vYH1.1 (Yhteiskuntatieto)

Kurssikoe

Kurssikoe pidetään sähköisenä Abitti-kokeena. Kokeessa tulee olemaan kolme osiota: käsitteidenmäärittely, aineistotehtävät ja esseetehtävät. Kaikissa osioissa tulee vastata yhteen tehtävään. Käsitteidenmäärittelytehtävä on kaikille sama, aineisto- ja esseetehtävissä on valinnaisuutta. Kokeen yhteispistemäärä on 3 x 6 pistettä eli 18 pistettä. Arvioinnissa sovelletaan 35% taulukkoa.

Kurssin koealueeseen kuuluu oppikirja ja tunnilla käsitellyt asiat.

Tehtävien arvioinnissa painotetaan asioiden ja ilmiöiden syy-seuraussuhteiden hahmottamista sekä oikeiden yhteiskuntatiedollisten käsitteiden käyttöä. Ainakin yksi koetehtävä tulee suoraan oppikirjan Dokumenttiaukeamilta.

Teemallisesti kokeessa painotetaan hyvinvointivaltioon liittyviä yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä sekä Suomen väestörakenteeseen liittyviä haasteita. Kysymyksiä voi kuitenkin tulla kaikista kirjan aihealueista.

Kokeen painoarvo kurssiarvosanan muodostumisessa on 50%, seurantatehtävät 30% ja tuntityöskentely 20%. Mikäli kaikkia tehtäviä ei ole palautettu määräaikana/kurssin loppuun mennessä, tehtävästä annetaan arvosanaksi 4.

Valmistelutunti keskiviikkona 23.11 klo 11.15-13.00 luokassa 1.
Kurssikoe torstaina 24.11 klo 8-11 luokassa 1.


Ohjeita kokeeseen ja kertaamiseen: https://docs.google.com/document/d/1-exUOZPod048znO2Mq5_2fEtiSFmXvDAagtq2-8wO4o/edit

Maanantain 14.11. korvaavat tehtävät

Tehtävät korvaamaan maanantain 14.11. oppitunnin 8-10. Palautus Driveen (miika.raudaskoski@gmail.com) kommentointioikeuksin 15.11. mennessä.

Tehtävä 1: Selvitä eduskunnan kotisivujen (www.eduskunta.fi) ja oppikirjan (s. 126-134) avulla:

 1. Milloin on seuraava eduskunnan täysistunto ja millaisia asioita siellä käsitellään (anna muutamia esimerkkejä)?
 2. Mitä eduskunnan ohjelmassa on viikolla 45?
 3. Selvitä kuinka tavallinen laki ja perustuslaki säädetään? Voit piirtää esimerkiksi kaavion.
 4. Selvitä mitä tarkoittaa ryhmäkuri?
 5. Lue seuraavat artikkelit ja ota niiden pohjalta kantaa väitteeseen ”Eduskunnan ryhmäkuri on hyvä asia”. Kirjoita esseemuotoinen vastaus, jossa viittaat artikkeleihin.

Mihin tarvitaan eduskunnan ryhmäkuria? (Suomen Kuvalehti)

Demokratia juuttui puoluekuriin (Aikalainen)

Tehtävä 2: Tutustu valtioneuvoston toimintaan kotisivujen (http://valtioneuvosto.fi/etusivu) ja oppikirjan (s. 135-141) avulla:

a) Määrittele seuraavat valtioneuvoston kokoontumistavat
 • Yleisistunto
 • Tasavallan presidentin esittely
 • Hallituksen iltakoulu
 • Budjettineuvottelu / budjettiriihi
 • Ministerivaliokunnat
 • Ministerityöryhmät

b) Kuinka monta ministeriä istuvassa Juha Sipilän hallituksessa on?

c) Tutki valtioneuvoston sivujen Päätökset-osiota. Millaisia päätöksiä edellisissä presidentin esittelyissä on tehty? Entä valtioneuvoston edellisissä yleisistunnoissa?

d) Vertaile enemmistö- ja vähemmistöhallituksien toimintaedellytyksiä.

