Fi4 Tieto, tiede ja todellisuus

kurssin tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta

 • osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä

 • osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta

 • osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden ja mallien suhdetta todellisuuteen

 • oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia kysymyksiä joissain lukion oppiaineissa.

 

Keskeiset sisällöt

 • metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta

 • olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen

 • todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen

 • totuuden luonne ja totuusteoriat

 • tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen

 • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde

 • selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta


opiskelumenetelmät: muistiinpanot, tehtävät, keskustelut, ryhmätyöt, päättöviikolla kurssikoe 

oppikirja: Minerva 4: tieto, tiede ja todellisuus 

Arviointi: tuntiaktiivisuus ja kurssikoe

aikataulu

14.8 Johdanto kurssiin: kurssin tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arviointi 1. Metafysiikka 
16.8 2. Kysymys olemassaolosta 
17.8 syyspicnic, ei tuntia 

21.8 3. Maailmankaikkeuden luonne 4. Ihmisen asema kaikkeudessa 
23.8 etäpäivä opettajien koulutuksen takia, kertaustehtävät s. 44 
24.8 tehtävien tarkistus 

28.8 5. Tiedon lähtökohdat: etäpäivä: tee muistiinpanot kappaleesta ja tehtävät s. 55 
30.8 6. Totuusteoriat 
31.8 7. Tiedon rajat 

4.9 8. Tiedon rakentuminen kertaustehtävät s. 80 
6.9 9. Tieteellinen menetelmä10 Teoriat, mallit ja todellisuus
7.9 11 Tieteellinen päättely 

11.9 12 Tieteellinen selittäminen ja ymmärtäminen kertaustehtävät s. 115 
13.9 13 Tiede ennen ja nyt 
14.9 filosofian preli kello 11-15 Fi5 kurssilaisille ( ei tuntia muille) 

18.9 14 ihminen eri tieteiden kohteena 15 Oppiminen ja sivistys 
20.9 16 Lukio ja tieteet 
21.9 kertaustehtävät s. 152 

päättöviikko 27.9? ( ruotsin preli samaan aikaan)