6.2 Kurssisuorituksen arviointi

Paikalliset kirjaukset

Kurssisuoritusten arviointi perustuu jatkuvan näytön periaatteeseen. Opiskelijan arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Opettajan arvioinnin lisäksi itsearviointi ja vertaisarviointi voivat olla osa arvioinnin kokonaisuutta.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen. Arviointiperusteista tiedotetaan aina kurssin alussa. Opettaja ilmoittaa kurssin alussa kurssiin kuuluvat keskeiset osa-alueet ja tehtävät.

Kurssi arvioidaan arvosanalla tai suoritusmerkinnällä sen jälkeen, kun sen keskeiset osa-alueet on suoritettu. Mikäli opiskelijan kurssisuorituksesta puuttuu keskeisiä osa-alueita, annetaan kurssista merkintä P = puuttuvia suorituksia. Puuttuvat suoritukset tulee tehdä ja palauttaa kurssia välittömästi seuraavan jakson kuluessa. Mikäli opiskelija ei saa kurssiin kuuluvia suorituksia tehdyksi määräajassa, kurssi keskeytyy ja siitä annetaan K-merkintä. Määräajan umpeuduttua kurssin loppuun suorittamisesta tulee neuvotella aineenopettajan ja rehtorin kanssa.

Kurssi voi keskeytyä liiallisten poissaolojen vuoksi. Tästä on tarkemmat ohjeet opinto-oppaassa.

Jo aloitetun kurssin keskeyttämisestä tulee keskustella aineenopettajan ja tarvittaessa myös opinto- ohjaajan kanssa.

Opiskelijan harjoittama vilppi, kuten koevilppi, toisen tekemän työn osittainen tai kokonaan kopioiminen, suora lainaus internetistä tai muusta lähteestä alkuperäistä lähdettä mainitsematta, on kielletty. Vilpillisen toiminnan seurauksena kurssiarvosana voi alentua tai kurssi voi keskeytyä.


6.2 Kurssisuorituksen arviointi

Opiskelijan oppimista arvioidaan kurssin aikana. Arvioinnilla edistetään opiskelijan oppimista ja annetaan palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Annettavan arvosanan tulee perustua monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan antamisen tukena voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Arvioinnin menetelmistä ja käytänteistä päätetään tarkemmin opetussuunnitelmassa.

"Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen." (Lukiolaki 629/1998, 17 § 2 mom., muutettu lailla 1116/2008)

Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin tavoitteet ja arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa. Arviointiperusteista tiedottaminen parantaa opiskelijoiden ja opettajien oikeusturvaa ja tukee opiskelijaa työskentelyn suunnittelussa.

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.