Ps1

aikataulu

3.10 johdanto psykologiaan 1. psykologia tutkii ihmisen toimintaa, suuntaukset 
5.10 2. Psykologian sovellusalueet ja 3. Kriittinen ajattelu
8.10 4. Tieteen tunnusmerkit
10.10 5. Psykologinen tutkimus (palautuksia?)
12.10 liikuntapäivä? 
22.10 etäpäivä (Ansku Erasmus matkalla)tutkimusten raportointi
24.10 tutkimusten esittäminen 
26.10 tutkimusten esittäminen 
29.10 6-7 Ihminen biologisena olentona 
31.10 8 Ihminen sosiaalisena olentona (lenkkeily)
2.11 9. Ihminen psyykkisenä olentona 
5.11 10. Motivaatio
7.11 11. Tunteet 
9.11 12. Tiedostamaton 
12.11 13. riippuvuudet 14. jännittäminen 
14.11 15. Mielenterveys 
16.11 16. Miten ihminen oppii? 17. Entä koira? 
19.11 18 Millainen on taitava oppija? 19. Motivaatiota oppimiseen 20 Oppiminen ja vuorovaikutus ( kertausmoniste) 

22.10 päättöviikko 
8-11 kertaus
11-14 sähköinen koe 

päättöviikko 2.10

yleistä muistettavaa

Psykologia tutkii ihmisen mieltä ja käyttäytymistä tieteellisin menetelmin. s.36

Ihmisen mieli (psyyke) koostuu tiedollisista toiminnoista (mm. havaitseminen, tarkkaavaisuus, muisti,ajattelu, kieli, ongelmaratkaisu), motivaatiosta ja tunteista.

Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus ja ihmiseen vaikuttavat niin geenit, ympäristö ja omat valinnat.

Psykologiassa on erilaisia suuntauksia, joissa on erilainen ihmiskuva. s. 16 taulukko

Psykologiassa on lukuisia osa-alueita ja sovelluskohteita s. 18

KERTAUSKYSYMYKSIÄ

 1. Mitä psykologiassa tutkitaan?
 2. Miten psykologian eri suuntaukset eroavat toisistaan?
 3. Mitä hyötyä lukiolaiselle on psykologian opiskelusta?
 4. Mitä osa-alueita psykologiassa on?
 5. Mitkä ovat tieteen tunnusmerkit? s. 35
 6. Mitkä ovat psykologian tutkimusotteet ja tiedonkeruutavat?
 7. Esittele itsellesi merkittävä psykologinen tutkimus? (mitä tutkittiin, miten, mitä tuloksia saatiin, tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys jne.)
 8. Mitkä ovat hermosolun osat ja miten tieto kulkee hermosoluissa?
 9. Määrittele a) kulttuuri b) sosiaalistuminen c) normit d) ennakkoluulo e) aggressio f) roolit
 10. Määrittele a) skeema b) valikoiva tarkkaavaisuus c)havaintokehä d) skripti e) minäkäsitys f)attribuutio
 11. Mitä motivaation lähteitä ihmisellä voi olla? Mistä motivaatio koostuu Fordin motivaatioteorian mukaan? Millaisia motiivikonflikteja ihmisellä voi olla?
 12. Mihin ihminen tarvitsee tunteita?
 13. Esittele Freudin psykodynaaminen persoonallisuusteoria ja arvioi sen pätevyyttä.
 14. Miten ihmisen omat tulkinnat jännittämisen oiresita vaikuttavat jännittämiseen?
 15. Miten lukiolainen voi ylläpitää hyvää mielenterveyttä?
 16. Miten oppiminen tapahtuu behavioristien mukaan. Vertaile klassista ehdollistumista, väline-ehdollistumista ja mallioppimista.
 17. Millainen on taitava opiskelija?
 18. Miten muisti toimii?

19. Motivoitunut haluaa oppia ja kiinnostuu kasvaa vaiheittain

oppimismotivaatio syntyy monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Usein kiinnostuu alkaa sattumanvaraisesti.

1.Tilannekohtainen kiinnostus

–ulkoisten ärsykkeiden merkitys korostuu

2.Jatkuva tilannekohtainen kiinnostus

–ympäristön tuki tärkeää

3.Heräävä henkilökohtainen kiinnostus

–aihe itsessään kiinnostaa

4.Syvällinen henkilökohtainen kiinnostus

–asiaan panostetaan paljon aikaa ja vaivaa