Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Lestin koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

  1. Johdanto 

Lestin koulussa tehdään jatkuvaa ennaltaehkäisevää työtä myönteisen 

oppimisympäristön luomiseksi sekä oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Lisäksi erilaisiin koulujen toiminnassa esiin tuleviin tilanteisiin puututaan välittömästi. Tämä suunnitelma toimii apuna työssä.

Suunnitelmaa voidaan täydentää koulujen omilla ohjeistuksilla. 


  1. Ennaltaehkäisevä työ myönteisen oppimisympäristön luomiseksi sekä oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

Keskeisenä oppimisympäristön turvallisuutta edistävänä tekijänä Lestin koulussa nähdään hyvän vuorovaikutuksen, luottamuksen ja toinen toisistaan välittämisen ilmapiirin luominen. Työ on jatkuvaa, ja siihen osallistuu jokainen kouluyhteisön jäsen. 


Perustan myönteisen ilmapiirin rakentamiselle muodostavat yhteisesti pohditut arvot, jotka ohjaavat toimintaa. Pienet teot, myönteinen suhtautuminen ja toisten kannustaminen vievät eteenpäin tavoitteen saavuttamisessa. Yhteisöllisyyden vahvistamisen merkitys on tärkeä. 


Kasvatuksellisin keinoin ohjataan oppilaiden käyttäytymistä ja toimintaa toivottuun suuntaan. Tärkeänä osana työtä keskitytään myönteisen palautteen antamiseen oppilaille eri tilanteissa. 


Myönteistä ilmapiiriä rakennetaan ryhmäyttämistä hyödyntäen. Välitunti- ja muita tilanteita koulun toiminnassa seurataan aktiivisesti, ja varhaista puuttumista tilanteissa toteutetaan. Järjestyssäännöt ohjaavat oppilaiden ja henkilöstön toimintaa. Ennaltaehkäisevää työtä johtaa rehtori yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa, ja siitä vastaavat hänen lisäkseen osaltaan opettajat ja koulun muu henkilöstö sekä oppilaat. Kiusaamisentorjuntatiimi työskentelee samoin tavoitteen hyväksi. 


  1. Toimintatapa väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteissa sekä näiden jälkihoidossa 

Mahdolliset väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteet voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Seuraavassa kuvataan pääpiirteittäin menettelytapa, jota tilanteen edellyttämän mukaisesti sovelletaan: 


- Tilanteeseen puututaan välittömästi (aikuinen, joka huomaa väkivallan 

uhan, kiusaamista tai häirintää). Tilanne selvitetään rauhallisesti ja puolueettomasti. 

- Väkivallan, kiusaamisen, häirinnän tai näiden uhan kohteena olleen 

oppilaan kanssa keskustellaan tapahtumien kulusta. Lapselle kerrotaan, että tilanteen ilmitulo on oikein ja että hänen turvallisuudestaan pidetään huolta. Selviytymiskeinoja etsitään yhdessä. Oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa sovitaan, miten asiaa viedään eteenpäin.

 

- Kiusaajan/häiritsijän/väkivallalla uhanneen oppilaan kanssa keskustellaan tapahtumien kulusta. Miksi -kysymyksiä ja syyllistämistä vältetään vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja etsien


- Molempien osapuolten kanssa käydään yhteiskeskustelu pyrkien eri 

osapuolten näkemysten yhteensovittamiseen. Kiusaamisen lopettamisesta sovitaan, samoin mahdollisista korvauksista ja tilanteen seurannasta. 


- Asia käsitellään tarvittaessa ryhmän tai luokan kanssa. 


- Sovitaan seurantatoimenpiteistä ja seuranta-aikataulusta.

 

- Sovitaan seuraamuksista, jos väkivaltaa, kiusaamista tai häirintää vielä 

tapahtuu seurannasta huolimatta. 


- Ilmoitetaan vanhemmille, mitä on tapahtunut, miten asia on selvitetty ja 

mitä oppilaiden kanssa on sovittu. 


- Väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätapaukset ilmoitetaan koulun tarvittaessa oppilashuoltoryhmälle. Ryhmä pohtii yhteistoiminnassa huoltajien kanssa sekä tilanteen kohteen että aiheuttajan kohdalla, millaisia jatkotoimenpiteitä tarvitaan. 


- Kaikista toimenpiteistä ja keskusteluista pidetään kirjaa. Väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden seurantaa ja jälkihoitoa jatketaan siihen saakka, kun tämä kokonaistilanne huomioiden nähdään tarpeelliseksi. Keskeisessä asemassa on kaikkien osapuolten hyvinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen 

hyväksi tehtävä työ. 


  1. Ennaltaehkäisevän työn sekä väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden käsittelyn eri tasot ja vaiheet 

Ennaltaehkäisevä työ samoin kuin erilaisten väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden käsittely voi tapahtua yksilö-, ryhmä- tai koulutasolla. Seuraavassa luetellaan lähemmin eri tasoilla ja vaiheissa tehtävän työn keskeisiä elementtejä. 


4.1 Koulun taso 


Ennaltaehkäisevä työ

- myönteisen ilmapiirin ja turvallisen oppimisympäristön luominen 

- keskusteluun ja asioiden esiin ottamiseen kannustaminen 

- kiusaamisen vastaisen materiaalin hyödyntäminen 

- kouluyhteisön jäsenten osallistuminen koulun toiminnan suunnitteluun 

- yhteinen keskustelu koulun kasvatuskulttuurin keskeisistä elementeistä 

- koulun yhteiset vanhempainillat 

- tilanteiden seuraaminen ja valvonta 

- oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laadittuun 

suunnitelmaan perehtyminen ja asiaa koskevan tietämyksen ylläpitäminen 


Akuuttivaiheen työ

- puututaan välittömästi väkivalta-, kiusaamis- tai häirintätilanteeseen tilanteen 

edellyttämällä tavalla ja estetään tilanteen jatkuminen - kiusaamisen torjuntatiimi 

- pyydetään apua lähellä olevilta ja muilta tarvittavilta tahoilta sekä tiedotetaan 

rehtoria 

- työskennellään kaikkien kouluyhteisön jäsenten turvallisuuden ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi 

 

- hyödynnetään oppilashuoltoryhmän ja muiden tahojen asiantuntemusta 

- rehtori sopii tilanteesta tiedottamisesta yhteistyössä kriisiryhmän, poliisin ja 

muiden tilanteessa mukana olevien viranomaisten kanssa 


Pitkittyneissä tilanteissa tehtävä työ

- jatkuva työskentely tilanteen parantamiseksi eri tahojen yhteistyönä 

- koko kouluyhteisön huomioiminen 

 - eri tahojen yhteistyö 

- tiedottaminen sivistysjohtajalle tilanteesta 

Väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden jälkihoito

- tapahtumien yhteinen käsittely 

- yhteisistä käytännöistä keskustelu turvallisuuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi 

- keskustelu koulun yhteisissä vanhempainilloissa 

- tilanteen kehittymisen seurannan järjestäminen 


4.2 Luokan/ryhmän taso 


Ennaltaehkäisevä työ

- myönteisen ilmapiirin ja turvallisen oppimisympäristön luominen 

- ryhmäyttäminen 

- keskusteluun ja asioiden esiin ottamiseen kannustaminen 

- ryhmän jäsenten osallistuminen ryhmän toiminnan suunnitteluun 

- luokan/ryhmän yhteiset vanhempainillat 

- tilanteiden seuraaminen ja valvonta 

- keskustelu ryhmässä oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 

häirinnältä laaditusta suunnitelmasta 


Akuuttivaiheen työ

- puututaan välittömästi väkivalta-, kiusaamis- tai häirintätilanteeseen tilanteen 

edellyttämällä tavalla ja estetään tilanteen jatkuminen 

- pyydetään apua lähellä olevilta ja muilta tarvittavilta tahoilta sekä tiedotetaan 

rehtoria 

- työskennellään kaikkien ryhmän jäsenten turvallisuuden ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi 

- hyödynnetään tarvittaessa oppilashuoltoryhmän ja muiden tahojen asiantuntemusta 

- luokanvalvoja tai luokan/ryhmän opettaja sopii tilanteesta tiedottamisesta 

yhteistyössä rehtorin ja muiden tilanteessa mahdollisesti mukana olevien 

viranomaisten kanssa 


Pitkittyneissä tilanteissa tehtävä työ

- jatkuva työskentely tilanteen parantamiseksi eri tahojen yhteistyönä 

- koko luokan/ryhmän huomioiminen 

- eri tahojen yhteistyö 

- tiedottaminen rehtorille tilanteesta 


Väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden jälkihoito

- tapahtumien yhteinen käsittely 

- yhteisistä käytännöistä keskustelu turvallisuuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi 

 - keskustelu luokan/ryhmän yhteisissä vanhempainilloissa 

- tilanteen kehittymisen seurannan järjestäminen 


4.3 Yksilön taso 


Ennaltaehkäisevä työ

- myönteisten ja turvallisten ihmissuhteiden luominen 

- keskusteluun ja asioiden esiin ottamiseen kannustaminen 

- oppilaan osallistuminen oman oppimisensa ja muun toimintansa suunnitteluun 

- vanhempainkeskustelut oppilaan huoltajien kanssa 

- tilanteiden seuraaminen ja valvonta 

- keskustelu oppilaan ja huoltajien kanssa oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, 

kiusaamiselta ja häirinnältä laaditusta suunnitelmasta 


Akuuttivaiheen työ

- puututaan välittömästi väkivalta-, kiusaamis- tai häirintätilanteeseen tilanteen 

edellyttämällä tavalla ja estetään tilanteen jatkuminen 

- pyydetään tarvittaessa apua lähellä olevilta ja muilta tahoilta sekä tiedotetaan 

rehtoria tilanteen tätä edellyttäessä 

- työskennellään sekä väkivallan, kiusaamisen tai häirinnän uhrin että tilanteen 

aiheuttaneen/aiheuttaneiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 

 

- hyödynnetään tarvittaessa oppilashuoltoryhmän ja muiden tahojen 

asiantuntemusta 

- luokanvalvoja tai luokan/ryhmän opettaja sopii tilanteesta tiedottamisesta 

yhteistyössä rehtorin ja muiden tilanteessa mahdollisesti mukana olevien 

viranomaisten kanssa 


Pitkittyneissä tilanteissa tehtävä työ

- jatkuva työskentely tilanteen parantamiseksi eri tahojen yhteistyönä 

- sekä väkivallan, kiusaamisen tai häirinnän kohteeksi joutuneen oppilaan että 

tilanteen aiheuttaneen oppilaan/oppilaiden tilanteiden kokonaisvaltainen huomioiminen 

- tiedottaminen rehtorille tilanteesta 


Väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden jälkihoito

- tapahtumien käsittely yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa 

- yhteisistä käytännöistä keskustelu turvallisuuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi

- tilanteen kehittymisen seurannan järjestäminen 


  1. Yhteydenpito kotiin ja yhteistyö huoltajien kanssa 

Oppilaita ja huoltajia ohjeistetaan ilmoittamaan väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ensisijaisesti

omalle opettajalle. Ohjeistus koskee sekä tilanteiden kohteiksi joutuneita että näiden aiheuttajia. Koulun taholta yhteyttä huoltajiin ottaa väkivaltatilanteissa koulun rehtori. Yhteydenotto tehdään ensisijaisesti puhelimitse, minkä lisäksi asiassa lähetetään Wilma-viesti. 


Kiusaamis- ja häirintätilanteissa yhteyttä huoltajiin ottaa ensisijaisesti luokanopettaja, 

luokanvalvoja tai aineenopettaja, joka epäilee/havaitsee kiusaamista tai häirintää. Yhteyttä otetaan sekä tilanteen kohteeksi joutuneen oppilaan huoltajiin että tilanteen aiheuttaneen oppilaan huoltajiin. Tarvittaessa mukana ovat koulun asiantuntijaryhmä ja rehtori. 


Yhteydenotto tehdään ensisijaisesti puhelimitse, minkä lisäksi asiassa lähetetään Wilma-viesti. Kaikkien väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden hoidossa edetään yhteistyössä huoltajien kanssa. Tilanteen kehittymisestä informoidaan huoltajia säännöllisesti, ja tarvittaessa järjestetään koululla tapaamisia osapuolten kesken. Kaikista toimenpiteistä ja käydyistä keskusteluista pidetään kirjaa. 


  1. Yhteistyö viranomaisten kanssa 

Väkivalta-, kiusaamis- ja häirintätilanteiden hoitamisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä muiden viranomaisten, kuten sosiaalitoimen ja poliisin kanssa. 


  1. Suunnitelmasta tiedottaminen ja kouluyhteisön henkilöstön, oppilaiden ja 

huoltajien sekä yhteistyökumppaneiden perehdyttäminen ohjeisiin 


Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditusta suunnitelmasta tiedotetaan kouluyhteisössä käytävällä keskustelulla sekä koulutuksen järjestäjän ja koulujen internet-sivuilla. Suunnitelmaan perehdytään lukuvuosittain. 


  1. Suunnitelman hyväksyminen, päivittäminen, toteutumisen seuranta sekä 

seurantaan liittyvä kirjaaminen ja arviointi 


Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laadittu suunnitelma hyväksytään sivistyslautakunnassa. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Suunnitelman toteutumista seurataan jatkuvana rehtorien ja opettajien toimesta, ja arvioidaan suunnitelman päivittämisen yhteydessä. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä