Pakolliset kurssit

Pakolliset kurssit

 

1. Suomalainen yhteiskunta (YH1)

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet paikallisella ja valtiollisella tasolla

 • tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta

 • pystyy tarkastelemaan yhteiskuntaa ja sen kehitystä analyyttisesti erilaisista näkökulmista

 • tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja pystyy vertailemaan erilaisia hyvinvointimalleja Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla maailmassa

 • osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yhteiskunnallisten päätösten perusteita paikallisella ja valtiollisella tasolla sekä niiden vaikutuksia eri väestöryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta.

 

Keskeiset sisällöt

Suomalaisen yhteiskunnan rakenne

 • Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne

 • väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät

 

Oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus

 • kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet

 • oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta

 

Hyvinvointi ja tasa-arvo

 • hyvinvointivaltion tehtävät ja voimavarat

 • pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus, edut ja haasteet

 • yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

 

Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko

 • yhteiskunnallisen vallankäytön muodot

 • demokratia ja muut poliittiset järjestelmät

 • Suomen kunnallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä

 • kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinot: vaalit, puolueet, järjestötoiminta ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys

 • muuttuva mediakenttä

 

 

2. Taloustieto (YH2)

 

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tehdä taloudellisia päätöksiä, hallita omaa talouttaan ja tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen kytkeytymisen globaaliin talouteen

 • ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa

 • tuntee kansantalouden perusteet, keskeiset käsitteet ja teoriat sekä ymmärtää talouselämän rakenteita ja toimintaperiaatteita

 • osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä argumentteja

 • osaa tarkastella talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja ja analysoida niiden taustoja ja vaikutuksia.

 

Keskeiset sisällöt

 

Kansantalous ja yksilön talous

 • talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon muodostaminen

 • oman talouden hoito

 • työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli kansantaloudessa

 • kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja kansantalouden vuorovaikutus

 

Markkinat, suhdanteet ja talouselämä

 • vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus

 • rahoituslaitokset, sijoittaminen ja riskien hallinta

 • talouden suhdannevaihtelut

 • työttömyys ja työvoimapula

 

Talouspolitiikka

 • talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat

 • verotuksen merkitys veronmaksajille sekä valtion ja kuntien taloudelle

 • talouspolitiikan keinot

 • politiikan ja markkinavoimien merkitys taloudellisessa päätöksenteossa

 

Kansainvälinen talous ja Suomi

 • globaalitalous

 • Suomen ulkomaankauppa ja sen merkitys

 • talouden tulevaisuudennäkymät

 

 

3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)

 

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.

 

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa laaja-alaisesti Euroopan unionin toimintaa sekä osaa hankkia sitä koskevaa vertailevaa tietoa

 • ymmärtää vaikuttamismahdollisuutensa ja osaa toimia globaalikansalaisena

 • osaa eritellä Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja, mahdollisuuksia ja haasteita

 • osaa arvioida maailman globalisoitumisen vaikutuksia oman elämänsä ja Suomen taloudellisen ja poliittisen järjestelmän kannalta

 • osaa eritellä kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväliseen turvallisuus-ympäristöön liittyviä uusia uhkia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

 

Keskeiset sisällöt

 

Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti

 • arvot, poliittiset kulttuurit ja kulttuurinen moninaisuus

 • perusvapaudet ja kansalaisuus

 • Suomi ja Pohjoismaat Euroopassa

 

Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta

 • EU:n päätöksenteko ja yhteinen talous- ja rahapolitiikka sekä niiden haasteet

 • Suomi osana eurojärjestelmää

 • EU:n ja lähialueiden haasteet ja mahdollisuudet

 

Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet

 • Suomen turvallisuusympäristö ja turvallisuuspolitiikka sekä uudet turvallisuusuhat

 • kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäminen ja Suomi

 • globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus