Pakolliset kurssit

Valtakunnalliset pakolliset kurssit

1. Elämä ja evoluutio (BI1)

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokemuksia, jotka syventävät kiinnostusta biologiaa ja sen opiskelua kohtaan

 • käyttää ja arvioi kriittisesti biologisia tietolähteitä sekä ilmaisee ja perustelee erilaisia näkemyksiä biologialle ominaisella tavalla

 • tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan

 • ymmärtää evoluution jatkuvuuden, prosessit ja merkityksen

 • osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä

 • työskentelee kokeellisesti ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen tai projektin yhdessä muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

Biologia tieteenä

 • elämän ominaisuudet, perusedellytykset ja organisaatiotasot

 • biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät

 • biologisen tiedon esittäminen mallien avulla

Solu elämän perusyksikkönä

 • elämän syntyvaiheet

 • solujen rakenne ja energiatalous

 • DNA ja geenien ilmeneminen

Eliön elinkaari

 • suvullinen ja suvuton lisääntyminen

 • muuntelu

 • kasvu, kehittyminen ja kuolema

Evoluutio

 • luonnonvalinta ja sopeutuminen

 • lajien syntyminen ja häviäminen

 • eliökunnan sukupuu

Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti

2. Ekologia ja ympäristö (BI2)

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakenteiden, vuorovaikutusten ja toimintojen periaatteet

 • osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä

 • ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle

 • hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä sekä tuntee menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia

 • ymmärtää ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän elämäntavan välttämättömyyden sekä oppii toimimaan niiden mukaisesti

 • osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoisen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskevan tutkimuksen tai ympäristön tilaa koskevan yhteisen kehittämisprojektin.

Keskeiset sisällöt

Ekologian perusteet

 • elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutukset

 • ekosysteemien rakenne ja palautuvuus

 • aineiden kierto ja energian virtaus ekosysteemissä

 • luonnon monimuotoisuus

 • populaatioiden ominaisuudet

 • lajien väliset suhteet

 • eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja eliöiden levinneisyys

Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet

 • ilmastonmuutoksen ekologiset vaikutukset

 • luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin kohdistuvat uhkat

 • aineiden kiertoon ja energian virtaukseen liittyvät ongelmat

 • paikalliset ympäristöongelmat

Kohti kestävää tulevaisuutta

 • ekosysteemipalveluiden merkitys

 • ekologisesti kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaalinen sivistys

 • toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi omassa lähiympäristössä

Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön kehittämisprojekti