OP1

OPPIMISEEN LIITTYVÄT TEEMAT JA TEHTÄVÄT

Mitä on oppiminen?

- oppiminen voi olla tarkoituksellista / tahatonta
- se on uusien asioiden ja taitojen lisääntymistä
- oppimista tapahtuu myös paljon koulun ulkopuolella
- koulumenestys riippuu älykkyyden ja motivaation lisäksi myös paljon opiskelutaidoista, joita voi aina parantaa
- Oppimisen osatekijät: oppimisen taustatekijät, oppimisprosessi ja oppimistulokset

TEHTÄVÄ 1:

Mikä on on ollut sinulle merkittävä oppimiskokemus?
Mitä tavoitteita sinä asetat lukio-opiskelullesi?
Miten aiot saavuttaa tavoitteesi?
Missä oppimiseen liittyvästä asiasta haluaisit lisätietoa?


1. OPPIMISEN TAUSTATEKIJÄT

1. a. Opiskelijaan liittyvät taustatekijät

- opiskelijan aiemmat tiedot ja kokemukset
- kyvyt ja lahjakkuus ( toisaalta älykkyyttäkin voi oppia)
- opiskelijan tunne-elämä blogissa hyvinvoinnista
- fysiologiset tekijät ( uni, ravinto, liikunta)

1. b. ympäristöön liittyvät taustatekijät
- opetusmenetelmät ( tutkiva oppiminen, ryhmätyöt jne.)
- oppimateriaalit ( digitaalisuus ?)
- arviointitapa ( esim. tuntiaktiivisuus, projektit, kokeet, ylioppilaskirjoitukset)
- näihin opiskelija voi itse vaikuttaa vähemmän kuin itseensä liittyviin taustatekijöihin

TEHTÄVÄ 2:
Miten erilaiset oppimisen taustatekijät vaikuttavat sinun oppimiseesi? Piirrä käsitekartta tai mind map. Pohdi sekä itseesi, että ympäristöösi liittyviä taustatekijöitä.

2. OPPIMISPROSESSI

Oppimisprosessissa ovat mukana ihmisen tiedolliset toiminnat: tarkkaavaisuus, havaitseminen, muisti, ajattelu, ongelmanratkaisu ja luovuus.

2.a. motivaatio
erilaisia motivaation lähteitä eri tilanteissa :
-oppimisorientaatio = oppiminen motivoi
-saavutusorientaatio= menestys motivoi
- riippuvuusorientaatio= toisten hyväksyntä motivoi
- välttämisorientaatio = epäonnistumisen uhka motivoi

TEHTÄVÄ 3:
Pohdi, millaisia motivaation lähteitä sinulla on eri oppiaineissa? Mikä merkitys palautteella on motivaatioon? Miten voit lisätä omaa opiskelumotivaatiotasi?


2.b. suuntautumistavat

PINTASUUNTAUTUNUT OPISKELU
- yksityiskohtien muistaminen
- ei omia tavoitteita tai opiskelustrategian valintaa
- usein stressaavaa ja asiat unohtuu pian

SYVÄSUUNTAUTUNUT OPISKELU
- opiskelija pyrkii ymmärtämään kokonaisuuksia (tärkeää esim. jos on paljon luettavaa)
- opiskelija yhdistää uutta tietoa aiemmin oppimaansa
- opiskelija keksii esimerkkejä, sovelluksia ja kyselee
- ei vie välttämättä enemmän aikaa kuin pintasuuntautunut opiskelu, mutta uuden opiskelutavan opettelu vaatii harjoittelua
- johtaa parempiin oppimistuloksiin

STRATEGINEN OPISKELU
- tavoitteena korkeimmat arvosanat
- saavutusorientaatio
- ajankäyttö ja tehokkaimmat työtavat kurssin arvionnin mukaan

TEHTÄVÄ 4 :
Pohdi, minkälainen opiskelu on sinulle tyypillistä eri oppiaineissa? Miten haluaisit muuttaa opiskeluasi?

2.c. oman oppimisen säätely

On tärkeää ottaa vastuuta omasta opiskelusta. Hyviin opiskelun itsesäätytaitoihin kuuluu omia tavoitteita, motivaation ylläpitoa, opiskelutekniikoiden valintaa, tietoa omasta osaamisesta

Ulkoaohjautuvalle opiskelijalle on tyypillistä, ettei hän ota vastuuta omasta opiskelustaan, vaan syyttää muita eikä toimi oma-aloitteisesti ja tarvitsee jatkuvasti ohjeita.


TEHTÄVÄ 5:
Missä oppiaineissa huomaat omaavasi hyvät itsesäätelytaidot? Miten se ilmenee? Entä milloin opiskelusi on ollut ulkoaohjautuvaa? Miten se on näkynyt opiskelumenestyksessäsi?

Lukio-opinnoissa voit tietoisesti alkaa harjoitella hyviä itsesäätelytaitoja. Kannattaa kysellä neuvoja eri oppiaineiden opettajilta hyödyllisistä opiskelumenetelmistä. Seuraavassa joitain vinkkejä:

2.d tehokkaat opiskelumenetelmät
- kannattaa kokeilla erilaisia opiskelumenetelmiä ja löytää itselleen parhaimmat
- olennaista on käsitellä tietoa aktiivisesti, eikä vain päntätä asioita päähän
- tietoa muokkaavat stategiat on opiskelun kannalta kaikkein tehokkaimpia. Näitä voi olla esim.
muistiinpanojen kirjoittaminen omin sanoin, mind map ja käsitekartta, kysymysten tekeminen, tiivistelmän tekeminen, kertomus, tekstin visualisointi, oppimispäiväkirja jne.

TEHTÄVÄ 6 :
Millaisia opiskelumenetelmiä olet käyttänyt? Mitkä ovat mielestäsi tehokkaita menetelmiä? Mitä menetelmää haluaisit oppia käyttämään?

Myös omat havainnot ja tulkinnat ohjaavat koko oppimisprosessia.
Esim. "Olen melko hyvä kielissä" , " Olen melko huono matematiikassa" . Nämä uskomukset vaikuttavat tunteisiimme, tapaamme tarttua tehtäviin ja luonnollisesti myös oppimistuloksiin.

TEHTÄVÄ 7 :
Milllaisia uskomuksia sinulla on a) lahjakkuudestasi b) erilaisten opiskelutapojen tehokkuudesta? Miten nämä uskomukset vaikuttavat onnistumiseesi, motivaatioosi, tehtävien tekemiseen ja oppimistuloksiin?


3. OPPIMISTULOKSET

Oppimisen tuloksina pidämme usein arvosanoja. Laajemmin ajateltuna tärkeä osa oppimistuloksia on se, kun ajattelun taitosi kehittyvät ja opit ymmärtämään suurempia kokonaisuuksia. Oppimistuloksien myötä asenteesi, minäkäsityksesi ja maailmankuvasi voi muuttua ja opit myös elämää varten tärkeitä taitoja. Opiskelun myötä löydät ainakin merkityksellisiä ystävyyssuhteita tai jopa elämäntarkoituksen tai unelmiesi ammatin.

TEHTÄVÄ 8:

Millaisia oppimistuloksia asetat itsellesi? Miten suhdaudut pettymyksiin/ vastoinkäymisiin?

----------------------------------------------------------------
Lisää teemoja ajan ja toiveiden mukaan:

Koeviikko ja kokeisiin lukeminen

Ryhmässä oppiminen, roolit

Lukiolaisen elämänhallintaa