Mediaseurantatehtävä

Tv- ja radiouutiset, sanomalehdet ja internet ovat varmoja välineitä silloin, kun haluat olla selvillä päivänpolttavista asioista. Tämän kurssin teemoihin liittyviä uutisia on tarjolla joka päivä. Valitse kaksi kurssilla käsiteltävää teemaa, joiden uutisointia ja käsittelyä mediassa seuraat kurssin aikana.

 • maahanmuutto
 • sosiaali- ja terveysuudistus (sote)
 • Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • työmarkkinajärjestöt

Mediaseurantatehtävän ideana on, että seuraat kurssia suorittaessasi tiedotusvälineitä ja kirjaat ylös huomioitasi niiden uutisointiin liittyen. Tarkoituksena on seurata vähintään kahta erilaista tiedotusvälinettä järjestelmällisesti koko kurssin ajan. Huomiot ja kommentit kurssin teemoihin liittyvistä uutisista kirjataan oppimispäiväkirjaan.

Kurssin teemoihin liittyvää uutisointia voit seurata:

 • sanomalehdistä (myös nettilehdet käyvät)
 • aikakauslehdistä
 • televisiosta
 • radiosta

Mediaseuranta käytännössä:

Seuraa valitsemiasi medioita päivittäin ja kirjaa huomioitasi mediaseurantapäiväkirjaasi mahdollisimman usein. Kiinnitä huomiota tärkeiltä ja ajankohtaisilta vaikuttaviin teemoihin.

Uutista, artikkelia tai mielipidekirjoitusta oppimispäiväkirjassa kommentoidessasi tulee mainita ainakin seuraavat seikat:

 • lähteenä toiminut tiedotusväline ja mahdollisesti jutun toimittaja
 • päivä, jolloin uutinen julkaistiin
 • artikkelin, uutisen tai haastattelun keskeisimmät aihepiirit
 • oma mielipiteesi aiheesta tai näkemyksesi aihepiiristä.

Tehtävän palautus 18.11.2016 mennessä. Palauta tehtävä Google Driveen. Jaa tiedosto vähintään kommentoitioikeuksilla osoitteelle miika.raudaskoski@gmail.com.

Sosiaalisen median seurantatehtävä

Tämän tehtävän tarkoituksena on seurata poliitikkojen sosiaalisen median käyttöä. Tehtävässä seurataan ja analysoidaan kahden suomalaisen poliitikon toimintaa eri sosiaalisen median kanavilla. Tehtävän tarkoituksena on oppia seuraamaan poliittista keskustelua sosiaalisessa mediassa, perehtyä sosiaalisen median eri kanaviin ja pohtia sosiaalisen median roolia politiikassa.

Aloita valitsemalla kaksi kansanedustajaa, joista toinen edustaa hallituspuolueita ja toinen oppositiota. Lista kansanedustajista vaalipiireittäin löytyy osoitteesta www.eduskunta.fi. Hallitukseen kuuluvat puolueet sekä ministerien nimet löydät osoitteestawww.valtioneuvosto.fi. Valitse seurattavaksi sellaisia kansanedustajia, joilla on tili vähintään kahdessa eri sosiaalisen median sovelluksessa.

Seuraa kansanedustajien päivittäistä toimintaa sosiaalisen median kanavilla ja vastaa tämän pohjalta seuraaviin kysymyksiin.

 1. Seuraamasi kansanedustajat ja heidän puolueensa:
 2. Missä sosiaalisen median kanavissa kansanedustajat esiintyvät? (esim. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat)
 3. Millaisista asioista kansanedustajat päivittävät?
 4. Millaisiin keskusteluihin kansanedustajat osallistuvat?
 5. Miten usein he päivittävät sosiaalisessa mediassa?
 6. Onko hallitus- ja oppositiopuolueiden kansanedustajien välillä havaittavissa eroja? Jos on, niin millaisia?
 7. Tee yhteenvetovertailu kansanedustajien käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa. Pohdi millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia heidän toiminnassaan oli.

Tehtävä palautetaan 26.10.2016 mennessä. Palauta tehtävä suoraan Google Driveen. Jaa tiedosto vähintään kommentoitioikeuksilla osoitteelle miika.raudaskoski@gmail.com.