vYH1.2 (Yhteiskuntatieto)

Kurssikoe

Kurssikoe pidetään sähköisenä Abitti-kokeena. Kokeessa tulee olemaan kolme osiota: käsitteidenmäärittely, aineistotehtävät ja esseetehtävät. Kaikissa osioissa tulee vastata yhteen tehtävään. Käsitteidenmäärittelytehtävä on kaikille sama, aineisto- ja esseetehtävissä on valinnaisuutta. Kokeen yhteispistemäärä on 3 x 6 pistettä eli 18 pistettä. Arvioinnissa sovelletaan 35% taulukkoa.

Kurssin koealueeseen kuuluu oppikirja ja tunnilla käsitellyt asiat.

Tehtävien arvioinnissa painotetaan asioiden ja ilmiöiden syy-seuraussuhteiden hahmottamista sekä oikeiden yhteiskuntatiedollisten käsitteiden käyttöä. Ainakin yksi koetehtävä tulee suoraan oppikirjan Dokumenttiaukeamilta.

Teemallisesti kokeessa painotetaan hyvinvointivaltioon liittyviä yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä sekä Suomen väestörakenteeseen liittyviä haasteita. Kysymyksiä voi kuitenkin tulla kaikista kirjan aihealueista.

Kokeen painoarvo kurssiarvosanan muodostumisessa on 50%, seurantatehtävät 30% ja tuntityöskentely 20%. Mikäli kaikkia tehtäviä ei ole palautettu määräaikana/kurssin loppuun mennessä, tehtävästä annetaan arvosanaksi 4.

Kurssikoe maanantaina 21.11. klo 8-11 luokassa 2!

Mediaseurantatehtävä

Tv- ja radiouutiset, sanomalehdet ja internet ovat varmoja välineitä silloin, kun haluat olla selvillä päivänpolttavista asioista. Tämän kurssin teemoihin liittyviä uutisia on tarjolla joka päivä. Valitse kaksi kurssilla käsiteltävää teemaa, joiden uutisointia ja käsittelyä mediassa seuraat kurssin aikana.

 • maahanmuutto
 • sosiaali- ja terveysuudistus (sote)
 • Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • työmarkkinajärjestöt

Mediaseurantatehtävän ideana on, että seuraat kurssia suorittaessasi tiedotusvälineitä ja kirjaat ylös huomioitasi niiden uutisointiin liittyen. Tarkoituksena on seurata vähintään kahta erilaista tiedotusvälinettä järjestelmällisesti koko kurssin ajan. Huomiot ja kommentit kurssin teemoihin liittyvistä uutisista kirjataan oppimispäiväkirjaan.

Kurssin teemoihin liittyvää uutisointia voit seurata:

 • sanomalehdistä (myös nettilehdet käyvät)
 • aikakauslehdistä
 • televisiosta
 • radiosta

Mediaseuranta käytännössä:

Seuraa valitsemiasi medioita päivittäin ja kirjaa huomioitasi mediaseurantapäiväkirjaasi mahdollisimman usein. Kiinnitä huomiota tärkeiltä ja ajankohtaisilta vaikuttaviin teemoihin.

Uutista, artikkelia tai mielipidekirjoitusta oppimispäiväkirjassa kommentoidessasi tulee mainita ainakin seuraavat seikat:

 • lähteenä toiminut tiedotusväline ja mahdollisesti jutun toimittaja
 • päivä, jolloin uutinen julkaistiin
 • artikkelin, uutisen tai haastattelun keskeisimmät aihepiirit
 • oma mielipiteesi aiheesta tai näkemyksesi aihepiiristä.

Tehtävä palautetaan 15.11.2016 mennessä. Palauta tehtävä Google Driveen. Jaa tiedosto vähintään kommentoitioikeuksilla osoitteelle miika.raudaskoski@gmail.com.

Sosiaalisen median seurantatehtävä

Tämän tehtävän tarkoituksena on seurata poliitikkojen sosiaalisen median käyttöä. Tehtävässä seurataan ja analysoidaan kahden suomalaisen poliitikon toimintaa eri sosiaalisen median kanavilla. Tehtävän tarkoituksena on oppia seuraamaan poliittista keskustelua sosiaalisessa mediassa, perehtyä sosiaalisen median eri kanaviin ja pohtia sosiaalisen median roolia politiikassa.

Aloita valitsemalla kaksi kansanedustajaa, joista toinen edustaa hallituspuolueita ja toinen oppositiota. Lista kansanedustajista vaalipiireittäin löytyy osoitteesta www.eduskunta.fi. Hallitukseen kuuluvat puolueet sekä ministerien nimet löydät osoitteestawww.valtioneuvosto.fi. Valitse seurattavaksi sellaisia kansanedustajia, joilla on tili vähintään kahdessa eri sosiaalisen median sovelluksessa.

Seuraa kansanedustajien päivittäistä toimintaa sosiaalisen median kanavilla ja vastaa tämän pohjalta seuraaviin kysymyksiin.

 1. Seuraamasi kansanedustajat ja heidän puolueensa:
 2. Missä sosiaalisen median kanavissa kansanedustajat esiintyvät? (esim. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat)
 3. Millaisista asioista kansanedustajat päivittävät?
 4. Millaisiin keskusteluihin kansanedustajat osallistuvat?
 5. Miten usein he päivittävät sosiaalisessa mediassa?
 6. Onko hallitus- ja oppositiopuolueiden kansanedustajien välillä havaittavissa eroja? Jos on, niin millaisia?
 7. Tee yhteenvetovertailu kansanedustajien käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa. Pohdi millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia heidän toiminnassaan oli.

Tehtävän palautus 26.10.2016 mennessä Google Driveen. Jaa tiedosto vähintään kommentoitioikeuksilla osoitteelle miika.raudaskoski@gmail.com.