Syventävät kurssit

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UO3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan

 • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa

 • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet

 • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin

 • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä

 • osaa tarkastella uskontojen piirteitä myös oman uskonnon näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • hindulaisuuden monimuotoisuus, maailmankuva ja elämäntapa sekä vaikutuksia Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan

 • Intian nykypäivän uskontotilanne

 • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet

 • buddhalaisuuden opetukset, elämäntapa, suuntaukset ja vaikutuksia Aasian kulttuureihin ja yhteiskuntiin

 • Kiinan vanha kansanusko, kungfutselaisuus ja taolaisuus ja näiden vaikutuksia kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan

 • Kiinan nykypäivän uskontotilanne

 • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa

 • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa

 • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet

 • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UO4)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy suomalaiseen uskonnollisuuteen ja sen vaiheisiin ennen ja nyt

 • tutustuu uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-yhteiskunnassa

 • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla

 • tunnistaa kirkon toiminnan ihmisen arjen tukena osana tämän ajan yhteiskuntaa

 • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla

 • osaa analysoida uskonnonvapauteen sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua ja siihen vaikuttavaa lainsäädäntöä

 • kehittää valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä oman uskonnon lähtökohdista käsin

 • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

Keskeiset sisällöt

 • suomalainen uskonnollisuus ennen ja nyt, uskonto ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa, sekularisaatio

 • uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan

 • uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina

 • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa

 • uskonto ja lainsäädäntö, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset

 • uskonnon merkitys, näkyvyys ja oikeudet julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa

 • ortodoksiset järjestöt kolmannen sektorin toimijoina

 • uskonnot yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa Suomessa

 • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa

5. Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa (UO5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu taidemuotoihin uskonnon ilmentäjänä

 • tunnistaa ja tietää ortodoksisen taiteen erityispiirteet

 • perehtyy sekä ortodoksisen että muiden uskontojen taiteen ilmaisumuotoihin opillisten asioiden välittäjinä

 • tunnistaa eri uskontojen opin ilmenemismuotoja taiteessa

 • ymmärtää sakraalin ja uskonnollisen taiteen eron

 • tunnistaa uskonnon vaikutuksen nyky- ja populaaritaiteeseen.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnot, taide ja kulttuurin eri muodot

 • sakraalin ja uskonnollisen taiteen ero

 • ortodoksisen taiteen erityispiirteet: jumalanpalvelus, kirkkomusiikki, arkkitehtuuri, ikonitaide

 • uskontojen oppi taiteen keinoin: kuvataide, musiikki, rakennustaide ja draama

6. Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa (UO6)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu mediassa esiintyviin ajankohtaisiin teemoihin, jotka kytkeytyvät uskontoon

 • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita

 • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä

 • perehtyy mediakuvaan ortodoksisuudesta ja eri uskonnoista kansallisesti ja kansainvälisesti

 • osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa

 • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa

 • uskontojen mediajulkisuus

 • ortodoksisen kirkon mediamaailma

 • median vaikutus uskontoilmiöihin, esimerkiksi asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki

 • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi