Fi5 Abikurssi

Kurssin sisältö, menetelmät ja arviointi


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

  • kertaa ja syventää filosofian kurssien keskeisiä sisältöjä
  • oppii soveltamaan filosofista tietoa erilaisten tehtävien avulla

 Keskeiset sisällöt:

  • aiempien kurssien (FI1-FI3) keskeinen sisältö
  • reaalikokeen kysymysten analysointi ja vastaustekniikka

Kurssin suorittamiseksi edellytetään kurssien FI1-FI4 suorittamista ja se arvioidaan jatkuvan näytön perusteella.

kurssin aikataulu

15.8.  1. kerrataan kurssia 1 
22.8.  2. kerrataan kurssia 1 
24.8.  3. kerrataan kurssia 2
29.8.  4. kerrataan kurssia 2
31.8. 5. kerrataan kurssia 3
5.9. 6. kerrataan kurssia 3 
12.9.  7. kerrataan ?
14.9. preliminäärikoe kello 12-15 
19.9. preliminäärikokeen palautus 28.9 filosofian ylioppilaskirjoitukset

filosofian yo-kokeen tehtävät ja arviointi

 

Filosofian yo-kokeessa on yhdeksän tehtävää, joista kokelaan tulee vastata viiteen. Koe on kaksi-osainen. Osassa I on kuusi A-, B- tai C-tason tehtävää. Kustakin tehtävästä saa 0–20 pistettä. Osassa II on kolme D-tason tehtävää, joista saa 0–30 pistettä kustakin. Osan I tehtävistä voi vastata 3:sta 5:een ja osan II tehtävistä 0:sta 2:een. Kokelas ei voi saavuttaa kokeen maksimi-pistemäärää (120), jos hän ei vastaa kolmeen osan I tehtävään ja kahteen osan II tehtävään.

Hyvä filosofinen ajattelu näkyy käsitteiden ja teorioiden osaamisessa ja käytössä sekä ilmiö-kentän hallinnassa. Niiden lisäksi asiaan vaikuttavat vastauksen osuvuus, eheys ja vakuuttavuus.

 

Kypsyyttä osoittavat esimerkiksi:

- Asioiden käsittely ilmentää tietojen ja taitojen itsenäistä hallintaa ja kykyä niiden soveltamiseen.

- Vastaus osoittaa monipuolisia ja kehittyneitä tiedonkäsittelytaitoja.

- Tehtävän kannalta olennaisia tietoja on riittävästi.

- Kokonaisuus on jäsennelty ja asiasisällöltään johdonmukainen.

- Syitä ja seurauksia tarkastellaan asianmukaisesti eri näkökulmista.

- Esitetyt väitteet perustellaan selkeästi.

- Tehtäviin liittyviä aineistoja käytetään tarkoituksenmukaisesti.

- Esitetyt tiedot asetetaan laajempiin asiayhteyksiin.

- Erityisesti pohdiskelua edellyttävissä tehtävissä erotetaan tosiasiat, perustellut kannanotot ja

mielipiteet.

- Annettuja työkaluja on käytetty tarkoituksenmukaisesti.

 

Suorituksen arvoa alentavat esimerkiksi:

- Suorituksessa on selviä asiavirheitä.

- Ajatukset on ilmaistu epäselvästi tai epätarkasti.

- Esitetyt tiedot osoittavat, että kokelas on käsittänyt tehtävän väärin, tai ne ovat muuten tehtävänannon

kannalta epäolennaisia; vastauksen pituus ja detaljien määrä eivät sinänsä ole ansioita.

- Vastaus rakentuu pelkästään mielipiteiden varaan.

- Suorituksessa toistetaan samoja asioita.