Fi1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Filosofian opintopolku / käänteinen oppiminen

Tee tason 1 tehtävät, jos  arvosanatähtäimessä on 6-7.

Tee sekä tason 1 että  2 tehtävät, jos arvosanatähtäimessä on 8-9.

Tee tehtävät omaa vauhtia. Keskustelutehtävissä hyödynnä tiimiäsi. Tärkein työkalusi filosofiassa on järjen käyttösi! Muista, että filosofia ei ole  asioiden ulkoa opettelua. Etsiessäsi vastauksia jopa mahdottomilta tuntuviin  kysymyksiin käytä johdonmukaisesti seuraavaa filosofin työkalupakki (EPA):

 1. Määrittele käsitteet (eksplikoi )
 2. Kyseenalaista  (problematisoi)
 3. Perustele  (argumentoi)

vk 15 . Opin filosofian perusteita. Lue kpl 1-4.

taso 1

1.Mitä filosofia on ja mitä se ei ole? Pohdi kysymystä  monipuolisesti. Etsi eri lähteistä määritelmiä filosofialle ja arvioi niitä.

Esim. “ Filosofiassa ajatellaan ajattelua”. (s.36)

“ Filosofia on viisauden rakastamista”’ Sokrates

“ En tiedä mitään ja se on viisauden alku” Sokrates

“ Filosofia on kyseenalaistamista”( s. 19)

“ Filosofia on ihmettelyä”( s. 16)

 1. Mitkä ovat filosofian  osa-alueet ja millaisiin kysymyksiin näissä osa-alueissa etsitään vastauksia? s.40
 1. Mikä on filosofian suhde uskontoon, politiikkaan ja taiteeseen. s. 38

Taso 2.

4.Sokrates opetti opiskelijoita väittelemällä. Miten filosofiaa pitäisi mielestäsi opiskella ja opettaa?Perustele vastauksesi. Voit palata tehtävään myös kurssin lopussa ja pohtia, onko mielipiteesi muuttunut.

 1. Miksi filosofia syntyi juuri antiikin Kreikassa ja miten filosofian kysymykset vaihdelleet eri vuosisatoina? Mitkä ovat mielestäsi filosofian tärkeimpiä kysymyksiä? Perustele.
 1. Rene Descartes väitti löytäneensä pisteen, johon epäily päättyy. “ Ajattelen, siis olen”, oli hänen kuuluisa lauseensa. (s. 21) Mitä sinun mielestäsi kannattaa epäillä? Miten sinä todistat oman olemassaolosi?

vk 16. Opin käsitteiden määrittelyä. Lue kpl 5-6

taso 1

 1. Mikä on Platonin idea-opin perusajatus ja miten sitä voidaan kritisoida? s. 46, s 49,s. 53
 1. Ota kantaa väitteeseen, että ihmisen  tahto on vapaa. Määrittele ensin vapauden käsite. s. 55

taso 2

 1. Universaaliongelma on seuraava: onko olemassa  yksilöille yhteisiä ominaisuuksia? Miten realistien  ja nominalistien vastaus tähän kysymykseen poikkeaa toisistaan? Miten sinä ratkaiset universaaliongelman?
 1. Filosofi Sartren mukaan ihminen tuomittu vapauteen. Ota selvää, mitä hän väitteellä tarkoittaa ja pohdi väitteen totuutta. 

vk 17 Opin tekemään ajatuskokeita ja pohtimaan paradokseja. Lue kpl 7-8

taso 1

 1. Tee ajatuskoe tiimin kanssa siitä, millaista elämä olisi ilman yhteiskuntaa. (kuten poliisia, oikeusjärjestelmää ja koululaitosta)s. 63 Kirjoita ajatuksesi ylös.
 1. Tee tehtävä 4 ja 5  s. 66
 1. Mihin filosofiassa tarvitaan ajatuskokeita ja mitä riskejä niiden käyttöön liittyy?
 1. Mitä paradoksit ovat? Mitä tarkoittaa skeptikon paradoksi? Keksi vastaväitteitä skeptikolle, jonka mielestä varmaa tietoa ei voida saavuttaa? 

taso 2

 1. Keksi esimerkkejä elokuvista ja kirjoista, joita on mahdollista pitää ajatuskokeina. Mitä teemoja niissä tarkastellaan. Voit myös keksiä omia ajatuskokeita.
 1. Tee tehtävä 6 . s. 71
 1. Tee tehtävä 8 s. 71 .

vk 18 Opin vakuuttamisen keinoja. Lue kpl 9-12

taso 1

 1. Analysoi s. 81 uutisessa esitettyä argumentaatiota.
 1. Tee tehtävä 3 s. 86
 1. Mitä eroa on deduktiolla ja induktiolla.
 1. Tutustu erilaisiin päättelyvirheisiin s. 96 ja kirjoita niistä muistiinpanot.
 1. Kirjoita 3 minuutin puhe valitsemastasi aiheesta, jossa käytät vakuuttamisen keinoja. s. 100

taso 2.

 1. Keksi esimerkkejä deduktiivisesta ja induktiivisesta päättelystä.
 1. Keksi esimerkkejä erilaisista päättelyvirheistä. Tee tehtävä 3  s. 102
 1. Mitä retorisia keinoja löydät s. 101 katkelmasta.  

Vk 19. Opin väittelemään. Lue kpl 13

taso 1

 1. Kirjoita ohjeet reilulle väittelylle.
 1. Valitkaa tiimin kanssa aihe, josta haluatte väitellä ja laatikaa oma väittelystrategia.

taso 2.

 1.  Onko mieli ainetta? (mind-body problem) eli miten keho ja mieli ovat vuorovaikutuksessa keskenään? Vertaile materialismin ja idealismin vastauksia  ja perustele oma mielipiteesi.

Vk 20 Opin erottamaan huuhaan eli pseudotieteen tieteestä lue kpl 14 -16

 1.  Mikä on klassinen tiedon määritelmä Platonin mukaan. s. 120

30 . Vertaile empirismiä ja rationalismia tiedon hankintamenetelmänä. s.122.

Pohdi tiimin kanssa, menisitkö empiristin vai rationalistin tekemään avaruusalukseen.

 1. Mitä tiede on ? Mitkä ovat tieteen kriteerit? Miten voit erottaa tieteen pseudotieteestä.

Taso 2

 1. Ota selvää, miten  I. Kant ratkaisi empirismin ja rationalismin kiistan? s.122
 1. Ota selvää erilaisista totuusteorioista. Arvioi niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Tutustu myös Gettier paradiksiin.
 1.  Miten eri tavoin lukiolainen voi suhtautua tietoon? ( Vastaa seuraavien käsitteiden avulla:  skeptisismi, fallibilismi, agnostisismi, konformismi, auktoriteettiusko). Entä miten hänen pitäisi mielestäsi suhtautua? 

vk 22 Opin kirjoittamaan filosofisen esseen.

Taso 1

Päättöviikolla kirjoitat filosofisen esseen, jossa saat käyttää apuna kirjaa ja muistiinpanojasi. Silloin myös palautat opelle itsearviointilomakkeen.


Kirjoita myös oppimispäiväkirja, jossa pohdit vapaasti suhdettasi filosofiaan. Millaista filosofian opiskelu on ollut?  Mitä olet erityisesti oppinut? Mikä tuntui vaikealle? Millaista oli opiskella käänteisellä oppimisella, jossa jokainen sai edetä omaa vauhtiaan? Millaista oli tiimityöskentely? Mitä opit puheen pitämisestä ja palautteen antamisesta? Mitä opit omista väittelytaidoistasi? Missä haluaisit vielä harjoitusta. Kerro myös vapaasti muita terveisiä opelle!

kurssin tavoitteet

Opiskelija osaa muodostaa perustellun käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin.Opiskelija oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilaisille mielipiteille ja väitteille perusteluja sekä hahmottamaan esitettyjen perustelujen rakennetta ja arvioimaan niiden pätevyyttä.

Opiskelija tuntee ja oppii erilaisten harjoitusten kautta soveltamaan filosofian työtapoja, kuten oletusten kyseenalaistamista, käsitteiden luokittelua ja määrittelemistä sekä ajatuskokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä.

kurssin sisällöt

Mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofian

perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna

 • johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet ja niiden harjoitteleminen

suullisesti ja kirjallisesti

 • keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys,

käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen

 • tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen

ero

 • tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan,koetellaan ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa

Filosofin työkalupakki

 • EPA
  eksplikoi, problematisoi, argumentoi eli määrittele käsitteet, kyseenalaista ja perustele
hyvä filosofian essee:

osoittaa abstraktia ajattelua, joka on
- osuvaa (asiaankuuluvaa ja selkeää ajattelua)
- eheä rakenne
- vakuuttava ( hyvin argumentoitu, väitteet perustellaan

opiskelumenetelmät, oppikirja ja arviointi

opiskelumenetelmät

Teet itsenäisesti ja välillä tiimin kanssa opintopolun tehtävät. 

oppikirja: Minerva 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun. Edita 2016

Arviointi: Kurssin arvosana muodostuu tehtävien tekemisestä, puheen pitämisestä, väittelyihin osallistumisesta sekä filosofisesta esseestä. 

13. VÄITTELY

 

 • väittelyssä kaksi eri näkemystä ottavat toisistaan mittaa argumentaation avulla
 • filosofinen tutkimus ja tiede ylipäänsä edustyvät väittelyn kautta
 • aidossa väittelyssä ollaan eri mieltä jostain asiasta eikä vain puhuta toisten ohi
 • väittelyn lähtökohtama on kaksi toisensa poissulkevaa väitettä. Näiden ympärille rakentuu väittely perusteluineen ja vasta-argumentteineen

VÄITTELYSTRATEGIAT

 • perustellut argumentit
 • vastustajan vastaväitteiden ennakointi
 • argumentaatiovirheiden esittäminen
 • tosiasioiden epäileminen
 • perustelujen tivaaminen vastustajan väitteille

REILU VÄITTELY

 1. Puolusta kantaa, johon uskot. Osallistu joukkueesi puolustamiseen.
 2. Pyri esittämään asiat ymmärrettävästi ja perustelemaan väitteesi.
 3. Vastaa vastustajan vastaväitteisiin.
 4. Vaihda kantaa,jos huomaat, että siihen on syytä.

VÄITTELYHARJOITUS ”RYHMÄVÄITTELY”

 • Opiskelijat jaetaan neljään ryhmään ja heille arvotaan argumentti, jota heidän tulee puolustaa.
 • Ryhmillä on aikaa valmistella argumenttejään.
 • Väittelyn kulku: Puheenjohtaja avaa väittelyn ja antaa puheenvuoroja väittelijoille kummallekin ryhmälle vuorotellen. Jokainen ryhmän jäsen on vastuussa väittelyn etenemisestä. Kaikki osallistuu, eikä muiden päälle saa puhua. Puheenjohtaja päättää väittelyn ja pyytää tuomareilta arvion väittelystä.  
 • Muut toimivat tuomareina ja arvioivat tuumaustauon jälkeen, kumpi ryhmä oli vakuuttavampi. Tuomaristo arvioi myös, noudatettiinko reilun väittelyn sääntöjä.

esim. väittelyaiheet

 1. Eläimille kuuluu samat oikeudet kuin ihmisille
 2. Eläimille ei kuulu samat oikeudet kuin ihmisille.
 3. Maalla on parempi asua kuin kaupungissa
 4. Kaupungissa on parempi asua kuin maalla.