän ymmärtää kielen perusasiat ja tulee hyvin - vaikkakaan ei virheettömästi - toimeen kohdekielellä.

Aktiivinen sanavarasto laajenee selvästi.8½...7+


HYVÄ
8

Kielenoppiminen tapahtuu enimmäkseen tunnistamisen - ei oman tuottamisen - tasolla. Tekemisessä on ymmärtämistä vaikeuttavia puutteita ja paljon kohdekielelle vierasta. Oppilas ei joko halua tai ei pysty työskentelemään täysipainoisesti monipuolisia oppimismenetelmiä käyttäen, mutta ymmärtää itse kohdekieltä paremmin kuin osaa käyttää sitä.

Passiivisen sanavaraston merkitys oppimisessa painottuu.
7½...6+TYYDYTTÄVÄ
7

Aiemminkin opetelluissa asioissa vakavia puutteita. Oppilas ei ymmärrä perusasioita eikä osaa käyttää kohdekieltä ymmärrettävästi. Oppilas kuitenkin yrittää oppia uutta.

Oppilas harjoittelee käyttämään uusiakin sanoja.6½...5+


VÄLTTÄVÄ
6

Oppilaan työskentely oppitunnilla on heikkoa. Hän ei juurikaan käytä kohdekieltä.

Oppilas oppii joitakin uusia sanoja.5½...4½

HEIKKO
5

Oppilas ei edes yritä oppia tai hän on luvattomasti ja ylettömästi poissa
oppitunneilta eikä hänellä ole hyväksyttävää arvosanaa kokeesta.4½...4

HYLÄTTY
4

HUOM! Kokeet ovat pieni vaikkakin näkyvä osa oppimisprosessia. Koe, jossa mitataan pitkäjänteistä tavoitteellista opiskelua ja monipuolista sekä monimuotoista kielitaitoa eikä esimerkiksi pelkästään lyhytkestoisen muistin kapasiteettia, on kuitenkin hyvin suuntaa antava arvostelukriteerit täyttävä arviointimenetelmä ja mainio apu arvosanojen määräytymiselle. Kokeiden tarkoitus on myös ohjata opiskelijoita käyttämään tehokkaita oppimisstrategioita. Hyvä koe mittaakin erityisesti, miten hyvin oppimisprosessi on edennyt. Koetuotosten lisäksi arviointia kohdistetaan itse oppimisprosessiin monin eri tavoin seuraamalla mm. kotitehtävien tekoa (sekä määrällisesti että laadullisesti), työskentelyn aktiivisuutta, yritteliäisyyttä, oivalluksia, yhteistyökykyä.

Menestyksellisen kieltenopiskelun kolmiyhteys:

OPISKELUTAHTO -------------KIELITAJU --------------- OPISKELUTAIDOT


Tässä vielä havainnollisena kuvauksena arvioinnin perusteista:Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä