4.5 Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä

4.5. Paikalliset kirjaukset

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä

Suunnitelman ja toimintamallin taustaa:


Lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Lukioyhteisön yhteistyö ja erilaiset pedagogiset ratkaisut luovat edellytyksiä hyvän työrauhan rakentumiselle. Lukiokoulutuksen järjestäjällä on oikeus käyttää myös lukiolain mukaisia kurinpitokeinoja. (Lukiolaki 21 §: 629/1998, muutettu lailla 1268/2013)

Lukio-opiskelijan velvollisuuksiksi puolestaan todetaan:
• Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.
• Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
(Lukiolaki (629/1998), 25§)

Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974), (30.12.2013/1268).

Opiskelija, joka häiritsee opetusta, rikkoo järjestyssääntöjä, käyttäytyy uhkaavasti tai vaarantaa turvallisuutta rangaistaan kurinpidollisesti opetustilanteesta poistamalla, kirjallisella varoituksella tai erottamalla oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi.

Lukiolain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetusta opiskelijan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi ja opiskelijan määräämisestä poistumaan muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, päättää oppituntia tai muuta opetustilaisuutta pitävä opettaja. Opiskelijan määräämisestä poistumaan oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta päättää rehtori tai opettaja. Opetuksen epäämisestä enintään kolmeksi päiväksi päättää rehtori.

Kirjallisen varoituksen antaa lukion rehtori. Lukion opiskelijan erottamisesta määräajaksi, enintään vuodeksi, päättää koululautakunta.

Kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai laiminlyönti on yksilöitävä ja siitä on hankittava tarpeellinen selvitys. Opiskelijalle ja alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalle on varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Toimenpiteet tulee kirjata ja niistä tulee antaa kirjallinen päätös. Kurinpitorangaistuksiin voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta 14 päivän kuluessa tiedoksi saannista. Eronneeksi katsomisesta muutosta haetaan aluehallintovirastolta.

Muista 26 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava opiskelijan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa oppilaitoksen sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Yhteydenoton sosiaalihuoltoon tekee erottamisen yhteydessä rehtori.

Alaikäisen opiskelijan huoltajalle ilmoitetaan opiskelijaa koskevista kurinpidollisista toimista välittömästi.

Periaatteet hallinnon yleisten oikeusturva-periaatteiden noudattamiseen kurinpitokeinoja käytettäessä

Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan on syyte vireillä yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan saa samaan aikaan aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä samasta syystä. Jos tuomioistuin on vapauttanut opiskelijan syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa aloittaa tai jatkaa samasta syystä, paitsi jos kyseessä on teko, joka ei ole rikos mutta josta voidaan kuitenkin rangaista kurinpidollisesti. Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei hänelle saa samasta syystä määrätä kurinpitorangaistusta. Opiskelija saadaan kuitenkin erottaa määräajaksi tai erottaa asuntolasta, jos se opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua.

Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla oikeassa suhteessa tekoon, eikä niitä saa käyttää asiaan kuulumattomassa tarkoituksessa, kuten esimerkiksi häpäisemistarkoituksessa.

Leppävirran lukion toimintamalli kurinpitotoimissa:

Oppitunnin häirintä

Opettaja voi ojentaa opiskelijaa ja häirinnän jatkuessa määrätä poistumaan luokasta. Mikäli häirintä on toistuvaa voivat ryhmänohjaaja ja rehtori puhutella opiskelijaa ja kertoa jatkoseuraamuksista. Alle 18-vuotiaan kohdalla otetaan myös yhteys kotiin. Koululla voidaan pitää myös palaveri, jossa ongelmaa käsitellään. Mikäli em. toimilla ei ole vaikutusta, voi rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen.

Myöhästely

Opettaja / ryhmänohjaaja voi ojentaa opiskelijaa ja kertoa jatkoseuraamuksista. Alle 18-vuotiaan kohdalla myös yhteys kotiin. Koululla voidaan pitää myös palaveri, jossa ongelmaa käsitellään. Mikäli em. toimilla ei ole vaikutusta, voi rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen.

Tupakointi koulun alueella

Opettaja / ryhmänohjaaja voi ojentaa opiskelijaa ja kertoa jatkoseuraamuksista. Alle 18-vuotiaan kohdalla myös yhteys kotiin. Koululla voidaan pitää myös palaveri, jossa ongelmaa käsitellään. Mikäli em. toimilla ei ole vaikutusta, voi rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen.

Luvattomat poissaolot

Ryhmänohjaaja puhuttelee opiskelijan ja kertoo jatkoseuraamuksista. Alle 18-vuotiaan opiskelijan kohdalla yhteys myös kotiin. Koululla voidaan pitää myös palaveri, jossa ongelmaa käsitellään. Mikäli em. toimilla ei ole vaikutusta, voi rehtori antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen.

Opiskelija käyttäytyy uhkaavasti

Rehtori puhuttelee opiskelijan ja voi erottaa hänet kolmeksi päiväksi. Tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä poliisiviranomaiseen. Ääritapauksessa on mahdollista, että opiskelija erotetaan lukiosta enintään vuodeksi.

Opiskelija yrittää tai turvautuu vilppiin

Opettaja puhuttelee opiskelijan. Vakavalla tai toistuvalla vilpillä voi olla myös se seuraus, että rehtori antaa kirjallisen varoituksen.

Opiskelija esiintyy päihteiden vaikutuksen alaisena

Rehtori puhuttelee opiskelijan ja voi antaa kirjallisen varoituksen tai erottaa opiskelijan enintään kolmeksi päiväksi. Mikäli opiskelija on alle 18-vuotias, otetaan yhteys myös kotiin ja sosiaalihuoltoon.

Opiskelija on ilman pätevää syytä tai lupaa poissa opetuksesta pitkiä aikoja

Rehtori lähettää kirjeen kotiin ja ilmoittaa kuulemistilaisuudesta. Asiassa on huomioitava opiskelijan ikä, eli jos opiskelija on alle 18-vuotias, on tiedotettava myös huoltajia. Mikäli poissaoloon ei ole pätevää syytä, voi rehtori katsoa opiskelijan eronneeksi lukiosta ja ilmoittaa tästä kirjallisesti opiskelijalle.

Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen

Lukiolain mukaan rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa oppilaitoksen alueelta opiskelija, joka ei poistu saatuaan tiedon 26 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.

Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

Rehtori ja opettaja voivat mainituissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta lähimmälle esimiehelle.

Leppävirran lukion toimintamalli näissä tilanteissa on se, että opiskelija pyritään saamaan luokkatilasta tai koulualueelta pois puhumalla ja käyttämällä sanallista ohjeistamista. Voimakeinoihin turvaudutaan vain äärimmäisissä tilanteissa ja tarkan harkinnan jälkeen.

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita

Rehtorilla ja opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine.

Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain opiskelijan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita.
Esineiden tai aineiden haltuunotossa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä.

Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin opiskelija osallistuu opetussuunnitelman tai koulutuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen koulutukseen tai toimintaan.

Oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat

Opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat sekä päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on tällaisia esineitä tai aineita ja opiskelija pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.

Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy.

Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Opiskelijan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla.
Edellä mainitusta tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellisen luonteen huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä.

Tällöinkin on huomioitava seuraava lukiolain kohta: Tarkastus tulee suorittaa vasta muiden sivullisten poistuttua tilasta. Erogeenisiä tai vaatetuksen ja ihon välisiä alueita ei saa tarkastaa, tällöin otetaan yhteys poliisiin. Opiskelijan hallussa olevia tavaroita ei saa paljastaa muille. Tarkastamisen tulee tapahtua kouluaikana. Opettaja tai rehtori kirjaa tarkastamisen ja ilmoittaa viipymättä tapahtuneesta alaikäisen huoltajalle. (Lukiolaki 26 e § ja 26 f §).

Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin opiskelija osallistuu annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen koulutukseen tai toimintaan.

Haltuun ottamisen ja tarkastamisen yleiset periaatteet

Edellä 26 d ja 26 e §:ssä tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteillä ei saa puuttua opiskelijan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja opiskelijan tarkastamisessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. Toimenpiteiden käyttö tulee oppilaitoksissa suunnitella ja ohjeistaa.
Edellä 26 d §:n mukaisten voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle, jota edustaa.

Käytännössä tämä tehdään lähimmälle esimiehelle.

Opiskelijan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajille mahdollisimman pian.

Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen

Edellä 26 d §:ssä tarkoitetut opiskelijalta haltuun otetut esineet ja aineet luovutetaan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tai, jos opiskelija on täysi-ikäinen, hänelle itselleen. Esineet ja aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos opiskelijalla, tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan.
Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. Esineiden ja aineiden luovutus tulee järjestää mahdollisimman pian haltuunotosta. Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa poliisille välittömästi. Opiskelijalle itselleen luovutettavat esineet ja aineet luovutetaan työpäivän päätyttyä.

Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa haltuunottoa koskevasta ilmoituksesta nouda esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää. Esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen tulee kirjata.

Leppävirran lukiolla haltuun otettuja esineitä tai aineita säilytetään rehtorin kansliassa tai holvissa.

Kurinpitotoimia ja toimintamallia voidaan tarkentaa Leppävirran lukion opinto-oppaassa annettavilla ohjeilla.

Perehdyttäminen ja osaamisen varmistaminen

Henkilökunnan perehdyttäminen kurinpidollisten toimien käyttöön toteutetaan vuosittain lukuvuoden alussa. Rehtori tiedottaa opettajia ja opiskelijoita lainsäädännön uudistuksista. Tarvittaessa voidaan järjestää erillisiä koulutuksia.

Yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa

Kurinpitotoimen luonteen niin vaatiessa tehdään yhteistyötä poliisin, paikallisen sosiaalitoimen ja terveystoimen kanssa.

Tiedottaminen

Kurinpitosuunnitelma on osa koulun opetussuunnitelmaa. Kurinpitotoimista ja niiden käytöstä voidaan tiedottaa huoltajia ja opiskelijoita myös opinto-oppaassa, Wilman välityksellä ja muilla tiedotteilla.

Menettelytavat suunnitelman seurantaa sekä sen toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia varten

Toteutetaan kirjaamalla ylös kurinpidolliset toimet ja arvioidaan tapaus / yksilökohtaisesti ovatko toimet riittäviä esimerkiksi rikkeen toistuvuuden ennaltaehkäisyksi. Kirjanpidosta vastaa rehtori.

4.5 Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä

Lukiolain 21 §:n (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Lukioyhteisön yhteistyö ja erilaiset pedagogiset ratkaisut luovat edellytyksiä hyvän työrauhan rakentumiselle. Lukiokoulutuksen järjestäjällä on oikeus käyttää myös lukiolain mukaisia kurinpitokeinoja.

Lukiolain 21 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee opetussuunnitelman yhteydessä laatia ja ohjeistaa suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Opetushallitus antaa määräykset suunnitelman laatimisesta opetussuunnitelman perusteissa. Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa toimintatapojen laillisuus ja yhdenmukaisuus sekä opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu. Suunnittelu tukee myös oppilaitoksen järjestyssääntöjen toteutumista.

Suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon, että kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa voidaan käyttää vain lainmukaisia keinoja ja että näitä keinoja käytettäessä noudatetaan hallinnon yleisiä oikeusturvaperiaatteita. Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla oikeassa suhteessa tekoon, eikä niitä saa käyttää asiaan kuulumattomassa tarkoituksessa, kuten esimerkiksi häpäisemistarkoituksessa.

Koulutuksen järjestäjä laatii suunnitelman kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Ennen suunnitelman hyväksymistä tai sen päivittämistä koulutuksen järjestäjän tulee kuulla opiskelijakuntaa ja oppilaitoksen henkilöstöä sekä varata lukion kaikille opiskelijoille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä siitä. Yhteistyö opiskelijoiden huoltajien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden tarvittavien viranomaistahojen kanssa tukee suunnitelman laatimista ja toteuttamista.

Suunnitelman kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista tulee sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:

  • menettelytavat rike- ja häiriötilanteissa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismenettelyt

  • periaatteet hallinnon yleisten oikeusturvaperiaatteiden noudattamiseen kurinpitokeinoja käytettäessä

  • henkilökunnan osaamisen varmistaminen kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämisessä

  • suunnitelmasta, järjestyssäännöistä ja laissa säädetyistä kurinpitokeinoista tiedottaminen eri tahoille

  • yhteistyö eri viranomaistahojen ja huoltajien kanssa

  • menettelytavat suunnitelman seurantaa sekä sen toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia varten.

Suunnitelma voi sisältyä opetussuunnitelmaan, tai se voi olla erillinen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä