Järjestyssäännöt

Lestin koulun järjestyssäännöt

 1. Lestin ylä- ja alakoulu

Koulun alueena pidetään Lestintie 40 kiinteistön piha-aluetta. Oppilaiden välituntialuetta ovat koulun sisäpiha ja alapiha. 


 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 Järjestyssäännöt ovat tarpeen yhteisön jäsenten turvallisuuden vuoksi ja jotta päivittäinen työ sujuisi mahdollisimman hyvin. Säännöt perustuvat perusopetuslakiin. 

Koulun tulee olla turvallinen ja viihtyisä paikka kaikille siellä työskenteleville tai vieraileville ihmisille. Kaiken käyttäytymisen pohjana on toisen ihmisen kunnioittaminen, huomioonottaminen ja rehellisyys. Jokainen oppilas noudattaa seuraavia sääntöjä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana. Kouluaikaan kuuluvat työjärjestyksen mukaiset oppitunnit välitunteineen sekä työsuunnitelmassa määritelty muu toiminta kuten koulun järjestämät tilaisuudet, esim. vierailut, retket, kerhot, leirikoulut ja työelämään tutustumispäivät.

Laki velvoittaa koulun opettajan tai rehtorin ilmoittamaan tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.


 1. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

 • Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
 • Erilaisilla oppijoilla on koulussamme tasavertainen asema sekä sukupuolten välisen tasa-arvon sekä kielellisten, kulttuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumisen suoja. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt otetaan huomioon ja heitä kohdellaan tasa-arvoisesti sekä pyritään edistämään kulttuurien välistä ymmärrystä kouluyhteisössämme.
 • Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.
 •  Lestin koululla on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä on laadittu suunnitelma: Lestin koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Koulussamme on käytössä kiusaamista vastustava toimintamalli.

Oppilaan velvollisuudet 

 • Oppivelvollisuusikäisen oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.
 • Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Huoltajan pyynnöstä luokanopettaja/-ohjaaja voi antaa luvan enintään kolmen päivän poissaoloon. Yli kolmen vuorokauden poissaoloihin on pyydettävä kirjallisesti rehtorin lupa.

 1. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

 • Saavun ajoissa oppitunneille tarvittavat opiskeluvälineet mukanani.
 • En syö purukumia enkä karkkia oppituntien aikana.
 • Otan toiset huomioon ja annan opiskelurauhan.
 • En kuvaa muita ilman lupaa. Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat.
 • Ruokailen hyvien tapojen mukaan rauhallisesti ja asiallisesti. Ruokailussa ja välipalalla noudatetaan annettua aikataulua.
 • En tuo energiajuomia kouluun. 
 • Vietän välitunnit koulun alueella. 
 • Huoltajan etukäteen tekemästä pyynnöstä oppilas voi opettajalta luvan saatuaan poistua koulun alueelta järjestyssääntöjä noudattaen.
 • Alakoululaiset menevät ulkovälitunnille viivyttelemättä. Poikkeuksista päättävät välituntivalvojat.
 • Yläkoululaiset viettävät välitunnin halutessaan sisällä. 
 • Jätän ulkovaatteeni naulakkoon oppitunnin, ruokailun ja välipalan ajaksi. 
 • En heitä lumipalloja.
 • Pidän koulun ja koulun pihan siistinä ja siivoan aiheuttamani sotkun.
 • Korvaan koulun tai toisen omaisuudelle tahallani tai tuottamuksellisesti aiheuttamani vahingon.
 • Säilytän polkupyörät, mopot ja muut kulkuvälineet niille varatuilla paikoilla.
 • Koulukyydillä kulkevat oppilaat noudattavat kuljettajan heille antamia ohjeita.
 • Noudatan koulun henkilökunnan antamia ohjeita.
 • Käytän asiallista kieltä. En kiroile enkä puhu rumia.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Käytän oppitunnilla oppimisen tueksi tietokonetta, matkapuhelinta, älykelloa tai muuta mobiililaitetta vain opettajan luvalla.
 • En käytä laitteita viihde- tai somekäyttöön oppitunnilla.
 • Säilytän puhelinta oppitunnin ajan sekä koetilanteissa niin, ettei se aiheuta häiriöitä. Opettaja voi tarvittaessa kerätä puhelimet yms. kännykkäparkkiin.
 • Välitunnilla käytän laitteitani omalla vastuulla.
 • En käytä koulun verkkoa laittomaan toimintaan tai sen edistämiseen.
 • Tiedän ja tunnen vastuuni kuvien ja videoiden ottamisesta sekä niiden ja muiden tiedostojen lataamisesta/jakamisesta.
 • Laitteiden luvaton käyttö oppitunnilla voi johtaa laitteen takavarikointiin loppupäivän ajaksi ja toistuessaan kurinpitomenettelyyn koulun käytäntöjen mukaisesti.
Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Edistän osaltani koulun viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Siksi en tuo kouluun mitään päihteitä enkä tupakkatuotteita (tupakkaa, nuuskaa, sähkötupakkaa tai niiden jäljitelmiä).
 • Tupakkatuotteiden, päihteiden ja muiden vaarallisten aineiden tai esineiden käyttö ja hallussapito on koulupäivän aikana kielletty. 
 • En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai niiden jäljitelmiä (kaikki teräaseet, kaikenlaiset ampuma-aseet, tulentekovälineet, ilotulitteet, laser-osoittimet sekä vastaavat esineet tai aineet).

Kurinpito


 • Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti. Ymmärrän, että seuraamuksina rikkeistä voi olla opettajan tai rehtorin antamaa ohjausta ja palautetta oppitunnin jälkeen tai toisessa tilassa. 
 • Huonosti käyttäytyvän oppilaan opettaja voi poistaa luokasta lopputunniksi ja lähettää valvottuun tilaan tai rehtorin luokse.
 • Läksyt tulee tehdä ajallaan. Opettaja voi harkintansa mukaan antaa tehtävät uudelleen tehtäviksi kotona tai koulussa.  Jos laiminlyönnit ovat toistuvia, voi opettaja määrätä oppilaan tekemään laiminlyötyjä tehtäviä koulun jälkeen enintään tunnin ajaksi.
 • Voin joutua siivoamaan aiheuttamani sotkun ja korvaamaan ilkivallan vahingot.
 • Ymmärrän, että opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarkastaa reppuni, taskuni yms., jos on aihetta epäillä hallussani olevan vaarallisia esineitä tai aineita, joiden hallussapito on lain mukaan kielletty.
 • Ellei ohjaus ja palaute korjaa käytöstä tai rike on vakava, ensisijainen kurinpitotoimenpide on kasvatuskeskustelu, jossa tavoitteena on saada oppilas ymmärtämään tekonsa ja muuttamaan käytöstään. Kake voidaan uusia tarvittaessa. Kakeen voidaan kutsua myös huoltajat, jos tilannetta ei muutoin saada korjattua.
 • Ymmärrän, että rikottuani järjestyssääntöjä voin saada myös jälki-istunnon ja minulla on velvollisuus suorittaa rangaistukseni määrättynä aikana. 
 • Ennen jälki-istunnon määräämistä minua ja huoltajia on kuultava. 
 • Jos rikkomus toistuu tai on vakava, minulle voidaan määrätä jälki-istunto suoraan.
 • Törkeä tai vaarallinen käytös voi johtaa myös koulusta poistamiseen jäljellä olevan koulupäivän ajaksi.
 • Mikäli huono käytös ja järjestyssääntöjen toistuva rikkominen jatkuu, rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Oppilasta ja huoltajaa on kuultava ennen kirjallisen varoituksen antamista.
 • Ääritapauksessa sivistyslautakunta voi erottaa oppilaan koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi oppilasta ja huoltajaa kuultuaan.
 • Erottaminen ei vapauta oppilasta oppivelvollisuudesta.


 1. Järjestyssääntöjen seuranta, tarkistaminen ja tiedottaminen

Järjestyssäännöistä tiedotetaan lukuvuoden alussa ja ne julkaistaan Pedanet-sivuilla. Luokanohjaajan tunneilla käydään läpi keskeiset asiat välituntialueista ja järjestyssäännöistä ja niiden rikkomisen seuraamuksista. 

Järjestyssäännöt ovat koulun kotisivuilla huoltajille, oppilaille ja opettajille nähtävillä.

Järjestyssäännöt tarkistetaan tarvittaessa ja aina uusien ohjeiden ja/tai lakimuutosten voimaan tullessa. Järjestyssäännöt hyväksyy Lestijärven sivistyslautakunta. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä