Valtakunnalliset kurssit

Pakolliset kurssit

1. Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam (UO1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta

 • tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen

 • ymmärtää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskinäiset suhteet historiassa ja nykypäivänä

 • tuntee kolmen monoteistisen uskonnon keskeiset piirteet, niiden kulttuuriperintöä ja vaikutusta erityisesti idän kristillisyyteen ja yhteiskuntaan

 • tietää kristinuskon synnyn ja kehittymisen keskeiset vaiheet

 • ymmärtää kristillisen kirkon jakaantumiseen ja vapaiden suuntien syntyyn vaikuttaneet syyt sekä tunnistaa niiden tunnuspiirteitä

 • osaa keskustella Lähi-idän ja Euroopan ajankohtaisista asioista uskontojen näkökulmasta

 • tunnistaa eri katsomusten merkityksen yksilön tämän päivän arjessa ja työelämässä.

Keskeiset sisällöt

 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen

 • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus

 • Lähi-idän monoteististen uskontojen yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet

 • pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa

 • Lähi-idän uskontojen vaikutus kulttuuriin ja arkeen Euroopassa

 • apostoli Paavalin lähetystyö Jerusalemista Eurooppaan

 • ensimmäiset kristilliset synodit

 • kristillisen kirkon jakaantuminen

 • katolinen kirkko ja protestantismin synty

 • Luther ja Pohjoismaat

 • vapaat kristilliset suunnat

 • uskonnottomuus

2. Ortodoksisuus maailmassa (UO2)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää ortodoksisen kirkon apostolisen perinteen

 • tunnistaa kirkon opettajien merkityksen kirkon perinteessä

 • tuntee ortodoksisuuden keskeiset opilliset painotukset ja eettisen ajattelun perustan

 • osaa tarkastella ortodoksisen kirkon merkitystä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta

 • perehtyy ortodoksisuuden ja sen käytänteiden erityispiirteisiin

 • tuntee askeesin ja luostarilaitoksen syntyyn vaikuttaneet historialliset tekijät

 • tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja ja idän kirkon eri suuntauksia

 • ymmärtää ortodoksisen kirkon hallintorakenteen kehittymistä ja nykyistä toimintaa

 • perehtyy Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin

 • tutustuu kirkkojen välisiin yhteyksiin.

Keskeiset sisällöt

 • kristillisen kirkon laajeneminen

 • patriarkaatit ja paikalliskirkot

 • orientaaliset kirkot

 • askeesin ja luostarilaitoksen synty ja niiden yhteiskunnallinen merkitys

 • ortodoksinen oppi, etiikka ja antropologia synodien ja kirkon suurien opettajien kautta

 • ihmisen elämänkaari ja ortodoksisuus

 • ortodoksinen tapakulttuuri

 • Itä-Euroopan ortodoksisuus ja uusortodoksinen maailma

 • Suomen ortodoksinen kirkko ennen ja nyt

 • ekumenia ja uskontojen välinen vuorovaikutus