Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma

 

Lestin koulu

Lestintie 40

69440 Lestijärvi 
  1. OPPILASHUOLLON KOKONAISTARVE JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT OPPILASHUOLTOPALVELUT

Yleinen osio

Lestin koulu on yhtenäinen ja inklusiivinen esi- ja perusopetuksen koulu, jossa on noin 70 oppilasta. Lestijärven kunta kuuluu Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiteen. Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma on osa maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, joka päivitetään kerran valtuustokaudessa ja sen hyväksyy kunnanvaltuusto. Oppilashuollon kehittämisestä kunnan tasolla vastaa monialainen seutukunnallinen ohjausryhmä. Lisätietoa Lestijärven kunnan palveluista ja koulutoimesta löytyy www.lestijarvi.fi sivulta.

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Koulukuraattori on Lestin koululla kuusi tuntia kahtena päivänä viikossa. Vastaavan kuraattorin ja psykologin palvelut hoidetaan ostopalveluna. Oppilashuoltotyö kohdentuu kouluyhteisöön ja yksittäisiin oppilaisiin. Koulun ja kodin yhteistyö ja oppilaiden osallisuus ovat osa oppilashuoltotyötä. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä niiden ylläpitäminen. Esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuolto luo oppilaan kasvua ja oppimista tukevan yhteisöllisen ja turvallisen kokonaisuuden.
  1. OPPILASHUOLLON ORGANISAATIO 

2.1 Yhteisöllinen oppilashuolto


Koulullamme toimii oppilashuoltotyöryhmä, joka vastaa koulukohtaisesta oppilashuoltotyöstä. Yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Oppilashuoltotyöryhmä käsittelee koulun yleisiä oppilashuollollisia asioita ja toimii yhteistyölinkkinä ja konsultoivana asiantuntijaryhmänä oppilashuollon asioissa. Ryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii rehtori tai vararehtori. Muut jäsenet: erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, opo, opettajien ja oppilaskunnan edustaja sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita kuten psykologi tai lastensuojelun työntekijä, tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva työntekijä. Asiat oppilashuoltoryhmän kokoukseen tulee valmistella hyvissä ajoin ennen kokousta. Puheenjohtaja tekee asialistan ja lähettää sen asianosaisille. Kokouksista laaditaan muistio. 2.2 Yksilökohtainen oppilashuolto


Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen. Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon

sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan

suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.2.1.2 Yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän toiminta


Luokanopettaja, luokanohjaaja tai koulukuraattori toimivat oppilashuollossa kokoavana tekijänä eri oppilashuollon palveluissa, sillä heillä on selkein kokonaiskäsitys oppilaan elämäntilanteesta. Henkilö tai viranomainen, joka kokee yksilön tarvitsevan oppilashuollon palveluita ilmoittaa opettajalle tai kuraattorille näkemyksensä, minkä jälkeen opettaja tai kuraattori kokoaa tarvittaessa yksilöllisen oppilashuoltoryhmän, jolloin hän kuulee oppilasta ja tämän huoltajia yksilöllisen oppilashuoltoryhmän rakenteesta. Yksilökohtaisen ryhmän nimeämä toimiva viranomainen valmistelee vastuuhenkilönä oppilashuoltokertomuksen. Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.
2.1.3 Oppilashuoltokertomus


Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat: Yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot, kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, asian aihe ja vireille panija, oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset, toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet, tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. Oppilashuoltosuunnitelman liitteeksi tulee koko esi-, perusopetusten yhtenäinen lomakkeisto koskien oppilashuoltoa. Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.
2.1.4 Oppilashuoltorekisteri ja yksilökohtaisen oppilashuollon muu kirjaaminen, salassapito ja tiedonsiirto 


Oppilashuoltokertomukset, sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut, tai saadut yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuollon tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä. Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen. 


Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen huoltajansa suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot

toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.

Lestin koulun yhteisöllisen oppilashuollon malli


TOIMINTA/

TIEDOTTAMINEN

TAVOITE

TOTEUTUS

VASTUUHENKILÖ

SEURANTA JA HUOMIOT 

1.Oppilashuollon toimintamalleista tiedottaminen oppilaille, huoltajille,

henkilökunnalle ja yhteistyötahoille.

Turvallinen työyhteisö- ja ympäristö.

