Fi4 Tieto, tiede ja todellisuus

kurssin tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta

 • osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä

 • osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta

 • osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden ja mallien suhdetta todellisuuteen

 • oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia kysymyksiä joissain lukion oppiaineissa.

 

Keskeiset sisällöt

 • metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta

 • olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen

 • todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen

 • totuuden luonne ja totuusteoriat

 • tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen

 • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde

 • selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta


opiskelumenetelmät: muistiinpanot, tehtävät, keskustelut, päättöviikolla kurssikoe 

oppikirja: Minerva 4: tieto, tiede ja todellisuus 

Arviointi: tuntiaktiivisuus ja kurssikoe

aikataulu

13.8 Johdanto kurssiin: kurssin tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi 1. Metafysiikka 
15.8 2. Kysymys olemassaolosta (koulukuvaus)
16.8 3. Maailmankaikkeuden luonne
20.8 4. Ihmisen asema kaikkeudessa 
22.8  5. Tiedon lähtökohdat
23.8 6. Totuusteoriat 
27.8 7. Tiedon rajat 
29.8 8. Tiedon rakentuminen 
30.8 etäpäivä 
3.9 9. Tieteellinen menetelmä
5.9 10 Teoriat, mallit ja todellisuus
6.9 11 Tieteellinen päättely 
10.9 12 Tieteellinen selittäminen ja ymmärtäminen 
12.9 13 Tiede ennen ja nyt 
13.9 14 ihminen eri tieteiden kohteena
17.9 15 Oppiminen ja sivistys 
19.9 16 Lukio ja tieteet
20.9 kertausta 


päättöviikon koe 1.10.