Syventävät kurssit

Valtakunnalliset syventävät kurssit

4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI4)

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Euroopan keskeisen kulttuuriperinnön ja ymmärtää Euroopan kulttuuriin vaikuttaneita tekijöitä

 • osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien maailmankuvia

 • osaa arvioida erilaisten aatteiden kehitystä sekä niiden vaikutuksia ympäröivään maailmaan

 • kykenee analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen

 • osaa tarkastella eurooppalaista kulttuuria osana kulttuurin globalisaatiota.

Keskeiset sisällöt

Antiikin kulttuuripiiri

 • kulttuurit ja elämäntavat

 • tieteen ensiaskeleet ja demokratian synty

Keskiajan kulttuuri

 • keskiaikainen maailmankuva

 • uskonto, kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus

Uuden ajan murros

 • renessanssi ja tiedon vallankumous

 • reformaation merkitys

 • itsevaltiuden ajan kulttuuri

Valistuksen aikakausi

 • luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys

 • valistuksen aatepohja ja sen vaikutukset

 • ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen

Aatteiden ja teollistumisen aika

 • keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset

 • tiede uskonnon haastajana

 • porvariston vuosisata ja yhteiskunnalliset muutokset

Monimuotoinen nykyaika

 • massojen aika, populaarikulttuurin synty ja sen kaupallistuminen

 • kulttuurin globalisoituminen

 • sukupuoliroolien murros

 • tieteen kehitys ja median kasvava merkitys

5. Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI5)

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee suomalaista kulttuuriperintöä

 • hahmottaa Suomen historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen

 • kykenee yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta

 • tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen

 • osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin.

Keskeiset sisällöt

Suomen alue ennen ristiretkiä

 • tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä

 • rautakautinen heimoyhteiskuntien Suomi

Keskiaika

 • Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen

 • kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen

 • yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri

Uusi aika

 • reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta

 • Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen

 • sääty- ja maatalousyhteiskunta

 • kehittyvä talous

Ruotsista Venäjän osaksi

 • Suomen aseman muutos ja yhteiskunnalliset uudistukset Ruotsin ajan lopulla

 • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty

 • kansallinen herääminen, sivistys, tiede ja taide

6. Maailman kulttuurit kohtaavat (HI6)

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee kulttuurintutkimuksen peruskäsitteitä ja erilaisia tapoja jakaa maailma kulttuurialueisiin

 • tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilmenemisen arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa

 • ymmärtää tarkastelemansa kulttuuripiirin historiallisen kehityksen sekä sen arvojen ja elämäntapojen moninaisuuden ja osaa eritellä siihen vuorovaikutuksessa muiden kulttuurien kanssa syntyneitä kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä

 • osaa analysoida esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä kulttuurisia arvoja ja käytäntöjä

 • osaa arvioida monikulttuurisuutta historiallisena osana eurooppalaista kulttuuria ja pystyy erittelemään sille annettuja merkityksiä

 • osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja koskevia väitteitä sekä eri kulttuureihin liitettyjä stereotypioita.

Keskeiset sisällöt

Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet

Kurssilla tarkasteltavaksi kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista:

 • Amerikan alkuperäiskulttuurit

 • Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit

 • Aasian kulttuurit

 • Afrikan kulttuurit

 • arktiset kulttuurit

 • Latinalaisen Amerikan kulttuurit

 • Lähi-idän kulttuurit