Kaikilla yhteiset 

pelisäännöt tiedossa 

Syyslukukauden alussa 

käsittely työntekijäkokouksessa Tiedottaminen sähköisesti ja vanhempainilloissa. 

Rehtori

Toimintamallien noudattamista 

seuraa kukin omalta osaltaan: 

rehtori, opettajat, koulun muu 

henkilökunta.


2.Koulukohtaiset suunnitelmat 


Turvallisuuskansio

turvallisuussuunnitelma

Kissankellon turvallisuussuunnitelma

Järjestyssäännöt

Suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi

Kriisisuunnitelma

Pelastussuunnitelma

Koulukuljetusopas

Neuvolatyön- ja kouluterveydenhuollon suunnitelma

 

TOIMINTA 3.Yhteiset pelisäännöt ja oikeus turvalliseen 

oppimisympäristöön
Toimintavalmiuden ylläpito

TAVOITEKiusaamistapausten 

ennaltaehkäisy ja niihin puuttuminen 

mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. 

Oppilaan terveellisten elämäntapojen opettaminen, terveyden vaaliminen. 

Hyvän kouluilmapiirin luominen.


Suunnitelmien päivittäminen syyslukukauden alussa
TOTEUTUS


Yhteisöllisyyden vahvistaminen. 

Kiusaamiskysely toteutetaan lukuvuoden aikana. 


Mahdollisesti terveyden- hoitajan ja poliisin oppitunteja yläkoulussa.

Rehtori, opettajat 

kouluterveydenhoitaja, 

palopäällikkö,

tekninen toimi,

poliisi

VASTUUHENKILÖRehtori, luokanopettajat ja –ohjaajat, erityisopettaja, 

kuraattori, terveystiedon opettaja.

Kouluterveydenhoitaja.


Oppilashuoltotyöryhmä.

Ala- ja yläkoulun oppilaskunta.

Vanhempaintoimikunta.

Muut yhteistyötahot


Palotarkastus.

Työsuojelutarkastus.

Kiinteistön tarkastukset.SEURANTA JA

HUOMIOT


Päivittäinen seuranta ja kiusaamiseen puuttuminen.

Säännölliset terveystarkastukset ja terveyskyselyt.

Kiusaamiskyselyistä tiedottaminen kotiin.
4.Oppilaiden osallistaminen

Kummioppilastoiminta

Ala- ja yläkoulun oppilaskunnan toiminta

Yhteisöllisyyden ja kouluviihtyvyyden lisääminen.

Vastuuseen kasvattaminen.

Kummien nimeäminen koulun alkaessa.


Oppilaskuntien järjestämät tempaukset ja teemapäivät.Luokanopettajat, oppilaskunnan ohjaaja
oppilaskyselyt

5. Moniammatillinen yhteistyö

kuratiiviset palvelut

erityisopetuspalvelut

oppilaskuljetukset

kouluruokailu

koulunkäynnin ohjaaminen

kouluterveydenhuolto, hammashuolto
Oppilaiden perus- ja erityistarpeiden huomioiminen


Tarvittaessa


rehtori, erityisopettaja, luokanopettajat, opo, kuraattori, terveydenhoitaja, terapeutit, koulupsykologi, sosiaalityöntekijät

ruokapalvelu, liikennöitsijä, koulunkäynnin ohjaajat

Rehtori, opettajat,

vanhempaintoimikunta


oppilaskyselyt

6. Yhteistyö kodin ja koulun välillä

Kouluyhteisön taso:

Kuntatiedote

Erilaiset koulutiedotteet 

Koko koulun yhteiset vanhempainillat

Koulun kotisivut

Vanhempaintoimikunta

Yleiset kasvatusaiheiset luennot

Juhlat ja muut yhteiset tapahtumat;Retket, joissa vanhempia mukana

Talkoot kylällä/koululla


   

Rehtori, opettajat,

vanhempaintoimikunta


Luokan taso:
Luokan omat vanhempainillat
Tiedottaminen tekstiviestillä tai sähköpostilla

Vanhempien apu luokkaretkirahojen

keräämisessä; myyjäiset, tarjoilu yms.


Yksittäistä oppilasta koskeva yhteistyö:
Vanhempainvartit
Yhteydenpito sähköpostilla

Reissuvihkot
Yhteydenpito puhelimitse ja tekstiviesteillä
Monialainen yhteistyö.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä