4.2 Ohjaus

4.2 Ohjaus

Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, joka tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjaustoiminta tukee opiskelijoiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjoaa aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja toimijuutta kehitetään ja pidetään yllä lukio-opintojen ajan. Ohjauksen avulla edistetään koulutuksen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistään syrjäytymistä. Opiskelijoiden opintojen sujumista seurataan ja heidän opintojensa etenemistä tuetaan. Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta huolehditaan yhteistyössä huoltajien ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Ohjaus on lukiokoulutuksen henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Ryhmänohjaaja toimii opiskelijaryhmänsä lähiohjaajana. Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa, auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja tukee opiskelijoiden jatko-opintovalmiutta ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta. Opiskelija on ohjauksessa aktiivinen ja osallistuva toimija. Jokaista opiskelijaa kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus ohjaukseen. Ohjausta voidaan järjestää kurssimuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena, vertaisohjauksena sekä näiden yhdistelmänä.

Opiskelijan tulee saada lukio-opintojensa aikana ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi. Ohjauksen avulla opiskelija ymmärtää erilaisten lukioaikaisten valintojen vaikutuksen ura- ja jatko-opintomahdollisuuksiinsa. Opiskelijan opiskelutaidot sekä kyky arvioida taitojaan kehittyvät. Häntä tuetaan tunnistamaan vahvuutensa ja kehittymistarpeensa oppijana sekä käyttämään hänelle soveltuvia opiskelumenetelmiä. Opiskelijaa harjaannutetaan omien valintojen suunnitteluun ja tekemiseen sekä vastuuseen valinnoistaan. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen merkityksen. Ohjauksessa käsitellään monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti erilaisia jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyviä vaihtoehtoja opiskelijan omien suunnitelmien ja valintojen tueksi sekä ohjataan opiskelijaa näihin liittyvässä tiedonhaussa. Opiskelijan lukio-opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opiskelija päivittää suunnitelmiaan oppilaitoksen ohjaushenkilöstön tuella.

Ohjauksen merkitys korostuu koulutuksen nivel- ja siirtymävaiheissa. Oppilaitos antaa tietoa lukiokoulutuksesta perusopetuksen oppilaille, heidän huoltajilleen, opinto-ohjaajille ja opettajille sekä tarjoaa heille mahdollisuuksia tutustua opetukseen lukiossa. Lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen toimintaan sekä opiskelun käytänteisiin. Opiskelijoille järjestetään lukioaikana mahdollisuuksia tutustua sekä työelämään että opiskeluun jatko-opiskelupaikoissa. Jatko-opintoihin siirtymiseen kiinnitetään huomiota lukio-opintojen loppuvaiheessa.

Opiskelijan tulee saada tietoa siitä, mitkä ovat eri toimijoiden tehtävät ohjauksen kokonaisuudessa sekä missä asioissa ja miten opiskelija voi saada heiltä tukea. Osaksi opetussuunnitelmaa laaditaan ohjaussuunnitelma, joka osaltaan toimii koko oppilaitoksen ohjaustyön kehittämisen välineenä. Ohjaussuunnitelmasta tulee käydä ilmi ohjaustoiminta ja sen tavoitteet, ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen lukion koko henkilöstön kesken, ohjaus koulutuksen nivelvaiheissa, kuvaus ohjausta koskevan yhteistyön järjestämisestä keskeisten yhteistyökumppaneiden, kuten jatko-opintopaikkojen, työelämän ja muiden lukion ulkopuolisten tahojen, kanssa. Ohjaussuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös huoltajien kanssa tehtävä ohjaukseen liittyvä yhteistyö.


Leppävirran lukiossa opinto-ohjauksen päävastuu on opinto-ohjaajalla. Opinto-ohjauksen kokonaisuus rakentuu luokka- ja pienryhmäohjauksesta sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti tarjotaan kaksi valtakunnallista pakollista opinto-ohjauksen kurssia, joissa paneudutaan lukio-opintojen suunnitteluun, oppimisen taitoihin, omien vahvuuksien tunnistamiseen sekä tutustutaan työelämään ja jatko-opintomahdollisuuksiin. Opinto-ohjauksen kursseilla käytetään monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia työtapoja luokkaohjauksesta henkilökohtaisiin ohjauskeskusteluihin.

Henkilökohtaista ohjausta on saatavilla tarpeen mukaan. Kaikille abiturienteille tarjotaan henkilökohtainen ohjauskeskustelu abivuoden syksyllä, jossa kartoitetaan jatko-opintovaihtoehtoja ja käydään läpi ylioppilaskirjoituksiin liittyviä asioita. Opinto-ohjaaja antaa apua ja tukea ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden kurssivalintoihin sekä keskitetysti että henkilökohtaisesti.

Opinto-ohjauksen toteuttaminen Leppävirran lukiossa

Ohjauksen toteutuminen lukio-opintojen aikana

Ennen lukio-opintojen alkua

Leppävirran lukiossa opiskelusta tiedotetaan perusopetuksen viimeisen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä lähialueen peruskouluille. Lukio tekee tiivistä yhteistyötä Kivelän yläkoulun ja erityisesti oppilaanohjaajan kanssa. Lukio-opintoja esitellään kaikille Kivelän yläkoulun 7. luokan oppilaille opinto-ohjaajan ja lukion opiskelijoiden toimesta. Syyslukukaudella opinto-ohjaaja ja opiskelijat vierailevat yläkoulussa esittelemässä Leppävirran lukion tarjoamia mahdollisuuksia 9. luokan oppilaille. Lukio osallistuu myös tarpeen mukaan seudun yhteisiin 2. asteen markkinointitapahtumiin.

Syyslukukaudella järjestetään avoimien ovien päivä, jolloin Kivelän yläkoululaiset vierailevat lukiolla. Opintoja esitellään aineryhmittäin opettajien ja opiskelijoiden toimesta. Kevätlukukauden alussa lukio esittäytyy myös 9. luokkalaisten yhteishaku-vanhempainillassa.

Leppävirran lukioon ensisijaisina hakeneiden 9. luokkalaisten kanssa tehdään maalis-huhtikuussa esivalinnat ohjatusti. Esivalintojen ohjauksesta vastaavat opinto-ohjaaja ja rehtori. Aineenopettajat antavat ainekohtaisia neuvoja ja opastusta valintojen tekoon.

Lukio-opintojen alussa

Lukio-opintojen alussa ohjauksessa korostuu opintoihin ja opintojen suunnitteluun orientoituminen. OP1-kurssi suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja siinä keskitytään yleisten opiskelutaitojen kehittämiseen, motivaation ja omien tavoitteiden vahvistamiseen sekä opintojen suunnittelemiseen. Lukion yleisiin käytänteisiin perehdytään opinto-oppaan avulla myös viikottaisissa ryhmänohjaustuokioissa sekä koulun tietojärjestelmiin TVT1-kurssilla.

Opintojen alkuvaiheessa ryhmänohjaajien vastuu korostuu ja heidän johdollaan yhteistyössä opiskelijakunnan hallituksen kanssa järjestetään ryhmäyttämispäivä. Viikottaisissa ryhmänohjaustuokioissa käsitellään ajankohtaisten tiedotusasioiden lisäksi myös ryhmädynamiikkaan, jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja. Ryhmänohjaajat haastattelevat kaikki opiskelijat ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Lukio-opinnot on mahdollista suorittaa myös 3,5 tai 4 vuoden opintosuunnitelmalla. Suunnitelmat pyritään tekemään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opinto-ohjaajan johdolla. Päätöksen opintojen pidentämisestä tekee rehtori.

Lukio-opintojen aikana

Ryhmänohjaajat seuraavat opiskelijoiden kurssikertymää, opintojen etenemistä ja yleistä koulunkäyntiä. Huolenaiheita käsitellään ryhmänohjaajien johdolla ja tarvittaessa opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti yhdessä opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa. Tarvittaessa kutsutaan koolle moniammatillinen opiskeluhuoltoryhmä.

OP2-kurssilla 2. ja 3. vuoden aikana keskitytään opintojen suunnitteluun ja jatko-opintoihin sekä työelämään suuntautumiseen. Opiskelijat laativat ylioppilaskirjoitussuunnitelman sekä jatko-opintosuunnitelman. Opinto-ohjaaja haastattelee kaikki opiskelijat toisen opiskeluvuoden keväällä ja yhdessä laaditaan ylioppilaskirjoitussuunnitelma.

Henkilökohtausta ohjausta on koko lukion ajan saatavilla tarpeen mukaan. Muutokset opintosuunnitelmaan ja kurssivalintoihin tehdään opinto-ohjaajan kanssa.

Lukio-opintojen lopussa

Opintojen loppuvaiheessa ohjauksessa korostuvat ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin liittyvät teemat. Abivuoden syksyllä kaikille opiskelijoille on tarjolla mahdollisuus ohjausaikaan erityisesti jatko-opintoihin liittyen. Ryhmänohjaajat seuraavat kurssikertymää ja lukion oppimäärän sekä ylioppilaskirjoituksiin osallistumisen edellytysten täyttymistä omien ryhmiensä osalta. Ohjausta yhteishakuun on saatavilla aina haun loppuun asti ja opinto-ohjaajan johdolla järjestetään ohjattuja yhteishakutunteja koululla.

Ohjauksen työnjako

Opinto-ohjaaja

- Päävastuu ohjauksen suunnittelusta, toteutuksesta ja käytännön järjestelyistä
- Luokka-, pienryhmä- ja yksilöohjauksen toteuttaminen
- Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen ohjaus
- Jatko-opintoihin ja työelämään liittyvä ohjaus
- Oppilaitosvierailut ja koululla järjestettävät vierailut

Ryhmänohjaaja

- Opiskelijan opintojen etenemisen seuranta (kurssikertymä, poissaolot)
- Ryhmäyttämiseen ja ryhmädynamiikkaan liittyvät asiat
- Varhainen puuttuminen opintojen etenemisen ongelmiin
- Ensisijainen opiskeluhuoltoryhmän koollekutsuja

Aineenopettaja
- Oman oppiaineen paras asiantuntija
- Ainekohtaisiin haasteisiin puuttuminen (esim. neloskertymät, oppimäärän vaihto)

Rehtori
- Ohjauksen toimintaedellytysten luominen
- Tiedottaa opiskelijoita ja huoltajia lukio-opintoihin ja ylioppilastutkintoon liittyvistä määräyksistä ja säännöistä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä